Catalog entry rKTs-K534 (Kanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཟུངས

de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa'i gzungs

Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas


- (Bd Dk Gt)
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa (C Eg J L N Q R U)
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa (H Z)
de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa


A562

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 322-322


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs soA881

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 255-255


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

B521

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 36a8-37a1
B868

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 120a2-120a4


Bd1.14

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 55a3-55a5

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

C159

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 33b3-33b5
Set: MWEAP1034-2-2

C499

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 95b5-95b7
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-028

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 101a7-101b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

D536

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83a2-83a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100a2-100a3
Set: MW30532

rgyud, na, 100a2-100a3
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83a2-83a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs soD869

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 89a2-89a3
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 89a2-89a3
Set: MW30532

gzungs, e, 89a2-89a3
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 89a2-89a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

Dd066-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 124a6-124b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs soDd090-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 117b1-117b2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa

Dk099-028

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 121a6-121b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

Eg14

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 47a4-47a6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

Gt079-028

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 91b7-92a1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ།
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so/

H485

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 9b2-9b3


J492

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, na, 29b8-30a1
Set: -

Set: MW4PD3142

J787

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 87a8-87b1
Set: -

Set: MW4PD3142L388

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 92a6-92a7


N464

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 58a6-58b1
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 58a6-58b1
Set: MW2KG210297Ng52.14

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 8b8-9a2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so
Notes:
- Text is not listed in Everding 2015, but in other catalogues (e.g., Buescher and Tarab Tulku 2000, 933).

NLM418.012

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ།
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4a1-4a6
M0058331-012 (4a1-4a6) [Manuscript 21x7.5cm]
NLM446.011

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ།
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4b1-4b6
M0058359-011 (4b1-4b6) [Manuscript 20x6.5cm]


Np048-028

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 106b4-106b5

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

Pj033-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 102a3-102a5

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs soPj091-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 83b3-83b4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa

Pz035-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 89a5-89a6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs soPz091-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 84a3-84a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa

Q154b

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 29b2-29b6
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 29b2-29b6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་ས.ཧོ|
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs s.ho|Q494

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 86b4-86b6
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 86b4-86b6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སྷོ་།། (འ,་86བ6)
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs s+ho // ('a, 86b6)

R536

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 100a2-100a3
R850

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 89a2-89a3


S496

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 102b5-102b7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

Ty066-028

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 103b5-103b7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so

U536

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 100a3-100a4
Set: MW1BL4

rgyud, na, 100a3-100a4
U871

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 91a3-91a4
Set: MW1BL4V563

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 90a7-90a8

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགསོ
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogso

Z509

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 105a6-105a8

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ།།
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa rdzogs so//
Notes:
- The text lacks a formal opening; the title is taken from the colophon.source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0534
84000 Toh 869
BuddhaNexus K12D0536=D0869_H0485