Catalog entry rKTs-K530 (Kanjur)

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ

sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa

buddhabhagavadaṣṭaśatanāma-dhāraṇī

The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation


sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (A C D Dd H J L N Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
- (Bd Dk Gt)
[sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa] (Eg)
sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (F Z)
bcom ldan 'das rnam par snang mdzad 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (Ng)
bstond pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya (rtsa brgyad) pa'i gzungs (sngags) dang bcas pa
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya pa'i gzungs dang bcas pa
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsad brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa


A558

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདྡྷ་བྷ་ག་ཝཱན་ཥྚ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bud+d+ha b+ha ga wAn aSh+Ta sha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 302-312


Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soA885

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 280-290


Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

B528

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 50b3-56a3
B872

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 129b1-135a8


Bd1.9

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 47b5-54a1

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

C166

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 45a8-50a4
C503

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 103b6-108b6


Cz062-023

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 94b3-100a5

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

D532

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདྡྷ་བྷ་ག་ཝཱན་ཥྚ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bud+d+ha b+ha ga wAn aSh+Ta sha ta nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 78b4-82b3
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 95b4-99b3
Set: MW30532

rgyud, na, 95b4-99b3
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 78b4-82b3

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soD873

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 96a1-100b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 96a1-100b5
Set: MW30532

gzungs, e, 96a1-100b5
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 96a1-100b5

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Dd066-029

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 134b6-141a6

Colophon:
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soDd090-026

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདདྷ་བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཥྚ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
budd+ha b+ha ga wA na aSh+Ta sha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 112a6-116b6

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Dk099-023

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 113b1-120a4

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Eg9

[སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ]
[sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa]
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 41a1-46a4

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགྶ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngag+sa dang bcas pa rdzogs so

F557

སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 112b7-119a5
Set: MW2KG210295


Colophon:
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/ gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Go35,19

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་པའི་གཟུངས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya pa'i gzungs dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG5016

mtshan 'bum, 281b5-285a6
Set: MW1PD128753Gt079-023

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 85b4-90b7


H500

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 47a2-53b2


Hg26-002

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-7a3

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho

J499

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, na, 40b7-45a4
Set: -

Set: MW4PD3142

J792

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 94b1-98b7
Set: -

Set: MW4PD3142L383

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 86b1-91a8


N477

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 94a2-100b4
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 94a2-100b4
Set: MW2KG210297Ng28.53

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
bcom ldan 'das rnam par snang mdzad 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 323a2-327a7

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་། གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ་།
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa / gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho /
Notes:
- No title in Skt.Ng46.1

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་
bcom ldan 'das rnam par snang mdzad 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 1b1-7a1

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།_།གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ།།
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/_/gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho//Ng52.9

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-7b7

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so
Notes:
- See Everding 2015, no.226.

Np048-023

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 99a4-105b2

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Pj033-029

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 110a4-115a6

Colophon:
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soPj091-026

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདྡྷ་བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཥཊ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bud+d+ha b+ha ga wA na aShTa sha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 79a2-83a3

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Pz035-029

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 96a5-100b4

Colophon:
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soPz091-025

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདྡྷ་བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཥྚ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bud+d+ha b+ha ga wA na aSh+Ta sha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 79b3-83b3

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Q161

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 41a5-45b4
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 41a5-45b4

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་ས.ཧོ||
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s.ho||Q498

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 93b7-98a3
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 93b7-98a3

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་983)
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho // // ('a, 98a3)

R532

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
བུདྡྷ་བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཥཊ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bud+d+ha b+ha ga wA na aShTa sha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 95b4-99b3
R854

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 96a1-100b5


S491

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 95b7-101b5

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Ty066-023

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 96b7-102b5

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

U532

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 95b4-99b4
U875

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 98a5-102a3


V558

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
རྫོགསོ
rdzogso
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 84b5-89b2


Z504

སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 98a2-104a6

Colophon:
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0530
84000 Toh 873
BuddhaNexus K12D0532=D0873_H0500