Catalog entry rKTs-T53 (Tanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ

de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa

pañcatathāgatastava

Praise of the Five Tathāgatas


de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa


AT0056

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟ་བཿ
pany+tsa ta thA ga ta sta baH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 693-695


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་། དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa lnga'i bstod pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shrAd+d+ha kA ra dang / dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

D1164

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟ་བཿ
pany+tsa ta thA ga ta sta baH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 237a5-237b5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 237a5-237b5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 237a5-237b5

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
de bzhin gshegs pa lnga'i bstod pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pad+ma ka ra warma dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po pad+ma kar warma (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT53

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟ་པ
pany+tsa ta thA ga ta sta pa
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 342b1-343a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་། དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa lnga'i bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrAd+d+ha kA ra dang / dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

N842

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟ་བ
pany+tsa ta thA ga ta sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 260b2-261a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 260b2-261a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་། དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa lnga'i bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrAd+d+ha kA ra dang / dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

Q2053

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟ་བ
pany+tsa ta thA ga ta sta ba
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 277b4-278a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་། དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa lnga'i bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha kA ra dang /_dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)