Catalog entry rKTs-T52 (Tanjur)

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ

bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa

śrīvajradharasaṃgītibhagavatstotra-ṭīkā

An Extensive Commentary on “The Praise of the Bhagavan, the Song of Glorious Vajradhara”


bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa


AT0055

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga ba ti sto tra TI kA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 677-692


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པད་མའི་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷཱ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བཙེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa mang du thos pa'i slob dpon zhi ba 'tshos 'phags pa 'jam pa'i mchog gi zhabs kyi pad ma'i rdul la brten pas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+hA dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal btsegs kyis bsgyur cing zhus nas gtan la phab pa

D1163

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
ཤཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
shI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga ba ti sto tra TI kA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 231b1-237a5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 231b1-237a5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 231b1-237a5

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པདྨའི་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་དཔལ་བྲཚེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa mang du thos pa'i slob dpon zhi ba 'tsho 'phags pa 'jam pa'i mchog gi zhabs kyi pad+ma'i rdul la brten pas mdzad pa rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po bi d+yA ka ra pra bha dang/ zhu chen gyi lo tshA ba bande dpal brtshegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs (Tr.)

GT52

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga ba ti sto tra TI kA
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 333a6-341b2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པད་མའི་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷཱ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བཙེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa mang du thos pa'i slob dpon zhi ba 'tshos 'phags pa 'jam pa'i mchog gi zhabs kyi pad ma'i rdul la brten pas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+hA dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal btsegs kyis bsgyur cing zhus nas gtan la phab pa

N841

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga ba ti sto tra TI kA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 254a1-260b2
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 254a1-260b2
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པད་མའི་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷཱ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བཙེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa mang du thos pa'i slob dpon zhi ba 'tshos 'phags pa 'jam pa'i mchog gi zhabs kyi pad ma'i rdul la brten pas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+hA dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal btsegs kyis bsgyur cing zhus nas gtan la phab pa

Q2052

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་དྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
shrI badzra d+ha ra daM gI ta b+ha ga ba ti sto tra TI kA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 270b5-277b3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པད་མའི་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་།_ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa mang du thos pa'i slob dpon zhi ba 'tsho 'phags pa 'jam pa'i mchog gi zhabs kyi pad ma'i rdul la brten pas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang /_zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
dpal brtsegs/(kūṭa) (Tr.)