Catalog entry rKTs-K516 (Kanjur)

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-vimala-nāma-dhāraṇī

The Incantation, the Stainless


'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa dri ma myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
dri ma med pa'i gzungs
'phags pa dri ma myed pa zhes bya ba gzungs


A543

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 155-164


Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA883

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 259-268


Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

B523

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 37a3-41b6
B870

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 120a6-125a7


C161

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 33b6-37b4
Set: MWEAP1034-2-2

C501

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 96a1-100a6
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-008

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 31b4-36b5

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D517

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 33b2-37a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 50b2-54a5
Set: MW30532

rgyud, na, 50b2-54a5
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 33b2-37a5

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sde (Tr.)D871

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 89a4-92b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 89a4-92b7
Set: MW30532

gzungs, e, 89a4-92b7
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 89a4-92b7

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd066-027

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 124b3-130a6

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paDd090-011

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 60a2-64a4

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Dk099-008

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 35a7-41a7

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F661

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་བི་མ་ལ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya bi ma la na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 37b6-44b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Go36,54

འཕགས་པ་དྲི་མ་མྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa dri ma myed pa zhes bya ba gzungs
་རྱ་བྷི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya b+hi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 171b1-174b5
Set: MW1PD128753Gt079-008

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 27b3-32a2

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H495

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 30a3-36a2


J494

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, na, 30a3-33b4
Set: -

Set: MW4PD3142

J790

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 87b3-91a8
Set: -

Set: MW4PD3142L369

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 29a5-33b5


N472

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 77a7-83a5
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 77a7-83a5
Set: MW2KG210297Ng46.74

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་བི་མ་ལ་ན་མ་ད་ར་ནི
ar+ya bi ma la na ma da ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 189b8-193b1

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa dri ma med zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//

Np048-008

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 31a4-36b2

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-027

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 102a6-106b4

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPj091-011

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 33b2-37a5

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཚ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tstsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pz035-027

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 89b1-93a5

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPz091-010

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 33b2-37a4

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Q156

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 29b8-33b5
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 29b8-33b5

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ནའ་ཤི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་།སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་། (ན,་33བ4-5)
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /dA n'a shi la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te /skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa / (na, 33b4-5)Q496

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 86b8-90b4
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 86b8-90b4

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་།སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (འ,་90བ3-4)
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te /skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // ('a, 90b3-4)

R517

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 50b2-54a5
R852

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya bi ma la nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 89a4-92b7


S476

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 29b4-35a2

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty066-008

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 30b7-36a2

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U517

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 50b2-54a5
Set: MW1BL4

rgyud, na, 50b2-54a5
U873

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 91a6-95a5
Set: MW1BL4V543

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya bi ma la nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 27b6-32a6

Colophon:
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Z489

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བི་མ་ལ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya bi ma la nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 29b3-34b5

Colophon:
འཕགྶ་དྲི་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phag+s dri med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- The colophon in D provides the names of translators and revisers.


Jinamitra

Dānaśīla

ye shes sde


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0516
84000 Toh 871
BuddhaNexus K12D0517=D0871_H0495