Catalog entry rKTs-K515 (Kanjur)

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-puṣpakūṭa-nāma-dhāraṇī

The Incantation, the Heap of Flowers


'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa me tog rtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
me tog brtsegs pa'i gzungs
'phags pa me tog rtsegs pa zhes bya ba gzungs


A542

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པཱཥྤ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya pASh+pa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 147-152


Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA898

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya puSh+pa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 461-466


Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B684

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 132b5-135b8
B885

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 214a3-217a5


C321

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 106b6-109b3
Set: MWEAP1034-2-2

C516

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 171b1-173b6
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-007

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya puShpa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 28b1-31b4

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D516

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya puSh+pa kU Ta nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 31a6-33b2
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 48a6-50b2
Set: MW30532

rgyud, na, 48a6-50b2
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 31a6-33b2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD886

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya puSh+pa kU Ta nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 159b1-161b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 159b1-161b3
Set: MW30532

gzungs, e, 159b1-161b3
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 159b1-161b3

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd066-042

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 230b5-234a5

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soDd090-010

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 57b2-60a2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk099-007

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya puShpa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 31b7-35a7

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F593

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀུ་ཏ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya puSh+pa ku ta nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 201b2-205a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Go36,49

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་རྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa me tog rtsegs pa zhes bya ba gzungs
་རྱ་པུ་སྤ་ཀུ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya pu spa ku ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 156b5-158b4
Set: MW1PD128753Gt079-007

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya puShpa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 24b6-27b3

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H605

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 466a5-469b3


Hi50.38

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་རྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog rtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་པུཥྚ་ཀུ་ཏ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
a r+ya puSh+Ta ku ta nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 350b1-353b3

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། །།རྫོགས་སྷྱོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs// //rdzogs s+h+yo

J634

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 91b2-93b4
Set: -

Set: MW4PD3142

J804

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 159b2-161b6
Set: -

Set: MW4PD3142L368

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 28a6-29a5


N576

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 438a5-441b3
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 438a5-441b3
Set: MW2KG210297Ng28.10

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་པུ་ཥྚ་ཀུ་ཏ་ན་མ་དྷ་ར་ནྀ
a r+ya pu Sh+Ta ku ta na ma d+ha ra n-i
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 65a9-67b2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho //

Np048-007

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya puShpa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 28a1-31a4

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-042

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 185b5-188b3

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj091-010

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 31a7-33b2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-042

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥྤ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya puSh+pa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 159b7-162a2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPz091-009

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 31a6-33b2

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Q316

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 91b6-93b8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 91b6-93b8

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (བ,་93བ8)
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (ba, 93b8)Q511

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 158b1-160b8
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 158b1-160b8

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། (འ,་160བ7-8)
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // ('a, 160b7-8)

R516

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 48a6-50b2
R867

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་པུཥཔ་ཀཱུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya puShpa kU Ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 159b1-161b3


S475

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya puSh+pa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 26b4-29b4

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty066-007

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya puSh+pa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 27b5-30b6

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U516

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 48a6-50b2
Set: MW1BL4

rgyud, na, 48a6-50b2
U888

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 159b1-161b3
Set: MW1BL4V542

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya puSh+pa ku Ta nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 25a4-27b6

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogso

Z488

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པུཥྤ་ཀུ་ཊ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya puSh+pa ku Ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 26b1-29b3

Colophon:
འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0515
84000 Toh 886
BuddhaNexus K12D0516=D0886_H0605