Catalog entry rKTs-T51 (Tanjur)

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས

bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs

śrīvajradharasaṃgītibhagavatstotra

Praise of the Bhagavan, the Song of Glorious Vajradhara


bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs


AT0054

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏི་བྷ་ག་བཱན་སྟོ་ཏྲཿ
shrI badzra d+ha ra saM gI ti b+ha ga bAn sto traH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 674-676


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅེང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur ceng zhus te gtan la phab pa

D1162

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏི་བྷ་ག་བཱན་སྟོ་ཏྲཿ
shrI badzra d+ha ra saM gI ti b+ha ga bAn sto traH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 231a2-231b1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 231a2-231b1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 231a2-231b1

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་དཔལ་བྲཚེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་@231བ་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra bha dang/ zhu chen gyi lo tshA ba bande dpal brtshegs kyis bsgyur cing @231b zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs (Tr.)

GT51

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བཱྂ་སྟོ་ཏྲ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga bAM sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 332b6-333a6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅེང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur ceng zhus te gtan la phab pa

N840

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷཱ་ག་བཱྂ་སྟོ་ཏྲ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+hA ga bAM sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 253b2-254a1
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 253b2-254a1
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅེང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur ceng zhus te gtan la phab pa

Q2051

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
ཤྲཱི་བཛྲ་དྷ་ར་སྂ་གཱི་ཏ་བྷ་ག་བཱྂ་སྟོ་ཏྲ
shrI badzra d+ha ra saM gI ta b+ha ga bAM sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 270a5-270b5

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅེང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang /_zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur ceng zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
dpal brtsegs/(kūṭa) (Tr.)