Catalog entry rKTs-K508 (Kanjur)

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས

byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs

bodhigarbhālaṃkāralakṣa-dhāraṇī

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
byang chub kyi snying po rgyan 'bum gyi gzungs (Z)
byang chub snying po rgyan 'bum gyi gzungs


A535

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྒཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+gA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 67-69


Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs soA932

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 792-794


Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs so

B506

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 1b1-4a1
B919

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 349b4-350b3


C142

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 1b1-3a3
C550

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 283b7-284b4


Cz062-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi garb+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 11a6-12a6

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

D509

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱར་ལཀྵ་དྷ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+kAr lak+Sha d+ha ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 7b3-8a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 24b6-25b1
Set: MW30532

rgyud, na, 24b6-25b1
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 7b3-8a7

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs soD920

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 264a3-264b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 264a3-264b7
Set: MW30532

gzungs, e, 264a3-264b7
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 264a3-264b7

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs s+ho

Dd066-076

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ཀངྐ་ར་ལཀཥ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA kang+ka ra lakSha d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 389a3-390a5

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs s+hoDd090-003

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀཥ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lakSha d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 30a1-30b5

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Dk099-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi garb+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 12a2-13a6

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Gt079-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi gar+b+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 10a1-10b7

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

H478

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ta, 503a6-504b2


J837

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 259a8-260a5
Set: -

Set: MW4PD3142L363

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 11b4-12b2


N457

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 40a6-41b1
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 40a6-41b1
Set: MW2KG210297Np048-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi garb+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 11a4-12a5

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Pj033-076

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ཀངཀ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi garb+hA kangka ra lak+Sha d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 308b5-309b4

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs soPj091-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀཥ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi garb+hA langkA ra lakSha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 8a2-8b5

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Pz035-076

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi gar+b+hA lang+ka ra lak+Sha d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 264a3-264b7

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs soPz091-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi gar+b+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 7b3-8a6

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Q139

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 1b1-2b2
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 1b1-2b2

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། (ན,་2བ2)
byang chub kyi snying po'i rgyun 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs s+ho // (na, 2b2)Q545

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 260b3-261a8
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 260b3-261a8

Colophon:
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་2618)
byang chub sems dpa' snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 261a8)

R509

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངཀཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi garb+hA langkA ra lak+Sha d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 24b6-25b1
R901

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ཀངཀ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎཱི
bo d+hi garb+hA kangka ra lak+Sha d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 264a3-264b7


S470

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 10a5-11a4

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

Ty066-002

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 10b7-12a1

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa rgyan 'bum gyi gzungs rdzogs so

U509

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 24b1-25b1
U922

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 264a3-265a1


V537

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ན་ཎི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA na Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 10b3-11b2


Z483

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས
byang chub kyi snying po rgyan 'bum gyi gzungs
བོ་དྷི་གརྦྷཱ་ལངྐཱ་ར་ལཀྵ་དྷཱ་ར་ཎི
bo d+hi gar+b+hA lang+kA ra lak+Sha d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 10a8-11a8

Colophon:
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་གྱི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum las btus pa 'bum gyi gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0508
84000 Toh 920
BuddhaNexus K12D0509=D0920_H0478