Catalog entry rKTs-K506 (Kanjur)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo

ārya-sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍa-nāma-dhāraṇīmahāyānāsūtra

The Incantation of the Secret Relics


'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo (A Cz Dk Np Z)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo (A D J J)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo (C Dd Gt H L N Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad byin kyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo (F)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo (F)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba'i ring srel kyi za ma tog zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
gsang ba ring bsrel gyi za ma tog gi gzungs
gsang ba ring bsrel gyi gzungs
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba'i ring srel kyi za ma tog zhes bya ba gzungs


A533

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga tA d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu h+ya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 3-17


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གཙང་དེ་བེནྡྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /paN+Di ta bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba gtsang de ben+d+ra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab paA895

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu h+ya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 362-376


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་གཙང་དེ་བེནྡྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de gtsang de ben+d+ra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B508

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 4b3-12b6
B882

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 164b7-172b8


C144

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 3b5-11b3
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C513

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 133a8-139b5
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཤིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རནྡ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a shiSh+Tha na h+ri da yA gu h+ya d+hA tu ka ran+da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 1b1-11a6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rakSi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D507

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་དཱ་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga tA d+hiSh+ThA na hr-i dA ya gu h+ya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma yA na sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text
Set: MW30532

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་ཝ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་གཙང་དེ་ཝེནྡྲ་རཀྵིཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //paN+Di ta bid+yA ka ra pra b+ha wa dang / lo ts+tsha ba gtsang de wen+d+ra rak+Shitas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
paN+Di ta bid+yA ka ra pra b+ha wa (Tr.)
lo ts+tsha ba gtsang de wen+d+ra rak+Shita (Tr.)D883

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu h+ya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 123a2-129a3
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 123a2-129a3
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 123a2-129a3
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 123a2-129a3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་གཙང་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de gtsang de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de gtsang de ben dra rak+Shi ta (Tr.)

Dd066-039

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A rya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu hya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 174b6-184b3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་གཙང་དེ་བེན་དྲ་ར་ཀཥི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de gtsang de ben dra ra kShi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd090-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A rya sarba ta thA ga tA d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu hya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 1b1-8b6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་q་དང། ལོ་ཙཱ་བ་གཙང་དེ་བེནྡྲ་རཀཥི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// paN+Di ta bid+yA ka ra pra b+ha qa dang/ lo tsA ba gtsang de ben+d+ra rakShi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk099-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཤིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a shiSh+Tha na h+ri da yA gu hya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 1b1-12a2

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

F234

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱིན་ཀྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad byin kyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨརྱ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་དྷི་ཤྠ་བ་ཧརི་དྷ་ཡ་གུ་ཧྱ་ད་ཏུ་ཀར་དྷ་མུ་དྷ་དྲ་ན་མ་ད་རི་ན་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
ar+ya sarba ta tha ga ta a d+hi sh+tha ba hri d+ha ya gu h+ya da tu kar d+ha mu d+ha dra na ma da ri na ma hA ya na sU tra
Location:
Set: MW1KG13607

mdo sde, la, 345b6-353b2
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། གསང་བ་རིང་བསེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། རྫོགས་སྷོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po/ gsang ba ring bsel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo// rdzogs s+hoF552

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷཥྛ་ཧརི་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷ་ཏུ་ཀ་རན་དྷ་སུད་ཌ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+haSh+Tha hri da ya gu h+ya d+ha tu ka ran d+ha sud Da nA ma d+ha ra ni ma hA ya na su tra
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 89a3-97b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ལེགས་པར་བྱས་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo// rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing legs par byas pa'o

Go36,12

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་སྲེལ་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba'i ring srel kyi za ma tog zhes bya ba gzungs
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 11a1-11a9
complete text
Set: MW1PD128753


Notes:
- Correspon+ding to Q 141, 8b1-5 = Q 508, 26a3-6andsome short passages from various parts of the canonical versions. The end of the text is missing.

Gt079-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཤིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a shiSh+Tha na h+ri da yA gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 1b1-10a1

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rakSi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H479

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ta, 504b2-514a5
complete text


J480(a)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, na, 3a3-9b1
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J801

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 121b4-127b5
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L362

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 1b1-11b4


N458

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 41b1-50b6
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 41b1-50b6
complete text
Set: MW2KG210297Ng46.32

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi brlabs kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷི་ཥྚ་ན་ཧརི་དཱ་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་ར་ན་ད་མུད་ཌཱ་ན་མ་དྷ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སུད་ཏྲམ
Ar+ya sar+ba ta thA ga ta a d+hi Sh+Ta na hri dA ya gu h+ya d+hA tu ka ra na da mud DA na ma d+ha ra Ni ma hA yA na sud tram
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 104b1-110b6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགསྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་འདྲའོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྩ་ཝ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་སྒྱུར་ཅིང་རྟན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs+ho//_//rgya gar gyi mkhan po su ren 'dra'o d+hi dang/_zhu chen gyi lo tsh+tsa wa ban d+he ye shes sdes sgyur cing rtan la phab pa'o//
Notes:
- The colophon in Lang differs a lot.

Np048-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཤིཥྛ་ན་ཧརི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a shiSh+Tha na hri da yA gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 1b1-11a4

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rakSi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj033-039

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརི་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎཌ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hri da ya gu hya d+hA tu ka raNDa nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 141a7-148b4

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་གཙང་དེ་བེན་དྲ་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bidya ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de gtsang de ben dra ra k+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj091-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥཋཱ་ན་ཧརི་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎཌ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A rya sarba ta thA ga tA d+hiShThA na hri da ya gu hya d+hA tu ka raNDa nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 1b1-8a2

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་q་དང། ལོ་ཙཱ་བ་གཙང་དེ་བེནདྲ་རཀཥི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// paNDi ta bidyA ka ra pra b+ha qa dang/ lo tsA ba gtsang de bendra rakShi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz035-039

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧྲྀ་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na h+r-i da ya gu hya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 122b4-128b7

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་གཙང་དེ་བེན་དྲ་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po bidya ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de gtsang de ben dra ra k+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab paPjz91-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧྲི་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A rya sarba ta thA ga tA d+hiSh+ThA na h+ri da ya gu hya d+hA tu ka raN+Da nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 1b1-7b3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་q་དང། ལོ་ཙཱ་བ་གཙང་དེ་བེནདྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// paN+Di ta bidyA ka ra pra b+ha qa dang/ lo tsA ba gtsang de bendra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q141

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 3a2-9a6
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 3a2-9a6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ་།། པཎ་ཊི་ཏ་བི་དྱའ་ཀ་ར་པྲ་བཧཱ་བ་དང་།ལོ་ཙྪ་བཙང་ས་(?)དེ་བེནདྲ་རཀSཿི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ན,་95-6)
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba'i ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho // paN Ti ta bi dy'a ka ra pra bhA ba dang /lo ts+tsha btsang sa (?)de bendra rakSHi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // (na, 9a5-6)

Translators and revisors:
devendrarakṣita (Tr.)
vidyākaraprabha (Tr.)Q508

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 120a2-126a7
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 120a2-126a7
complete text


R507

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎཌ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga tA d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu hya d+hA tu ka raNDa nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 1b1-7b3
complete text
R864

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧཡ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎཌ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu hya d+hA tu ka raNDa nA ma d+hA ra NI ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 123a2-129a3
complete text


S469

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+Tha na h+ri da yA gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 1b1-10a4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty066-001

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+Tha na h+ri da yA gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 1b1-10b7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U507

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, na, 1b1-7b3
complete text
U885

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 123a2-129a1
complete text
Set: MW1BL4V536

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཧརྀ་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་རཎི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na hr-i da ya gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA raNi ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 1b1-10b3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་རྩངས་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de rtsangs de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z482

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཧྲི་ད་ཡཱ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་རཎྜ་མུ་དྲཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི་མཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya sar+ba ta thA ga ta a d+hiSh+Tha na h+ri da yA gu h+ya d+hA tu ka raN+Da mu drA nA ma d+hA ra Ni mahA yA na sU tra
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 1b1-10a8
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་བཙངས་དེ་བེན་དྲ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he btsangs de ben dra rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
vidyākaraprabha (Tr.)
devendrarakṣita (Tr.)
Notes:
- Missing folios: 2b and 3a.

Mmk141

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠳᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠢᠰᠳᠢᠳ  ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠦᠺᠡᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠰᠠᠷᠢᠯ  ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠴᠠᠭ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ

Location:
MW4CZ5370: Na Dandr-a - 3b1-11a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠸᠢᠳᠶᠠᠺᠠᠷᠠᠫᠷᠠᠪᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠷᠴᠠᠨᠭᠰ ᠳᠡᠸᠡᠨᠳᠷᠠᠷᠠᠺᠰᠢᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠶᠢᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk524

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠳᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠢᠰᠳᠢᠳ  ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠦᠺᠡᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠰᠠᠷᠢᠯ  ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠴᠠᠭ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 164b1-172b1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠫᠷ᠎ᠠ ᠪᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠢᠷᠰᠠᠨᠭᠳᠡ ᠸᠡᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠷᠠᠺᠰᠢᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠶᠢᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Vidyākaraprabha

Devendrarakṣita


source rKTs &