Catalog entry rKTs-K505 (Kanjur)

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs

ārya-mahāmaṇivipulavimānasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparāja-nāma-dhāraṇī

The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace


'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po bya ba'i gzungs (Z)
nor bu rgyas pa'i gzhal med khang gi cho ga zhib mo'i gzungs


A532

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ད་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu h+ya pa ra ma ra ha sya da kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI

Textual Structure:

cho ga dang po/ bskul ba'i le'u (852)
cho ga gnyis pa/ rig sngags rgyas par sgrub pa'i le'u (882)
cho ga gsum pa/ dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa'i le'u (893)
cho ga bzhi pa/ phyag rgya rgyas pa'i le'u (896)
cho ga lnga pa/ sku gzugs rgyas pa chen po'i le'u (897)
cho ga drug pa/ sbyin sreg grub pa rgyas pa'i le'u (901)
cho ga bdun pa/ gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i le'u (904)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, da, 852-907


Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་། སླད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po le'u ste bdun pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur zhing / slad nas rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab paA897

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་ཏ་གུཧྱ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Tha ta guh+ya pa ra ma ra ha sya kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI

Textual Structure:

cho ga dang po/ bskul ba'i le'u (398)
cho ga gnyis pa/ rig sngags rgyas par sgrub pa'i le'u (427)
cho ga gsum pa/ dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa'i le'u (439)
cho ga bzhi pa/ rgyas pa'i le'u (442)
cho ga lnga pa/ sku gzugs rgyas pa chen po'i le'u (443)
cho ga drugwa pa/ sbyin sreg grub pa rgyas pa'i le'u (447)
cho ga bdun pa'i le'u (449)

Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 398-452


Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་བདུན་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་གརྦྷ་པྲ་བྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po ste bdun pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA gar+b+ha pra b+ha dang / lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

B505

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, da, 381b2-409b8
B884

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 181b4-214a3


C141

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, da, 318a6-344a8
C515

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 146a8-171bb


Cz061-013

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་བ་བི་ཤv་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA ba bi shva su pra tiSh+Thi ta gu h+ya na pa ra ma ra ha sya na kalpa rA dza nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tha, 426a5-465a6

Colophon:
རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

D506

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་བ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ད་ཀལྤ། རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra ti Sh+Thi ta gu h+ya ba ra ma ra ha s+ya da kalpa/ rA dzA nA ma d+hA ra NI
e-texts:


Textual Structure:

1. (286b1-299a6)
2. (299a6-309a6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, da, 286b1-309a6
Set: MW4CZ5369

rgyud, da, 286b1-309a6
Set: MW30532

rgyud, da, 286b1-309a6
Set: MW3CN20612

rgyud, da, 286b1-309a6

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་། སླད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i le'u ste bdun pa rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / lo ts+tsha ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur zhing / slad nas rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha (Tr.)
lo ts+tsha ba ban+de dpal gyi lhun po (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de dpal brtsegs (Rev.)D885

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་པ་ར་མ་ཧ་སྱ་ཀ་ལཱ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu h+ya pa ra ma ha s+ya ka lA rA dzA nA ma d+hA ra NI
e-texts:


Textual Structure:

bskul pa'i le'u ste cho ga dang po (148b7)
rigs sngags rgyas par sgrub pa'i le'u ste cho ga gnyis pa (153b6)
dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa'i le'u ste cho ga gsum pa (155a2)
phyag rgya rgyas pa'i le'u ste cho ga bzhi pa (155b3)
sku gzugs rgyas ba chen po'i le'u ste cho ga lnga pa (157a5)
sbyin sreg grub pa rgyas pa'i le'u ste cho ga drug pa (158a4)

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 135b3-159b1
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 135b3-159b1
Set: MW30532

gzungs, e, 135b3-159b1
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 135b3-159b1

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་བདུན་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་གརྦྷ་པྲ་བྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po ste bdun pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA gar+b+ha pra b+ha dang / lots+tsha ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bid+yA gar+b+ha pra b+ha (Tr.)
lots+tsha ba ban+de dpal gyi lhun po (Tr.)

Dd066-041

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu hya pa ra ma ra ha sya kalpa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 194b5-230b5

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi d+yA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab paDd089-012

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་ཏྲ་ཏིSཊཧི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཏ་སྱད་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su tra tiSThi ta gu hya pa ra ma ra ta syad kalpa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud da, 352a2-381a6


Dk098-013

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་བ་བི་ཤv་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧཡ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA ba bi shva su pra tiSh+Thi ta gu hya na pa ra ma ra ha sya na kalpa rA dza nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tha, 420b3-456a7

Colophon:
རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Gt078-013

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་བ་བི་ཤv་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA ba bi shva su pra tiSh+Thi ta gu h+ya na pa ra ma ra ha sya na kal+pa rA dza nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tha, 385b5-418a7

Colophon:
རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

H476

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ta, 437b1-473b5


Hi50.25

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་པའི་ཆོས་བཞི་པ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba pa'i chos bzhi pa mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་མ་ཧ་མ་ནི་པུ་ལ་བི་མཱ་སུ་པྲ་ཏི་སྠི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧྱ་ན་ཀལ་བ་ར་ཛ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
a r+ya ma ha ma ni pu la bi mA su pra ti s+thi ta gu h+ya na pa ra ma ra h+ya na kal ba ra dza na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 273a3-307a5

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞབ་མོའི་རྒྱལ་པོ།།
'phags pa nor bu chen po rgyas pa zhes bya ba'i bzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhb mo'i rgyal po//

J478

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, da, 283b2-303a7
Set: -

Set: MW4PD3142

J803

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 134b1-159b2
Set: -

Set: MW4PD3142N456

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 1b1-40a6
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 1b1-40a6
Set: MW2KG210297Ng46.105

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་དུ་གནས་པའི་གསང་བའི་དམ་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin du gnas pa'i gsang ba'i dam pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ནི་བ་པུ་ལ་བི་མ་ན་སུ་པྲ་ཏི་ཤྠ་ཏེ་གུ་ཧྱན་པ་ར་མ་ཧ་སྱན་ཀ་ལ་རཱ་ཛཱ་ན་མ་དྷ་ར་ཎི
a r+ya ma hA ma ni ba pu la bi ma na su pra ti sh+tha te gu h+yan pa ra ma ha s+yan ka la rA dzA na ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 263b5-288b6

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་དུ་རབ་ཏུ་གནས་པ།_གསང་བ་དམ་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའྀ་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།།_།།བིད་རྱ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང་།_བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་གཉིས་སོ།།
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin du rab tu gnas pa/_gsang ba dam pa'i cho ga zhib mo'-i rgyal po rdzogs so//_//bid r+ya ka ra pra ba dang /_ban de dpal brtsegs gnyis so//

Np047-013

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་བ་བི་ཤv་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA ba bi shva su pra tiSh+Thi ta gu h+ya na pa ra ma ra ha sya na kalpa rA dza nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tha, 443b2-478a7

Colophon:
རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Pj033-041

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu hya pa ra ma ra ha sya kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 156b5-185b5

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi dyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab paPj090-012

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་ཏྲ་ཏིSཊཧི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཏ་སྱད་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su tra tiSThi ta gu hya pa ra ma ra ta syad kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud da, 348b1-377a7


Pz035-041

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu hya pa ra ma ra ha sya kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 135b2-159b7

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi dyA ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab paPz090-012

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་ཏྲ་ཏིSཊཧི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཏ་སྱད་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su tra tiSThi ta gu hya pa ra ma ra ta syad kal+pa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud da, 285a7-308a7


Q138

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

1. bskul ba (277a5)
4. phyag rgya rgyas pa (282a5)
5. sku gzugs rgyas pa chen po (283b7)
6. sbyin bsreg grub pa rgyas pa (284b6)
7. (286a6)

Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, da, 265a5-286b6
Set: MW3CN1094

rgyud, da, 265a5-286b6

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་དུ་གནས་བ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་སྟེ་བདུན་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱའ་གརྦ་པྲ་བཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་།སླད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱའ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་།། །། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། ཡེ་དཧརྨའ་ཧེ་དུ་པྲ་བཧ་ཝའ་ཧེཏུ་ནཏེ་Sཿའནཏ་ཐའ་གཏོ་ཧཡ་བཱ་དཏ་།ཏེSཿའ་ཉཙ་ཡོ་ནི་ར་དཧོ་ེ་བཱྂབཱ་དའི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མཎ:་།། སརྦ་བཱ་བསྱའ་ཀ་ར་ཎྂ་།ཀུ་ཤ་ལསྱོ་བས་མབ་དྂ་།སཝ་ཙ་ཏཏྂ་བ་རིད་མནུ་མེ་ཏ་དྭུད་དཧཱ་ནུ་ཤཱ་ས་ནའྂ་།། །། (ད,་2863-6)
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin du gnas ba gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po le'u ste bdun rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po bidy'a garba pra bha dang /lo ts+tsha ba ban dhe dpal gyi lhun pos bsgyur zhing /slad nas rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang // // zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa // // ye dharm'a he du pra bha w'a hetu nte SH'anta tha'a gto hya bA dat /teSH'a nytsa yo ni ra dho e bAMbA d'i ma hA shra maN: // sarba bA basy'a ka ra NaM /ku sha lasyo bas mba daM /swa tsa ttaM ba rid mnu me ta dwud dhA nu shA sa n'aM // // (da, 286a3-6)

Translators and revisors:
vidyāgarbaprabha (Tr.)
dpal gyi lhun po/ (Tr.)
vidyāgarbaprabha (Rev.)
dpal brtsegs/ (Rev.)Q510

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 133a8-158b1
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 133a8-158b1

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་བདུན་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱ་གརྦཧ་པྲ་བཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (འ,་1587-བ1)
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po ste bdun pa rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po bi dya garbha pra bha dang /lo ts+tsha ba ban dhe dpal gyi lhun pos bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bi dya ka ra pra bha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa // // ('a, 158a7-b1)

Translators and revisors:
vidyāgarbaprabha (Tr.)
dpal gyi lhun po/ (Tr.)
vidyāgarbaprabha (Rev.)
dpal brtsegs/ (Rev.)

R506

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་ཏྲ་ཏིSཊཧི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཏ་སྱད་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su tra tiSThi ta gu hya pa ra ma ra ta syad kalpa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud da, 286b1-309a6
R866

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧཡ་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ma hA ma Ni bi pu la bi mA na su pra tiSh+Thi ta gu hya pa ra ma ra ha sya kalpa rA dzA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 135b3-159b1


S468

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་ན་ཤཝ་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ལལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA na shwa su pra tiSh+Thi ta gu h+ya na pa ra ma ra ha s+ya na lal+pa rA dza nA ma d+hA ra Ni

Textual Structure:

1. bskul ba (448a5)
2. rig sngags rgyas par sgrub pa (445b3)
3. dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa (457b2)
4. phyag rgya rgyas pa (458b2)
5. sku gzugs rgyas pa chen po (461a3)
6. sbyin sreg grub pa rgyas pa (462b1)
7. (464a4)

1. (429b6-448a6)
2. (448a6-464a6)

Location:
Set: MW22083

rgyud, tha, 429b5-464a6

Colophon:
རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Ty065-013

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་བུ་ལ་བི་མཱ་ན་ཤཝ་སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱ་ན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱ་ན་ལལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ma hA ma Ni bi bu la bi mA na shwa su pra tiSh+Thi ta gu h+ya na pa ra ma ra ha s+ya na lal+pa rA dza nA ma d+hA ra Ni

Textual Structure:

1. (429a7-449a1)
2. (449a1-464a5)

Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tha, 429a5-464a7

Colophon:
རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

U506

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, da, 286b1-309a6
U887

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 135b2-159b1


V535

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་ཎི་བི་པུ་ལ་བི་མཱ་ན་བི་ཤཝ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་ཏ་གུ་ཧྱན་པ་ར་མ་ར་ཧ་སྱན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ma hA Ni bi pu la bi mA na bi shwa su pra tiSh+Tha ta gu h+yan pa ra ma ra ha s+yan kal+pa rA dza nA ma d+hA ra Ni

Textual Structure:

1. bskul ba (379a1)
2. rig sngags rgyas par sgrub pa (385a4)
3. dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa (386b6)
4. phyag rgya rgyas pa (387b2)
5. sku gzugs rgyas pa chen po (389b2)
6. sbyin sreg grub pa rgyas pa (390b4)
7. (392a6)

1. (363a7-379a2)
2. (379a2-464a6)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tha, 363a5-392a7

Colophon:
འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་བདུན་པའོ། རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po ste bdun pa'o/ rdzogs s+ho/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / lo ts+tsha ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa

Z481

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བུ་ལ་བི་མཱ་ན་ཤྭ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛི་ཏ་གུ་ཧྱན་པ་ར་མ་ཧ་སྱན་ཀལྤ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ནི
A r+ya ma hA ma Ni bu la bi mA na sh+wa su pra ti Sh+Thi ta gu h+yan pa ra ma ha s+yan kal+pa rA dza nA ma d+hA ra ni

Textual Structure:

bskul ba'i le'u ste cho ga dang po'o (393b3)
rig sngags rgyas par sgrub pa'i le'u ste gnyis pa'o (400a8)
dkyil 'khor gyi cho ga sgrub pa'i le'u ste cho ga gsum pa'o (402a3)
phyag rgya rgyas pa'i le'u ste cho ga bzhi pa'o (402b8)
sku gzugs rgyas pa chen po'i le'u ste cho ga lnga pa'o (405a4)
sbyin sreg grub pa rgyas pa'i le'u ste cho ga drug pa'o (406b1)
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po ste bdun pa'o (x)

1. (376b6)
2. (393b5)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tha, 376b4-408a7

Colophon:
རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་བ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur ba/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
vidyākaraprabha (Tr.)
dpal gyi lhun po (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0505
84000 Toh 885
BuddhaNexus K12D0506=D0885_H0476