Catalog entry rKTs-K500 (Kanjur)

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད

'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud

ārya-vajrapāṇinīlāmbaradharatrilokavinaya-nāma-tantra

Blue-clad Vajrapāṇi, a Tantra to Tame the Three Worlds


'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba'i 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud (A)
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud (C Cz D Dd Dk Gt H J Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can 'jig rten gsum 'dul ba zhes bya ba'i rgyud


A526

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba'i 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
Ar+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra

Textual Structure:

dang po/ gleng gzhi'i le'u (530)
gnyis pa/ sa 'og 'dul ba'i le'u (532)
gsum pa/ sa bla 'dul ba'i le'u (534)
bzhi pa/ sa steng 'dul ba'i le'u (537)
lnga pa/ yongs su gtad pa'i le'u (539)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, da, 530-540


Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

B500

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, da, 235a1-241b2


C136

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, da, 191a6-196a3


Cz061-007

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
A r+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tha, 261b6-267b7

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པx1ེ43;་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI pax1e43; ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

D501

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏ་ནྟྲ
Ar+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma ta n+t+ra
e-texts:


Textual Structure:

'jig rten gsum 'dul ba zhes bya ba'i rgyud las gleng gzhi'i le'u ste dang po (177b6)
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud las sa 'og 'dul ba ste le'u gnyis pa (178b4)
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud las sa bla 'dul ba'i le'u ste gsum pa (179b7)
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud las sa steng 'dul ba'i le'u ste bzhi pa (180b6)
yongs su gtad pa'i le'u ste lnga pa (181a1)

Location:
Set: MW22084

rgyud, da, 177a1-181a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, da, 177a1-181a2
Set: MW30532

rgyud, da, 177a1-181a2
Set: MW3CN20612

rgyud, da, 177a1-181a2

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang / zhu chen gyi lots+tsha ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

Dd089-006

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
A rya badz+ra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud da, 222a5-227a2

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

Dk098-007

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
A r+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tha, 261a4-267a4

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

Gt078-007

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
A r+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tha, 239a5-244b6

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པx1ེ43;་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI pax1e43; ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

H469

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ta, 267a2-273a5


Hg28-002

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can 'jig rten gsum 'dul ba zhes bya ba'i rgyud
རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦྷ་ར་དྷ་ར་ཏྲཻ་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
ar+ya badzra pA Ni nI lam+b+ha ra d+ha ra trai lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra

Textual Structure:

gleng gzhi'i le'u ste dang po (2b6)
sa 'og 'dul ba ste le'u gnyis pa (3'a2)
sa bla 'dul ba'i le'u ste gsum pa (5b3)
sa stengs 'dul ba'i le'u ste bzhi pa (7a3)
yongs su gtad pa'i le'u ste lnga pa (7a6)

Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-7a6

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད། རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཏི་པང་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་པའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud/ rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po ti pang ka ra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur pa'o

J473

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, da, 170a1-174b2
Set: -

Set: MW4PD3142Np047-007

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
A r+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tha, 278a7-285a1

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

Pj090-006

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏན-ཏྲ
A rya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan-tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud da, 213a4-218a3

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

Pz090-006

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏན-ཏྲ
A rya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan-tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud da, 176b7-181a1

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur

Q133

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, da, 162a8-166a6
Set: MW3CN1094

rgyud, da, 162a8-166a6

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དའི་པམ་ཀ་ར་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ་།། (ད,་1666)
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po d'i pam ka ra dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o // (da, 166a6)

Translators and revisors:
dīpaṁkara (Tr.)
rin chen bzang po/ (Tr.)

R501

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟར
A r+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud da, 177a1-181a2


S462

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
Ar+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra

Textual Structure:

1. gleng gzhi (269b7)
2. sa 'og 'dul ba (271a5)
3. sa bla 'dul ba (273a1)
4. sa steng 'dul ba (274b1)
5. yongs su gtang ba (274b4)

Location:
Set: MW22083

rgyud, tha, 268b2-274b4

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

Ty065-007

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
Ar+ya badzra pA Ni nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tha, 266b5-272b6

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

U500

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
Location:
Set: MW29468

rgyud, da, 177a1-181a2


V529

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
Ar+ya badzra pA Ni nI laM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra

Textual Structure:

1. gleng gzhi (222b3)
2. sa 'og 'dul ba (223b4)
3. sa bla 'dul ba (225a4)
4. sa steng 'dul ba (226a7)
5. yongs su gtang ba (226b2)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tha, 221a8-226b3

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དི་པང་ཀ་ར་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po di pang ka ra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o

Z475

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud
ཨཱརྱ་བཛྲ་པཱཎི་ནཱི་ལཱྂ་བ་ར་དྷ་ར་ཏྲི་ལོ་ཀ་བི་ན་ཡ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
Ar+ya badz+ra pANi nI lAM ba ra d+ha ra tri lo ka bi na ya nA ma tan+t+ra

Textual Structure:

gleng gzhi'i le'u ste dang pa'o (229a4)
sa 'og tu 'dul ba ste le'u gnyis pa'o (430a7)
sa bla 'dul ba'i le'u ste gsum pa'o (231b8)
sa steng 'dul ba'i le'u ste bzhi pa'o (233a6)
yongs su gtad pa'i le'u ste lnga pa'o (233a8)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tha, 228a1-233b1

Colophon:
འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ།། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ།།
'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud rdzogs so// /rgya gar gyi mkhan po dI paM ka ra dang / zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
dīpaṃkara (Tr.)
rin chen bzang po (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0500
84000 Toh 501
BuddhaNexus K12D0501_H0469