Catalog entry rKTs-T50 (Tanjur)

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ

sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa

buddhābhiṣeka-nāma-stotra

Praise of the Consecration of the Buddha


sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa


AT0053

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ནཱ་མ་སྟོ་ཏྲཿ
bud+d+ha a b+hi She ka nA ma sto traH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 670-673


Colophon:
སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa rdzogs so// lo tsA ba chen po rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab

D1161

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
ཤུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ནཱ་མ་སྟོ་ཏྲཿ
shud+d+ha a b+hi She ka nA ma sto traH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 230a1-231a2
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 230a1-231a2
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 230a1-231a2

Colophon:
སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།ལོ་ཚཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa rdzogs so// //lo tshA ba chen po rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
lo tsA ba chen po rin chen bzang po (Tr.)

GT50

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཇ་ནཱ་མ་སྟོ་ཏྲ
bud+d+ha a b+hi She ja nA ma sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 331b1-332b6

Colophon:
སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa rdzogs so//lo tsA ba chen po rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab

N839

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ནཱ་མ་སྟོ་ཏྲ
bud+dha a b+hi She ka nA ma sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 252a5-253b2
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 252a5-253b2
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa rdzogs so//lo tsA ba chen po rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q2050

སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ནཱ་མ་སྟོ་ཏྲ
bud+d+ha a b+hi Shi ka nA ma sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 268b7-270a5

Colophon:
སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa rdzogs so//lo tsA ba chen po rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)