Catalog entry rKTs-T5 (Tanjur)

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ

lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa

devātiśayastotra-ṭīkā

Commentary on “Praise of the One Who Supersedes the Gods”


lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa


AT0005

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
དེ་ཝ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
de wa a ti sha ya sto tra TI kA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 122-165


Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་རནྡཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་སྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzA ran+dA na'i zhal snga nas dang/ zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos sgyur cing gtan la phab pa'o

D1113

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
དེ་ཝ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
de wa a ti sha ya sto tra TI kA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 45a3-61a3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 45a3-61a3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 45a3-61a3

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་ར་ན་ད་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung ba'i bstod pa'i rgya cher bshad pa/_slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so//_//rgya gar gyi mkhan po dzA ra na da na'i zhal snga nas dang /_zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzA ra na da na'i zhal snga nas (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT5

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤཱ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
de wA ti shA ya sto tra TI kA
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 62a6-84a5

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་རནྡཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་སྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzA ran+dA na'i zhal snga nas dang/ zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos sgyur cing gtan la phab pa'o

N794

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤཱ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
de wA ti shA ya sto tra TI kA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 48b5-67a2
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 48b5-67a2
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་རནྡཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་སྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzA ran+dA na'i zhal snga nas dang/ zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos sgyur cing gtan la phab pa'o

Q2005

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤཱ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
de wA ti shA ya sto tra TI kA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 51a5-70a4

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་རནྡ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་སྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher bshad pa/_slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po dzA ran+da na'i zhal snga nas dang/_zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos sgyur cing gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)