Catalog entry rKTs-T49 (Tanjur)

བཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ

bshags pa'i bstod pa'i 'grel pa

deśanāstava-vṛtti

Commentary on “The Praise in the Form of a Confession”


gshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
bshags pa'i bstod pa'i 'grel pa


AT0052

བཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
bshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
དེ་ཤ་ནསྟ་བ་བྲྀཏྟྀ
de sha nasta ba br-it+t-i
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 612-669


Colophon:
བཤགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཤྲ་ཤཱནྟི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bshags bstod kyi 'grel pa slob dpon sangs rgyas zhi bas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA shra shAn+ti dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D1160

བཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་བ
bshags pa'i bstod pa'i 'grel ba
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ་པྲྀ་ཏྟི
de sha na sta ba pr-i t+ti
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 206b5-229b7
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 206b5-229b7
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 206b5-229b7

Colophon:
བཤགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཤཱནཏི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།
bshags bstod kyi 'grel pa slob dpon sangs rgyas zhi bas mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bud+d+ha shrI shAnti dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa// //

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bud+d+ha shrI shAn+ti (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT49

བཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
bshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ་བྲིཏྟི
de sha na sta ba brit+ti
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 297a1-330b2

Colophon:
བཤགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཤྲ་ཤཱནྟི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bshags bstod kyi 'grel pa slob dpon sangs rgyas zhi bas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA shra shAn+ti dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

N838

གཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
gshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ་བྲྀཏྟི
de sha na sta ba br-it+ti
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 226a7-252a5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 226a7-252a5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བཤགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཤྲ་ཤཱནྟི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bshags bstod kyi 'grel pa slob dpon sangs rgyas zhi bas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA shra shAn+ti dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q2049

གཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
gshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ་བྲྀཏྟི
de sha na sta ba br-it+ti
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 241b3-268b7

Colophon:
བཤགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྷ་ཤྲཱ་ཤཱནྟི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
bshags bstod kyi 'grel pa slob dpon sangs rgyas zhi bas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+ha shrA shAn+ti dang /_zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)