Catalog entry rKTs-K485 (Kanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ

de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba

sarvadurgatipariśodhanatejorājasya tathāgatasya arhato samyaksambuddhasya kalpaikadeśa-nāma

A Portion of the Practice of the Sovereign Tantra Purifying Evil Destinies


de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa (A)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyis rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa (F)
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid rgyal po'i rtog pa phyogs gcig pa (N)
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa
ngan song su sbyong ba'i gzungs
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su spyod pa gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba


A510

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱརྷ་ཏེ་སྂ་མྱཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza s+ya ta thA ga ta s+yAr+ha te saM myak+saM bud+d+ha s+ya kal+pai ka de sha nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ta, 278-399


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་བེནྡྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་གདིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོག་།སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བར་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་བརྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན། ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po de ben+d+ra de ba'i zhabs dang/ bla ma paNa chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo tsA ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i gdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song sbyong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal sku drin paNa chen sgra bsgyur mchog /skyes chen rnams kyis legs par dar bar mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga' snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la brten rgya gar bal po na/ yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

B485

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ta, 118a1-187b1


C120

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ta, 100a5-159a7


Cz058-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རཧ་ཏེ་སམྱཀ་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza dza sya ta thA ga ta sya arha te samyak saM bud+d+ha sya kalpa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ja, 330a3-404a6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka sh+rI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

D485

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོདྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱ་རྷ་ཏེ་སྂ་མྱ་ཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀ་ལྦཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri shod+ha na te dzo rA dza s+ya ta thA ga ta s+yA r+ha te saM mya k+saM bud+d+ha s+ya ka lbai ka de sha nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ta, 96b1-146a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ta, 96b1-146a7
Set: MW30532

rgyud, ta, 96b1-146a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ta, 96b1-146a7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་བེནྡྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ་ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་གདིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po de ben+d+ra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te chag lo tsA ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur zhing zhus te gtan la phab pa// //spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i gdings su tshar bar bgyis so

Translators and revisors:
chag lo tsA ba shAkya'i dge slong chos rje dpal (Tr.)

Dd087-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱརཧ་ཏེ་སྂ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྷཧ་སྱ་ཀལྤཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza sya ta thA ga ta syArha te saM saM myaksaM bud+hha sya kalpai ka de sha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ta, 119a1-182a6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

Dk095-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རཧ་ཏེ་སམྱཀ་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza dza sya ta thA ga ta sya arha te samyak saM bud+d+ha sya kalpa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ja, 383b3-469a7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka sh+rI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

F481

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyis rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa
སརྦ་དུར་ག་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛཱ་སྱ་ཏ་ཐཱ་གྷ་ཏ་སྱ་ར་ཧ་ཏེ་ས་མྱཀ་སམ་བུད་དྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་མ
sarba dur ga ti pa ri sho d+ha na te dzA s+ya ta thA g+ha ta s+ya a ra ha te sa myak sam bud d+ha s+ya kal+pa e ka da sha ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, da, 1b1-95a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ། ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བན་དྲ་། དེའི་ཞངས་དང། བླ་མ་པན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། མ་ཎི་ཀ་ཤྲི་ཛྙ་ནའི་ཞལ་མངའ་ནས། གུས་པར་མཉན་ཏེ། །ཆག་ཚལ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང། ཆོས་རྗེས་དཔལ་གྱིས་བསྱགུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། པྲེ་ཀི་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་། མར་ངོའི་ཚེས་བཅུག་གུསྨ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡང་གོའི་ཚེས་བཅུ་གྱནིས་ཀྱི་སྔ་རོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔ་འགྲོ་བའི་ཚེ། དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་གདིངས་སུ་ཚར་པ་བགྱིས་སོ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyis rgyal po'i brtag pa/ phyogs gcig pa rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ban dra / de'i zhangs dang/ bla ma pan chen skyes bu chen po/ ma Ni ka shri dz+nya na'i zhal mnga' nas/ gus par mnyan te/ /chag tshal ba shAkya'i dge slong/ chos rjes dpal gyis bsygur zhing zhus te gtan la phab pa// pre ki dbyug gu zla ba'i / mar ngo'i tshes bcug gusm la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yang go'i tshes bcu gynis kyi snga ro'i bar zhag bco lnga 'gro ba'i tshe/ dpal 'dren gyi lha'i gdings su tshar pa bgyis so

Gt075-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རྷ་ཏེ་སམྱཀ་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza dza sya ta thA ga ta sya ar+ha te samyak saM bud+d+ha sya kal+pa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ja, 310a4-379b3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka sh+rI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

H458

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ja, 412b5-493a7


J457

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ta, 95b8-151a8
Set: -

Set: MW4PD3142L350

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ja, 266a7-331b6


N443

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid rgyal po'i rtog pa phyogs gcig pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ta, 61b7-134b3
Set: MW2KG5014

rgyud, ta, 61b7-134b3
Set: MW2KG210297Np044-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རཧ་ཏེ་སམྱཀ་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza dza sya ta thA ga ta sya arha te samyak saM bud+d+ha sya kalpa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ja, 347b7-428a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

Pj088-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱརཧ་ཏེ་སྂ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྷཧ་སྱ་ཀལྤཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza sya ta thA ga ta syArha te saM saM myaksaM bud+hha sya kal+pai ka de sha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ta, 113a1-171b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

Pz088-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱརཧ་ཏེ་སྂ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྷཧ་སྱ་ཀལྤཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza sya ta thA ga ta syArha te saM saM myaksaM bud+hha sya kal+pai ka de sha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ta, 96b6-147a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka sh+rI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

Q117

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ta, 94a2-149b1
Set: MW3CN1094

rgyud, ta, 94a2-149b1

Colophon:
ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་(དེ)བེན་དྲ་དེ་པའི་ཞབས་དང་།བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མའཎི་ཀཤྲཱི་ཛཉའ་ན་འི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ་ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། སྤྲེ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་།གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་གདིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ་།། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ཡི་།། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཕྱེ་ནས་།། ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་སྒྱུར་མཆོག་།སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དད་པར་མཛད་།འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དང་།། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་ནས་སྦས་པ་ཡི་།། མན་ངག་ལ་བརྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ནི་།། ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁ་བོས་བསྒྱུར་།། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ་།། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས་།། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན་།། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག་།བཀྲ་ཤིས་།། (ཏ,་1493-བ1)
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re (de)ben dra de pa'i zhabs dang /bla ma paN chen skyes bu chen po m'aNi kashrI dzny'a na 'i zhal snga nas gus par mnyan te chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur zhing zhus te gtan la phab pa // // spre lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la /gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i gdings su tshar bar bgyis so // dpal ldan rgyud rgyal ngan song sbyong ba yi // brtag pa phyogs gcig sngar grags kha phye nas // chos rgyal sku drin paN chen sgra sgyur mchog /skyes chen rnams kyis legs par dad par mdzad /'di ni dpal ldan kun dga' snying po dang // rje btsun 'jigs med 'byung nas sbas pa yi // man ngag la brten rgya gar bal po ni // yongs grags bla ma'i drin las kha bos bsgyur // sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du // gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams // bzod mdzad de dges 'gro ba kun // 'gro mgon thub chen nyid gyur cig /bkra shis // (ta, 149a3-b1)

Translators and revisors:
devendradeva (Tr.)
māNikaśrījñāna (Tr.)
chos rje dpal/ (Tr.)

R485

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱཱརཧ་ཏེ་སྂ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྷཧ་སྱ་ཀལྤཻ་ཀ་དེ་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza sya ta thA ga ta syArha te saM saM myaksaM bud+hha sya kalpai ka de sha nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ta, 96b1-146a7


S443

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རྷ་ཏེ་ས་མྱག་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza s+ya ta thA ga ta s+ya ar+ha te sa myag saM bud+d+ha s+ya kal+pa e ka da sha A ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, ja, 303b1-371b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang/ bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo tsa ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so

Ty062-005

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་རྷ་ཏེ་ས་མྱག་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza s+ya ta thA ga ta s+ya ar+ha te sa myag saM bud+d+ha s+ya kal+pa e ka da sha A ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ja, 306b4-377b2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang/ bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo tsa ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so

U484

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ta, 96b1-146b1


V510

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་སྱ་རྟ་ཏེ་ས་མྱཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na e dzo rA dza s+ya ta thA ga s+ya arta te sa m+yak+saM bud+d+ha s+ya kal+pa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ja, 275a4-338b2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་གཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངན་སོང་དོང་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སྐ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོགསྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། མན་ངག་ལ་རྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན།ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། བཟོད་མཛད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu gtsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ dpal ldan rgyud rgyal ngan song dong ba yi/ brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas/ chos rgyal ska drin paN chen sgra bsgyur mchogaskyes chen rnams kyis legs par dar ba mdzad/ 'di ni dpal ldan kun dga'i snying po dang / rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ man ngag la rten rgya gar bal po na/yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ bzod mdzad de dges 'gro ba kun/ 'gro mgon thub chen nyid gyur cig

Z456

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ཏ་སྱ་རྷ་ཏེ་སམྱག་སྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ནཱ་མ
sar+ba dur+ga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza s+ya ta thA ta s+ya ar+ha te sam+yag saM bud+d+ha s+ya kal+pa e ka da sha nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ja, 335a3-409a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རེ་བེན་དྲ་དེ་བའི་ཞབས་དང་། བླ་མ་པཎ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཱ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་གུས་པར་མཉན་ཏེ། ཆག་ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྤྲེའུ་ལོ་དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཐང་པོ་ཆེར་དབུ་བཙུགས་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དཔལ་འདྲེན་གྱི་ལྷའི་སྡིངས་སུ་ཚར་བར་བགྱིས་སོ། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ངོན་སོང་སྦྱོང་བ་ཡི། །བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་གྲགས་ཁ་ཆེ་ནས་། །ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དྲིན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཆོག་།སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དར་བར་མཛད། །འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དང་། །རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཡི། །མན་ངག་ལ་བརྟེན་རྒྱ་གར་བལ་པོ་ན། །ཡོངས་གྲགས་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་བསྒྱུར། །སྒྲ་གཞུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ། །གུས་བསྒྱུར་ནོངས་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས། །བཟོད་མཛོད་དེ་དགེས་འགྲོ་བ་ཀུན། །འགྲོ་མགོན་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག་།བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po re ben dra de ba'i zhabs dang / bla ma paN chen skyes bu chen po mA Ni ka shrI dz+nyA na'i zhal snga nas gus par mnyan te/ chag lo tsa ba shAk+ya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ spre'u lo dbyug gu zla ba'i mar ngo'i tshes bcu gsum la/ gtsug lag khang chen po dpal thang po cher dbu btsugs nas/ smin drug zla ba'i yar ngo'i tshes bcu gnyis kyi snga dro'i bar zhag bco lngar 'gro ba'i tshe dpal 'dren gyi lha'i sdings su tshar bar bgyis so/ /dpal ldan rgyud rgyal ngon song sbyong ba yi/ /brtag pa phyogs gcig sngar grags kha che nas / /chos rgyal sku drin paN chen sgra bsgyur mchog /skyes chen rnams kyis legs par dar bar mdzad/ /'di ni dpal ldan kun dga' snying po dang / /rje btsun 'jigs med 'byung gnas sbas pa yi/ /man ngag la brten rgya gar bal po na/ /yongs grags bla ma'i drin las kho bos bsgyur/ /sgra gzhung bla ma'i gsung bzhin du/ /gus bsgyur nongs pa mkhas chen rnams/ /bzod mdzod de dges 'gro ba kun/ /'gro mgon thub chen nyid gyur cig /bkra shis par gyur cig/

Translators and revisors:
devendradeva (Tr.)
māṇikaśrījñāna (Tr.)
chos rje dpal (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0485
84000 Toh 485
BuddhaNexus K12D0485_H0458