Catalog entry rKTs-K483 (Kanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ

de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba

sarvadurgatipariśodhanatejorājasya tathāgatasya arhato samyaksambuddhasyakalpa-nāma

The Tantra Purifying Evil Destinies


de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa (A)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba (C Cz Dd Dk Gt H Np Pj Pz Q R S Ty U)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba (D J L V)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad rnam par sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba (F)
ngan song yongs su sbyong ba'i gzi brjid kyi rgyal po rtog pa (N)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtags pa zhes bya ba (Z)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes ya ba
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtag pa zhes bya ba
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzi brjid kyi rgyal po brtag pa
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa


A508

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་རྷ་ཏེ་སྂ་མྱཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na ta dzo rA dza ta thA ga tA r+ha te saM myak+saM bud+d+ha s+ya kal+pa nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ta, 164-254


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཙཱRྻ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shAna ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsA ba ban+de dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ a tsAR+Ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

B483

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ta, 65a8-117a8


C118

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ta, 55a8-99b6


Cz058-004

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཧ་དེ་ས་མྱ་ཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta arha de sa mya ksaM bud+d+ha sya kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ja, 276a5-330a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting garb+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

D483

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོདྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་རྷ་ཏེ་སྂ་མྱཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri shod+ha na te dzo rA dza ta thA ga tA r+ha te saM myak+saM bud+d+ha s+ya kalpa nA ma
e-texts:


Textual Structure:

1. (58b1-70b7)
2. (70b7-87a7)
3. (87a7-96a3)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ta, 58b1-96a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, ta, 58b1-96a3
Set: MW30532

rgyud, ta, 58b1-96a3
Set: MW3CN20612

rgyud, ta, 58b1-96a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱིནྟྂ་གརྦྷ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shIn+taM gar+b+ha dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban+de dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shIn+taM gar+b+ha (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba ban+de dza ya rak+Shi ta (Tr.)

Dd087-003

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱརྠ་ཏེ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདདྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na ta dzo rA dza ta thA ga tArtha te saM myaksaM budd+ha sya kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ta, 70a1-118b2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsArya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Dk095-004

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཧ་དེ་ས་མྱ་ཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta arha de sa mya ksaM bud+d+ha sya kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ja, 316a4-383b3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting garb+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

F478

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad rnam par sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུར་ག་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་དེ་ཛ+ེ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧ་ར་ཏེ་སམ་མྱག་སམ་བྷུད་ཏྱེ་བྱེ་པ་ལ་པཱ
sarba dur ga ti pa ri sho d+ha ni de dz+ea rA dza ta thA ga ta ha ra te sam myag sam b+hud t+ye bye pa la pA
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tha, 272a3-332b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ།། རྫོགས་སྷྱོ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa// rdzogs s+h+yo

Gt075-004

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྷ་དེ་ས་མྱ་ཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta ar+ha de sa mya ksaM bud+d+ha sya kal+pa nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ja, 258b2-310a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

H457

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ja, 353b5-412b5


Hg01-001

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba

Textual Structure:

1. (1b1-20b5)
2. (20b5-43b5)
3. (43b5-)
4. (-60a7)

Location:
Set: MW4CZ45315

ta, 1b1-60a8

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་རྫོགས་སོ།། བམ་པོ་བཞི་པ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱནྟི་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྠས་བ་བནྡེ་ཛ་ཡ་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙ་རྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa rdzogs so// bam po bzhi pa// rgya gar gyi mkhan po shAn+ti gar+b+ha dang/ bod kyi lo ts+thsa ba ban+de dza ya ra k+Shi tas bsgyur cing zhus/ A tsa r+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa'o//
Notes:
- text incomplete

J456(a)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ta, 53b1-95b1
Set: -

Set: MW4PD3142L349

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ja, 219a3-266a7


N442

ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟོག་པ
ngan song yongs su sbyong ba'i gzi brjid kyi rgyal po rtog pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ta, 1b1b-61b7
Set: MW2KG5014

rgyud, ta, 1b1b-61b7
Set: MW2KG210297Np044-004

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཧ་དེ་ས་མྱ་ཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta arha de sa mya ksaM bud+d+ha sya kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ja, 284b6-347b7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting garb+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Pj088-003

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱརྠ་ཏེ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na ta dzo rA dza ta thA ga tArtha te saM myaksaM bud+d+ha sya kal+pa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ta, 67b6-112b2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting garb+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsArya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Pz088-003

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱརྠ་ཏེ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na ta dzo rA dza ta thA ga tArtha te saM myaksaM bud+d+ha sya kal+pa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ta, 58a6-96b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀSི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rakSi tas bsgyur cing zhus/ A tsArya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Q116

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ta, 52b1-94a2
Set: MW3CN1094

rgyud, ta, 52b1-94a2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟག་པ་ཕྱོག་(ཕྱོགས་)གཅིག་པ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦཧ་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནདེ་ཛ་ཡ་རཀSཿི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་།འ་ཙརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་གྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། དགེའོ་།། (ཏ,་93བ8-941)
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtag pa phyog (phyogs )gcig pa rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po shAn ting garbha dang /bod kyi lo ts+tsha ba bande dza ya rakSHi tas bsgyur cing zhus /a' tsarya rin chen mchog gis skad gsar bcad gyis bcos nas gtan la phab pa // dge'o // (ta, 93b8-94a1)

Translators and revisors:
jayarakṣita (Tr.)
śāntigarbha (Tr.)
rin chen mchog (Rev.)

R483

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱརྠ་ཏེ་སྂ་མྱཀསྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na ta dzo rA dza ta thA ga tArtha te saM myaksaM bud+d+ha sya kalpa nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ta, 58b1-96a3


S442

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta ar+ha te sa mya k+saM bud+d+ha s+ya kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. (252b1-269a1)
2. (269a1-291b2)
3. (291b2-303a7)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ja, 252a7-303a7

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ AtsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Ty062-004

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta ar+ha te sa mya k+saM bud+d+ha s+ya kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. (255a2-271a7)
2. (271a7-294a5)
3. (294a5-306a3)

Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ja, 254b7-306b4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ AtsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

U482

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rtog pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ta, 58b1-96a3


V509

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་ར་ཛཱ་ལ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀ་སྂ་བུད་དྷ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sarba durga ti pa ri sho d+ha na te dzo ra dzA la ta thA ga ta ar+ha te sa mya ka saM bud d+ha kal+pa nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ja, 227a8-275a4

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོང་བ། གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su dong ba/ gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban d+he dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ a tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa

Z455

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟགས་པ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtags pa zhes bya ba
སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རྷ་ཏེ་སམྱཀྶྂ་བུདྡྷ་སྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
sar+ba dur+ga ti pa ri sho d+ha na te dzo rA dza ta thA ga ta ar+ha te sam+yak+saM bud+d+ha s+ya kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. (280b4)
2. (298b3)
3. (322a8)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ja, 280b2-335a3

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱན་ཏིང་གརྦྷ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཛ་ཡ་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། ཱ་ཙཨཱརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shAn ting gar+b+ha dang / bod kyi lo tsa ba ban d+he dza ya rak+Shi tas bsgyur cing zhus/ A tsAr+ya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa//

Translators and revisors:
śāntigarbha (Tr.)
jayarakṣita (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0483
84000 Toh 483
BuddhaNexus K12D0483_H0457