Catalog entry rKTs-T48 (Tanjur)

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ

bshags pa'i bstod pa

deśanāstava

Praise in the Form of a Confession


bshags pa'i bstod pa


AT0051

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ
bshags pa'i bstod pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ
de sha na sta ba
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 604-611


Colophon:
བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཀཱ་ར་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
bshags pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon tsan+d+ra go mis mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA kA ra warma dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

D1159

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ
bshags pa'i bstod pa
དེ་ཤན་སྟ་བ
de shan sta ba
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 204a5-206b5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 204a5-206b5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 204a5-206b5

Colophon:
བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཚནདྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
bshags pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon tshandra go mis mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po budd+d+hA ka ra warma dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ba ng+d+ha ka ra wa rma (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT48

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ
bshags pa'i bstod pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ
de sha na sta ba
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 293b1-297a1

Colophon:
བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཀཱ་ར་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
bshags pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon tsan+d+ra go mis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA kA ra warma dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

N837

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ
bshags pa'i bstod pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ
de sha na sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 223b4-226a7
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 223b4-226a7
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཀཱ་ར་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
bshags pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon tsan+d+ra go mis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA kA ra warma dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

Q2048

བཤགས་པའི་བསྟོད་པ
bshags pa'i bstod pa
དེ་ཤ་ན་སྟ་བ
de sha na sta ba
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 238b5-241b3

Colophon:
བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བུདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bshags pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon tsan+d+ra go mis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po bud+d+hA ka ra warma dang /_zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)