Catalog entry rKTs-K476 (Kanjur)

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ

dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba

śrī-bhagavadekajaṭamahākalpatantrāja-nāma

The Tantra of Ekajaṭa


dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po (A)
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs (Bd Eg)
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba (C Cz Dd Dk Gt H L Np Pj Pz Q R S Ty U Z)
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba (D J Ts Ts)
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rtag pa'i rgyal po zhes bya ba (F)
dpal ral pa gcig pa'i rtog rgyud (N)
bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po (V)
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rtag pa'i rgyud
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po
bde chen ral gri


A501

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA kal+pa tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ja, 833-840


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནནྡའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་དྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nan+da'i bka' drin la brten nas / rgya gar gyi paN+Di ta chen po badz+ra shrI kha la ru dra dang/ bod kyi lo tsA ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

B477

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ja, 252a5-256a2


Bd1.41

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 120b8-125a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཞུས་དག
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa// zhus dag

C112

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ja, 199a3-202a6


Cz057-013

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བ་ག་བཱན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI ba ga bAn a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud cha, 237b4-241b3

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པནྡ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po sh+ri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi pan+d i ta chen po ba dzra sh+rI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

D476

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱ་ན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bA na e ka dza Ta ma hA kalpa tan+ta rA dza nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ja, 245a1-247b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ja, 245a1-247b4
Set: MW30532

rgyud, ja, 245a1-247b4
Set: MW3CN20612

rgyud, ja, 245a1-247b4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་བརྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནནྡའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲྀ་ཁ་ལ་རུ་དྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ral pa gcig pa brtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// //rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI dza ga ta mi tra A nan+da'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+Di ta chen po badzra shr-i kha la ru dra dang / bod kyi lots+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi paN+Di ta chen po badzra shr-i kha la ru dra (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba dge slong byams pa'i dpal (Tr.)

Dd085-024

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA kalpa tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ja, 310a1-313b3

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+D i ta chen po ba dz+ra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Dk094-013

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བ་ག་བཱན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI ba ga bAn a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud cha, 282b2-287a6

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po sh+ri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+D i ta chen po ba dzra sh+rI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Eg41

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 104b1-108b5

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཞུས་དག
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa// zhus dag

F430

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rtag pa'i rgyal po zhes bya ba
ཤྲི་བྷ་ག་བན་ོྂ་ཀ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལ་པ་རཱ་ཛ་ན་མ
shri b+ha ga ban oM ka dza TA ma hA kal pa rA dza na ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ga, 165a1-169a3
Set: MW2KG210295


Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྟག་པ། རྡོ་རྗེ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སྷོ།། རྣལ་འབྱོལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ནན་ཏའི་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་བཙུན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་ཤྲི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང།། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་v་བྱམས་པ་དཔལ་གྱི་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rtag pa/ rdo rje rgyud chen po bla na med pa rdzogs s+ho// rnal 'byol gyi dbang phyug chen po shi dza ga ta mi tra a nan ta'i drin la brten nas/ rje btsun de nyid kyi thugs sras rgya gar nub phyogs kyi paN+Di ta shri kha la ru tra dang// bod kyi lots+tsha va byams pa dpal gyi bsgyur ba'o

Gt074-013

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བ་ག་བཱན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI ba ga bAn a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud cha, 230b7-234b6

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱx1ེ43;་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po sh+ri dza ga ta mi tra A nAx1e43; dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+D i ta chen po ba dzra sh+rI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

H442

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ca, 516a1-520a7


J452

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ja, 187a1-190b8
Set: -

Set: MW4PD3142L343

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, cha, 186a3-189a3


N431

དཔལ་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྟོག་རྒྱུད
dpal ral pa gcig pa'i rtog rgyud
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ja, 117b7-122a3
Set: MW2KG5014

rgyud, ja, 117b7-122a3
Set: MW2KG210297Np043-013

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བ་ག་བཱན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI ba ga bAn a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud cha, 240b5-245a5

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+D i ta chen po ba dzra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo tstsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Pj086-024

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA kal+pa tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ja, 282b7-286a4

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎཌ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paND i ta chen po ba dzra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Pz086-024

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA kal+pa tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ja, 249a6-252a3

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱཎ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜ་ི་ཏ་ཆེན་པོ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// rnal 'byor gyi dbang phyug chen po sh+ri dza ga ta mi tra A nAN dA'i bka' drin la brten nas/ rgya gar gyi paN+D i ta chen po ba dzra sh+rI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Q110

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ja, 191a3-194a4
Set: MW3CN1094

rgyud, ja, 191a3-194a4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་བརྟག་པ་དོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་བ་རྫོགས་སྷོ་།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཇ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་འ་ནན་དའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་།རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཌི་ཏ་ཆེན་པོ་བཇར་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་བའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། མཚན་ཕུ་ལོ་ཙྪའི་དངོས་བྱས་ནས་ལེགས་རྫོགས་སོ་།། (ཇ,་1943-4)
bcom ldan 'das ral pa gcig pa brtag pa do rje'i rgyud chen po bla na med ba rdzogs s+ho // rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI ja ga ta mi tra a' nan da'i bka' drin la rten nas /rgya gar gyi paN Di ta chen po bajra shrI kha la ru tra dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams ba'i dpal gyis bsgyur ba'o // mtshan phu lo ts+tsha'i dngos byas nas legs rdzogs so // (ja, 194a3-4)

Translators and revisors:
vajraśrīkhalarutra (Tr.)
byams ba'i dpal/ (Tr.)

R476

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་ཏནྟར་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA kalpa tan+tra rA dza nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ja, 245a1-247b4


S436

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱ་ན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bA na a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, cha, 222a5-226a2

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱྂ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nAM dA'i bka' drin la brten nas / rgya gar gyi paN+Di ta chen po badz+ra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Ts03.31

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་ཝན་ེ་ཀ་ཛ་ཊཱ་མཧཱ་ཀལ་པ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga wan e ka dza TA mahA kal pa tan tra rA dzA nA ma
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ga, 283a7-286a8

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་རྫོགས་སྷོ།། །།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེན་པོ་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནན་དའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་བཙུན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎཌི་ཏ་ཤྲི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud rdzogs s+ho// //rnal 'byor gyi dbang phyug cen po shrI dza ga ta mi tra A nan da'i bka' drin la brten nas/ rje btsun de nyid kyi sras/ rgya gar nub phyogs kyi paNDi ta shri kha la ru tra dang/ bod kyi lo tstsha ba byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o
Notes:
- colophon partly illegibleTs10.14

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་ཝན་ེ་ཀ་ཛ་ཊཱ་མཧཱ་ཀལ་པ་ཏན་ཏྲ་ར་ཛཱ་ནཱ
shrI b+ha ga wan e ka dza TA mahA kal pa tan tra ra dzA nA
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 247b7-251a5

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་རྫོགས་སྷོ།། །།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ནན་དའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་བཙུན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎ་ཌི་ཏ་ཤྲི་ཁ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud rdzogs s+ho// //rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI dza ga ta mi tra a nan da'i bka' drin la brten nas/ rje btsun de nyid kyi sras/ rgya gar nub phyogs kyi paN Di ta shri kha ru tra dang/ bod kyi lo tstsha ba byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Ty061-010

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱ་ན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bA na a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud cha, 218a4-221b6

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱྂ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shri dza ga ta mi tra A nAM dA'i bka' drin la brten nas / rgya gar gyi paN+Di ta chen po badz+ra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

U476

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ja, 245a1-247b4


V503

བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་བརྟག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱན་ེ་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ར་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bAn e ka dza Ta ma hA tan+t+ra ra dza nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud cha, 197b3-200b6

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་བརྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སྷོ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཛྲ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནནྡའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་། རྒྱ་གར་གྱི་པནདི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa brtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs s+ho/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI dzra ga ta mi tra A nan+da'i bka' drin la brten nas / rgya gar gyi pandi ta chen po badzra shrI kha la ru tra dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o

Z449

དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba
ཤྲཱི་བྷ་ག་བཱ་ན་ཀ་ཛ་ཊ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI b+ha ga bA na a ka dza Ta ma hA tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, cha, 255a3-259b1

Colophon:
དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་གཅིག་པ་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཱ་ནཱྂ་དཱའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། །རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཁ་ལ་རུ་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa rtag pa rdo rje'i rgyud chen po bla na med pa rdzogs so// //rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI dza ga ta mi t+ra A nAM dA'i bka' drin la brten nas/ /rgya gar gyi paN+Di ta chen po badz+ra shrI kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
vajraśrīkhalarudra (Tr.)
byams pa'i dpal (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0476
84000 Toh 476
BuddhaNexus K12D0476_H0442