Catalog entry rKTs-K460 (Kanjur)

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ

dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma

śrī-vajracaṇḍacittaguhya-tantrottarottara

The Supplementary Tantra to the Later Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra


dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)


A483

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan+t+ra ut+ta rot+ta ra

Textual Structure:

dang po/ dug dang dug 'joms byed kyi le'u (126)
gnyis pa/ gdug pa srog gi 'khor lo'i lo'i le'u (127)
gsum pa/ da ma tshig srog gi 'khor lo 'jam pa dang rtsub pa'i sngags kyi le'u (128)
bzhi pa/ phrin las mi 'gyur ba'i 'khor lo'i lo'i le'u (128)
lnga pa/ chu 'khyags lo tog 'joms byed kyi le'u (129)
drug pa/ bstan pa la gnod pa chom la da bab pa'i le'u (130)
bdun pa/ lus rnam par sba ba'i le'u (132)
brgyad pa/ yongs su gtad pa'i le'u (133)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ja, 126-137


Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བ་ཡུག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon a ba yug ti la dang / bod kyi lo tsA ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

C97

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, cha, 344a4-348a6


Cz056-014

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙནྡ་ཙིཏཏ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏཏ་ར་ུཏཏ་ར
sh+rI badzra tsan+da tsitta gu h+ya tan+t+ra utta ra utta ra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ca, 409b4-414a3

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

D460

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan+t+ra ut+ta rot+ta ra
e-texts:


Textual Structure:

dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las dug dang dug 'joms byed kyi le'u ste dang po (37a4)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las gdug pa srog gi 'khor lo'i le'u ste gnyis pa (37a7)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las dam tshig srog gi 'khor lo 'jam pa dang rtsub pa'i sngags kyi le'u ste gsum pa (37b3)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las phrin las mi 'gyur ba'i 'khor lo'i le'u ste bzhi pa (37b7)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las chu 'khyags lo tog 'joms byed kyi le'u ste lnga pa (38a6)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las bstan pa la gnod pa cho ma la dbab pa'i le'u sngags kyi phong bstan pa ste drug pa (39a2)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las lus rnam par sba ba'i le'u ste bdun pa (39b2)
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma las yongs su gtad pa'i le'u ste brgyad pa (39b6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ja, 36b4-39b6
Set: MW4CZ5369

rgyud, ja, 36b4-39b6
Set: MW30532

rgyud, ja, 36b4-39b6
Set: MW3CN20612

rgyud, ja, 36b4-39b6

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་པ་ཡུག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// //rgya gar gyi slob dpon a pa yug ti la dang / bod kyi lo ts+tsha ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi slob dpon a pa yug ti la (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba bla ban chos kyi brtson 'grus (Tr.)

Dd085-007

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
shrI badz+ra tsaN+Da tsit+ta gu hya tan+t+ra ut+ta rot+ta ra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ja, 44b4-48b2

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Dk093-014

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་ར་ུཏྟ་ར
sh+rI badzra tsaN+Da tsit+ta gu hya tan+t+ra ut+ta ra ut+ta ra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ca, 458b1-463a3

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Gt073-014

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏཏ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏཏ་ར་ུཏཏ་ར
sh+rI badzra tsaN+Da tsitta gu h+ya tan+t+ra utta ra utta ra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ca, 413a4-418a5

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

H427

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ca, 243a4-247b1


J438(a)

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, cha, 320a5-323a7
Set: -

Set: MW4PD3142L330

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ca, 337a3-341a1


N418

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, cha, 51b1-56a2
Set: MW2KG5014

rgyud, cha, 51b1-56a2
Set: MW2KG210297Np042-014

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་ར་ུཏྟ་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan+t+ra ut+ta ra ut+ta ra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ca, 425b1-429b3

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Pj086-007

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎཌ་ཙིཏྟ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
shrI badzra tsaNDa tsit+ta gu hya tan+t+ra ut+ta rot+ta ra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ja, 41b4-45a7

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Pz086-007

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
sh+rI badzra tsaN+Da tsit+ta gu hya tan+t+ra ut+ta rot+ta ra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ja, 36b3-39b6

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang/ bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Q95

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, cha, 316b2-320a1
Set: MW3CN1094

rgyud, cha, 316b2-320a1

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་ས.ཧོ||་|་|་|རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བ་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང30་|བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ||
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs s.ho|| | | |rgya gar gyi slob dpon a ba yu ga ti la dang30 |bod kyi lo ts+tsha ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o||

R460

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎཌ་ཙིཏྟ་གུ་ཧཡ་ཏནྟར་ུཏྟ་རོཏྟ་ར
shrI badzra tsaNDa tsit+ta gu hya tan+tra ut+ta rot+ta ra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ja, 36b4-39b7


S421

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ཟཏྟ་ར་ུཏྟ་ར་ཀ་ར་ག་ར་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan+t+ra zt+ta ra ut+ta ra ka ra ga ra ra

Textual Structure:

1. dug dang dug 'joms byed (392b2)
2. gdug pa srog gi 'khor lo (392b7)
3. dam tshig srog gi 'khor lo 'jam dang rtsa ba'i sngags (393a3)
4. 'phrin las mi 'gyur ba'i 'khro lo (393b1)
5. chu 'khyags lo tog 'joms byed (394a2)
6. bstan pa la gnod pa cham la dbab pa (395a2)
7. lus rnam par sba ba (395b3)
8. yongs su gtad pa (396a1)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ca, 391b7-396a2

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang / bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Ty060-014

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ཟཏྟ་ར་ུཏྟ་ར་ཀ་ར་ག་ར་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan+t+ra zt+ta ra ut+ta ra ka ra ga ra ra
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ca, 391b4-395b5

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon a bi yu ga ti la dang / bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

U459

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
Location:
Set: MW29468

rgyud, ja, 36b4-39b6


V486

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏན་ཏྲ་ུཏྟ་ར་ུཏྟ་ར
shrI badzra tsaN+Da tsit+ta gu h+ya tan tra ut+ta ra ut+ta ra

Textual Structure:

1. dug dang dug 'joms byed (348b4)
2. gdug pa srog gi 'khor lo (349a1)
3. dam tshig srog gi 'khor lo 'jam dang rtsa ba'i sngags (349a4)
4. 'phrin las mi 'gyur ba'i 'khro lo (349b2)
5. chu 'khyags lo tog 'joms byed (350a2)
6. bstan pa la gnod pa cham la dbab pa (350b8)
7. lus rnam par sba ba (351b1)
8. yongs su gtad pa (351b6)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ca, 348a3-351b7

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བི་ཡུག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs s+ho/ rgya gar gyi slob dpon a bi yug ti la dang / bod kyi lo ts+tsha ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Z431

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma
ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་ཙི་ཏྟ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ུཏྟ་ར་ུཏྟ་ར
shrI badz+ra tsaN+Da tsi t+ta gu h+ya tan+t+ra ut+ta ra ut+ta ra

Textual Structure:

du ga dang dug 'joms byed kyi le'u ste dang po'o (376a7)
gdug pa srog gi 'khor lo le'u ste gnyis pa'o (376b4)
dam tshig srog gi 'khor lo 'jam dang rtsub pa'i sngags kyi le'u ste gsum pa'o (376b8)
'phrin las mi 'gyur ba'i 'khor lo'i le'u ste bzhi pa'o (377a7)
chu 'khyags lo tog 'joms byed kyi le'u ste lnga pa'o (377b8)
bstan pa la gnod pa cham la dbab pa'i le'u snags kyi phung bstan pa ste drug pa'o (378b9)
lus rnam par sba ba'i le'u ste bdun pa'o (379b1)
yongs su gtad pa'i le'u ste brgyad pa'o (379b7)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ca, 375b3-379b9

Colophon:
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་བི་ཡུ་ག་ཏི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བླ་བན་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma rdzogs so// //rgya gar slob dpon a bi yu ga ti la dang / bod kyi lo tsa ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
avayukti? (Tr.)
chos kyi brtson 'grus (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0460
84000 Toh 460
BuddhaNexus K12D0460A(36b4-36b6)_H0427