Catalog entry rKTs-T46 (Tanjur)

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ

yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa

guṇāparyantastotrapadakārikā

Verses on the Meaning of the Praise of Limitless Good Qualities


yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'u byas pa
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa


AT0049

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
གུ་ཎ་ཨ་པ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བ་ཏུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu Na a pa r+yan+ta sto tra ba tu kA ri kA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 597-599


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་དོན་གྱི་ཚིགས་ལེའུ་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa don gyi tshigs le'u byas pas/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang/ lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis sgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

D1157

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
གུ་ཎ་ཨ་པརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བ་ཏུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu Na a par+yan+ta sto tra ba tu kA ri kA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 203a1-203b1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 203a1-203b1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 203a1-203b1

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙ་དེ་བ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་@203བ་བནདེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་དཔལ་བྲཚེགས་རཀཤི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nya de ba dang/ lo tshA ba @203b bande rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tshA ba bande dpal brtshegs rakshi tas zhus nas gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nya de ba (Tr.)
lo tsA ba ban+de rin chen (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi ta (Tr.)

GT46

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'u byas pa
གུ་ཎ་ཨ་བརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བ་ཏུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu Na a bar+yan+ta sto tra ba tu kA ri kA
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 290b1-291a3

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་དོན་གྱི་ཚིགས་ལེའུ་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa don gyi tshigs le'u byas pas/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis sgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'oGT3478

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
གུ་ཎཱ་པརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བསྟུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu NA par+yan+ta sto tra bastu kA ri kA
Location:
Set: MW23702

mdo 'grel, gi, 285a6-286a3

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa slob dpon chen po phyogs kyi glang po mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o
Notes:
- yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur

N835

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'u byas pa
གུ་ཎ་ཨ་བ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བ་ཏུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu Na a ba r+yan+ta sto tra ba tu kA ri kA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 222a3-222b5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 222a3-222b5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་དོན་གྱི་ཚིགས་ལེའུ་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa don gyi tshigs le'u byas pas/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis sgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'oN4264

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
གུ་ཎཱ་པརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བ་སྟུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu NA par+yan+ta sto tra ba stu kA ri kA
Location:
Set: MW22704

mdo 'grel, gi, 224b3-225a4
Set: MW2KG5015

mdo 'grel, gi, 224b3-225a4
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa slob dpon chen po phyogs kyi glang po mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

Q2046

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'u byas pa
གུ་ཎ་ཨ་བ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ན་ཏུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu Na a ba r+yan+ta sto tra na tu kA ri kA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 237a4-237b5

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིགས་ལེའུར་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshigs le'ur byas pas/_slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang /_lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis sgyur/_zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen mchog(ratnottara) (Tr.)
dpal brtsegs/(kūṭarakṣita) (Rev.)Q5475

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
གུ་ཎཱ་པྲརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་བསྟུ་ཀཱ་རི་ཀཱ
gu NA prr+yan+ta sto tra bastu kA ri kA
Location:
Set: MW1KG13126

mdo 'grel, gi, 236a1-236b3

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang /_lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/_zhus chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
sarvajñādeva (sarvajadeva) (Tr.)
dpal brtsegs/ (Rev.)