Catalog entry rKTs-K457 (Kanjur)

ལ་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ

la na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba

nīlāmbaradharavajrapāṇivajraphaṇaka-tantratrilokavijaya-nāma

The Tantra of Vajrapāṇi, Conquest of the Triple World


lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba (A)
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u (C H L Q U Z)
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba (D Dd J Pj Pz)
- (Dk Gt)
rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum rnam rgyal (N)
la na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba (R)
rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum rnam par rgyal ba
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u


A480

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕཱ་ཎ་ཀསྟནྟྲ་ཏྲཻ་ལོཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badzra pA Ni badzra phA Na kastan+t+ra trai lokya bi dza ya nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ja, 43-52


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་རྫོགས་སོ། པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba le'u rdzogs so/ paN+Di ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang / bod kyi lo tsA ba ban+de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

B460

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, cha, 350b5-354a2


C94

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, cha, 316a2-319a7


Cz056-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ca, 376a2-379b7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པནྡི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// pan+di ta a Da ya sh+rI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D457

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕཱ་ཎ་ཀསྟནྟྲ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badzra pA Ni badzra phA Na kastan+t+ra trai lo kya bi dza ya nA ma
e-texts:


Textual Structure:

bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u (15a4)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ja, 12a6-15a4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ja, 12a6-15a4
Set: MW30532

rgyud, ja, 12a6-15a4
Set: MW3CN20612

rgyud, ja, 12a6-15a4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། །།པཎ་ཌི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// //paN Di ta aDa ya shrI ma ti zhes bya ba dang / bod kyi lots+tsha ba ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
paN Di ta aDa ya shrI ma ti (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba ban de chos kyi dbang phyug grags (Tr.)

Dd085-004

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕ་ཎ་ཀ་ཏནྟྲ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badz+ra pA Ni badz+ra pha Na ka tan+t+ra trai lo kya bi dza ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ja, 14b1-18a3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paN+Di ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Dk093-011

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ca, 421a1-425b3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paN+Di ta a Da ya sh+rI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Gt073-011

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ca, 379b4-383b3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་x1ེ6ད;་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paN+Di ta a x1e6d;a ya sh+rI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H424

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ca, 208a6-212b1


Hg44-001

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs po zhes bya ba'i rgyud
Location:
Set: MW4CZ45315

, 1b1-7a6

Colophon:
རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མར་པ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rdzogs so// //paN+Di ta a Da ya shi ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo ts+tsha ba mar pa ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

J435

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, cha, 294b1-297b2
Set: -

Set: MW4PD3142L327

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ca, 308a4-311b1


N415

རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ
rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum rnam rgyal
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, cha, 16b7-20b7
Set: MW2KG5014

rgyud, cha, 16b7-20b7
Set: MW2KG210297Np042-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ca, 393b6-396b6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paN+Di ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj086-004

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕ་ཎ་ཀ་ཏནྟྲ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badzra pA Ni badzra pha Na ka tan+t+ra trai lo kya bi dza ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ja, 13b1-16b6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paNDi ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pz086-004

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕ་ཎ་ཀ་ཏནྟྲ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badzra pA Ni badzra pha Na ka tan+t+ra trai lo kya bi dza ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ja, 12a5-15a4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ།། པཎ་ཌི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲག:་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so// paN Di ta a Da ya sh+rI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grag: kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q92

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, cha, 292a8-295a6
Set: MW3CN1094

rgyud, cha, 292a8-295a6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོག-ས.ཧོ||་||པཎ་ḍི་ཏ་ḍ་ཡ་ཤྲī་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང|་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ||
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzog-s.ho|| ||paN ḍi ta a ḍa ya shrī ma ti zhes bya ba dang| bod kyi lo ts+tsha ba ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o||

R457

ལ་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ
la na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba
ནཱི་ལཱམྦ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་བཛྲ་ཕ་ཎ་ཀ་ཏནྟར་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ
nI lAm+ba ra d+ha ra badzra pA Ni badzra pha Na ka tan+tra trai lo kya bi dza ya nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ja, 12a6-15a4


S418

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, ca, 360a4-363b6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so/ /paN+Di ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ty060-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ca, 358b7-362b5

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so/ /paN+Di ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U456

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
Location:
Set: MW29468

rgyud, ja, 12a6-15a4


V483

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ca, 320a5-323b1

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་ཌ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་སྡེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so/ pandi ta a Da ya shrI ma ti zhes bya ba dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban sde chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Z428

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ca, 346b1-349b7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ། །།པཎྜི་ཏ་ཊ་ཡ་ཤྲཱི་མ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rdo rje gdengs pa'i rgyud las/ khams gsum rnam par rgyal ba zhes bya ba'i le'u rdzogs so/ //paN+Di ta a Ta ya shrI ma ti zhes bya ba dang / bod kyi lo tsa ba ban de chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
aḍayaśrīmati (Tr.)
chos kyi dbang phyug grags (Tr.)
Notes:
- Unlike in D, the formal opening is missing; hence the title is taken from the colophon; S concurs with Z.


BDRC bdr:WAORK0457
84000 Toh 457
BuddhaNexus K12D0457_H0424