Catalog entry rKTs-K455 (Kanjur)

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ

gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba

vibhaṅgaguhyatantrāṇāṃ trirudradamana-nāma

The Triple Dreadful Taming, a Division of the Secret Tantras


gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul (A)
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
bshad rgyud drag po gsum 'dul (N)
gos sngon can gyi bshad rgyud drag po gsum 'dul


A478

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul
བི་བྷངྒ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲཱ་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hang+ga gu h+ya tan+t+rA NAM tri ru dra da ma naM nA ma

Textual Structure:

le'u dang po (10)
le'u gnyis pa (12)
le'u gsum pa (17)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ja, 10-27


Colophon:
གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པཱུརྞ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba las/ lam bstan pa'i le'u ste gsum pa'o/ rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po de ba pUr+Na ma ti dang / lo tsA ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

B458

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, cha, 341a1-346a3


C92

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, cha, 306b2-311b2
Set: MWEAP1034-2-2Cz056-009

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi war ti bI na ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ca, 364b1-370b2

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

D455

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
བི་བྷངྒ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hang+ga gu h+ya tan+t+ra NAM tri ru dra da ma naM nA ma
e-texts:


Textual Structure:

gsang ba'i rgyud kyi rnam bar 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba las le'u dang po (4a7)
gsang ba'i rgyud kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba las gsang ba'i sngags kyi le'u ste gnyis pa (6a6)
gsang ba'i rgyud kyi rnam par 'byed pa/ drag po gsum 'dul zhes bya ba las/ las bstan pa'i le'u ste gsum pa (8a3)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ja, 3b2-8a4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ja, 3b2-8a4
Set: MW30532

rgyud, ja, 3b2-8a4
Set: MW3CN20612

rgyud, ja, 3b2-8a4

Colophon:
གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ལས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུརྞྞ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
gsang ba'i rgyud kyi rnam par 'byed pa/ drag po gsum 'dul zhes bya ba las/ las bstan pa'i le'u ste gsum pa'o/ /rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po de ba pur+N+Na ma ti dang / lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po de ba pur+N+Na ma ti (Tr.)
lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang po (Tr.)

Dd085-002

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
བི་བྷངག་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hangga gu hya tan+t+ra NAM tri ru dra da ma naM nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ja, 4a2-9a6

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Dk093-009

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧཡ་བི་ཝར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu hya bi war ti bI na ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ca, 406b6-414a4

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Gt073-009

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi war ti bI na ya nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ca, 367b6-374a1

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

H422

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ca, 196a4-202b2


J433

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, cha, 285a5-290a2
Set: -

Set: MW4PD3142L325

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ca, 298a4-303a8


N413

བཤད་རྒྱུད་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ
bshad rgyud drag po gsum 'dul
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, cha, 5a3-11a6
Set: MW2KG5014

rgyud, cha, 5a3-11a6
Set: MW2KG210297Np042-009

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi war ti bI na ya nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ca, 382b2-388b2

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Pj086-002

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
བི་བྷངྒ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hang+ga gu hya tan+t+ra NAM tri ru dra da ma naM nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ja, 3b7-8b7

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Pz086-002

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
བི་བྷངྒ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hang+ga gu hya tan+t+ra NAM tri ru dra da ma naM nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ja, 3b2-8a4

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎྱ་མ་ཏི་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu N+ya ma ti dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Q90

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, cha, 283b7-288a7
Set: MW3CN1094

rgyud, cha, 283b7-288a7

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎཡ་མ་ཏི་དང|་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ||
rgya gar gyi mkhan po de ba pu Nya ma ti dang| lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o||

R455

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
བི་བྷངག་གུ་ཧཡ་ཏནྟར་ཎཱྂ་ཏྲི་རུ་དྲ་ད་མ་ནྂ་ནཱ་མ
bi b+hangga gu hya tan+tra NAM tri ru dra da ma naM nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ja, 3b2-8a4


S416

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝ་ར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi wa ra ti bI na ya nA ma

Textual Structure:

1. (350a7)
2. gsang ba'i sngags (352b5)
3. las bstan pa (354b7)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ca, 349a6-354b7

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎྱ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu N+ya ma ti dang / lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Ty060-009

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝ་ར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi wa ra ti bI na ya nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ca, 347b1-353b7

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎྱ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
rgya gar gyi mkhan po de ba pu N+ya ma ti dang / lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

U454

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ja, 3b2-8a4
Set: MW1BL4

rgyud, ja, 3b2-8a4


V481

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝར་ཏི་བཱུ་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra ti tan+t+ra gu h+ya bi war ti bU na ya nA ma

Textual Structure:

1. (311b1)
2. gsang ba'i sngags (313b4)
3. las bstan pa (315b3)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ca, 310b2-315b3

Colophon:
གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ལས་བསྟན་པའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པ་ཎྱཱ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
gsang ba'i rgyud rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba las las bstan pa'i le'u gsum pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po de ba pa N+yA ma ti dang / lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Z426

གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba
རུ་དྲ་ཏྲི་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་བི་ཝ་ར་ཏི་བཱི་ན་ཡ་ནཱ་མ
ru dra tri tan+t+ra gu h+ya bi wa ra ti bI na ya nA ma

Textual Structure:

le'u dang po'o (337a3)
gsang ba'i sngags kyi le'u ste gnyis pa'o (339a9)
las bstan pa'i le'u gsum pa rdzogs so341b1 (8341b1)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ca, 336a2-341b2

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་བ་པུ་ཎྱ་མ་ཏི་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ།།
rgya gar gyi mkhan po de ba pu N+ya ma ti dang / lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
devapuṇyamati (Tr.)
chos kyi bzang po (Tr.)


Devapuṇyamati

chos kyi bzang po


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0455
84000 Toh 455
BuddhaNexus K12D0455_H0422