Catalog entry rKTs-K453 (Kanjur)

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ

dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po

śrī-sarvathāgataguhyatantrayogamahārājadvayasamatāvijaya-nāma-vajraśrīvaramahākalpādi

The Beginning Chapter of the Supremely Great Vajra


dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po (A C D Dd J Pj Pz Q R U)


A476

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཝ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
shrI sarba ta thA ga ta gu h+ya tan+t+ra yo ga ma hA rA dzA d+wa ya sa ma tA bi dza ya nA ma badzra shrI wa ra ma hA kal+pA di

Textual Structure:

chen po brtag pa dang po'o/ (266)
rdo rje mi 'gyur ba zhes bra ba'i brtag pa'i rgyal po dang po (266)
dang po/ chos thams cad mnyam pa nyid la gan sa pa'i le'u (266)
gnyis pa/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi snying po gsang ba gsang ba 'dus pa rdo rje gsum bstan pa'i le'u (269)
gsum pa/ gsang ba'i da kyil 'khor bla na med par bstan pa'i le'u (273)
bzhi pa/ phyag rgya chen po sgrub pa'i don bstan pa'i le'u (275)
lnga pa/ phyag rgya chen po nges par 'byed pa zhes bya ba'i le'u (278)
drug pa/ ting nge 'dzin bla na med pa mchog tu bstan pa zhes bya ba'i le'u (281)
bdun pa/ da ngos grub mchog tu bstan pa zhes bya ba'i le'u (283)
brgyad pa/ dkyil 'khor chen po gsang bar ston pa'i le'u (286)
dgu pa/ mchod pa dang gsang sngags mngon par 'byung ba rdo rje sgyu 'phrul ston pa zhes bya ba'i le'u (290)
bcu pa/ gsang ba chen po'i byang chub kyi sems rab tu 'byung ba ston pa zhes bya ba'i le'u (295)
bcu gcig pa/ gsang ba chen po rab tu rgyas pa'i mchod cing bstod pa'i le'u (302)
brtag pa gnyis pa rnam par nges pa gsal ba zhes za ba (305)
bcu gnyis pa/ 'dus pa chen po gsang ba'i mchod pa thog mar bstan pa'i le'u (305)
bcu gsum pa/ de bzhin gshegs pa'i [@]kyun tu spyod pa'i snang ba ston pa zhes bya ba'i le'u (313)
bcu bzhi pa/ sangs rgyas thams cad kyi gsang ba bstan pa mi phyed pa'i le'u (318)
bco lnga pa/ de bzhin gshigs pa thams cad kyi rnam par rol pa ston pa'i le'u (323)
bcu drug pa/ thun mong ma yin pa'i gsang ba rab tu bstan pa'i le'u (328)
bcu bdun pa/ rab tu mi gnas pa'i ye shes bstan pa'i le'u (334)
bco brgyad pa/ 'byung 'jug gnas par dag pa kun du ye shes ston pa'i le'u (339)
bcu dgu pa/ sangs rgyas thams cad kyi da gongs pa nye bar bstan pa zhes bya ba'i le'u (242)
le'u nyi shu pa (348)
nyi shu rtsa gcig pa/ da man pa'i spyod pa las ring zhing lam bde ba chen pos ye shis la rol pa bstan pa'i le'u (353)
nyer gnyis pa/ de bzhin gshigs pa thams cad kyi gsang chen gyi gnas nges par bstan pa mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes gta na la phab pa zhes bya ba'i le'u (362)
brtag pa gsum pa rdo rje gsang ba ye shes 'azung ba'i rgyal po zhes bya ba (373)
nyer gsum pa/ shin tu bde ba chen po'i gnas mngon par ston pa'i le'u (373)
nyer bzhi pa/ sangs rgyas kun gyi ye shes kyi bdud rtsi bstan pa'i le'u (379)
nyer lnga pa/ sangs rgyas thams cad kyi ye shes mngon par rol pa bstan pa'i le'u (384)
nyer drug pa/ sangs rgyas thams cad kyi mdzad pa bstan pa'i le'u (390)
nyer bdun pa/ gsang ba chen po'i ye shis kyi don gtan la phab pa'i le'u (396)
nyer brgyad pa/ dag pa'i skyes bu bstan pa'i le'u (401)
nyer dgu pa/ sangs rgyas thams cad kyi bde ba mi 'gyur ba'i don bstan pa'i le'u (406)
sum cu pa/ 'gro ba 'dul ba zhes bya ba'i le'u (411)
sum cu gcig pa/ rnal 'byor chen po'i 'dul ba don yod pa'i mchog bstan pa'i le'u (416)
so gcig pa/ sangs rgyas thams cad kyi ye shis 'jug pa'i ting nge 'dzin bstan pa'i le'u (421)
so gnyis pa/ mnyam pa nyid 'byung bar bstan par gyur pa zhes bya ba'i le'u (427)
gsang ba jun mong ma yin pa na[@]la 'a[@]dz+yor chen po'i chod kyi brtag pa bzhi pa (441)
so bzhi pa/ chos kyi tshul bsdu ba mngon par byang chub pa'i le'u (441)
so lnga pa/ yongs su dag pa'i gnas rdo rje'i le'u (447)
so drug pa/ gsang ba bla na med pa'i don yongs su skyong ba'i le'u (452)
so bdun pa/ theg pa'i lam rnam par dag pa'i gnas bstan pa'i le'u (457)
so brgyad pa/ gsang ba dag pa mchog gi le'u (462)
so dgu pa/ dag pa de bzhin nyid kyi cho ga ston pa'i le'u (467)
bzhi bcu pa/ sangs rgyas thams cad kyi ngo bo nyid kyi don 'byung ba rdo rje'i le'u (471)
zhe gcig pa/ sangs rgyas thams cad kyi 'dus pa chen po'i le'u (480)
bzhi bcu gnyis pa/ sangs rgyas thams cad kyi rab tu mi gan sa pa'i don bstan pa'i le'u (485)
bzhi bcu gsum pa/ gsang ba yongs su mi zad pa'i 'byung gnas su bstan pa'i le'u (490)
bzhi bcu bzhi pa/ de bzhin gshegs pa'i gan sa gsang ba chen po thun mong ma yin pa zhes bya ba'i le'u (495)
brtag pa lnga pa dri med pa'i ye shes byin gyis brlab pa zhes bya ba (511)
bzhi bcu lnga pa/ gsang ba'i lha mo'i mchod pa bstan pa'i le'u (511)
bzhi bcu drug pa/ sangs rgyas thams cad kyi ye shes dri ma med pa gnas pa'i le'u (512)
bzhi bcu bdun pa/ lhag pa'i ye shes 'byung bar bstan pa'i le'u (522)
bzhi bcu brgyad pa/ srung ba yongs su dag pa dang bar chad med pa'i don bstan pa'i le'u (527)
bzhi bcu dgu pa/ gdon la yongs su dag cing kun du mchod pa'i le'u (532)
lnga bcu pa/ gsang chen thun mong ma yin pa'i rab tu byed pa bstan pa'i le'u (538)
lnga bcu gcig pa/ rab tu mi gnas pa'i don bstan pa'i le'u (544)
lnga bcu gnyis pa/ lde snod kyi tshul yongs su dag par spyod pa'i le'u (548)
lnga bcu gsum pa/ sangs rgyas thams cad kyi sku gsum gyi zhing khams bstan pa'i spyod yul bla na med pa'i le'u (553)
lnga bcu bzhi pa/ sangs rgyas thams cad kyi gsang ba yongs su rdzogs pa'i rgyud kyi don bstan pa'i le'u (559)
lnga bcu lnga pa/ gsang ba chen po'i da kyil 'khor rab tu ston pa rdo rje'i le'u (565)
brtag pa zag pa gsang ba ye shes rdo rje byin gyis zlob pa'i rgyal po (592)
lnga bcu drug pa/ dbyings dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i don yi le'u (592)
lnga bcu bdun pa/ rigs kyi dkyil 'khor 'byung gan sa rdo rje zhes bya ba'i le'u (598)
lnga bcu brgyad pa/ gsang ba bla na med pa'i lam yongs su rdzogs par ston pa'i le'u (603)
lda bcu dgu pa/ ye shes nges par byed pa gnas gtan la dbab pa'i don gyi le'u (609)
drug cu pa/ sangs rgyas thams cad kyi nor bu'i tog gi rgyal po'i ngo bo'i le'u (614)
drug cu gcig pa/ de bzhin nyid yid la byed pa med par ston pa rdo rje'i le'u (618)
drug cu gnyis pa/ sangs rgyas thams cad kyi dpal mchog chen po de kho na nyid 'byung ba bstan pa'i le'u (623)
drug cu gsum pa/ gsang ba dag pa chen po'i tshul bstan pa'i le'u (627)
drug cu bzhi pa/ sangs rgyas thams cad kyi mnyam pa nyid gcig par ston pa rdo rje'i le'u (632)
drug cu lnga pa/ sangs rgyas thams cad kyi rnam par 'phrul pa rmad du gyur pa ston pa'i le'u (637)
drug cu drug pa/ gsang ba'i dkyil 'khor chen po rol pa mngon par 'byung ba zhes bya ba'i le'u (668)
rtog pa'i rgyal po bdun pa (662)
drug cu bdun pa/ gsang sngags dang mchod pa bstan pa'i le'u (662)
drug cu brgyad pa/ dbang bskur ba chen po tshad med pa rdo rje'i le'u (62)
drug cu dgu pa/ las phran tshegs bstan pa dang spyod pa bstan pa'i le'u (688)
bdun cu pa/ snying po mchog tu bskul ba dang yongs su dag par ston pa'i le'u (698)
don gcig pa/ mchog tu gsang ba dang / spyod pa bstan pa'i le'u (715)
bdun cu gnyis pa/ sangs rgyas thams cad kyis sems can gyi khams bskyed pa dang bsdu ba'i don bstan pa'i le'u (722)
bdun cu gsum pa/ sangs rgyas thams cad kyi rten cing 'brel par 'byung ba la gnas par bstan pa'i le'u (728)
bdun cu bzhi pa/ sangs rgyas thams cad kyi rang bzhin rnam par dag cing don dam pa'i gnas kyi dag pa chen po de kho na nyid bstan pa'i le'u (740)
bdun cu rtsa lnga pa/ sangs rgyas thams cad kyi da ngos po thams cad phyin ci ma log pa dag pa bsam pa sna chogs pa'i don rab tu bsgrub pa'i le'u (752)
bdun cu rtsa drug pa/ sangs rgyas thams cad kyi dkyil 'khor rab tu gsang ba bdud rtsi dag par ston pa rgyal po'i le'u (761)
bdun cu rtsa bdun pa/ chos thams cad la bsam gyis mi khyab pa'i don bstan pa'i le'u (772)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, cha, 266-833


Colophon:
དུ་ལ་ཀྵི་ཏྲའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མར་པ་ལྷོ་བྲག་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཀཱིརྟིས་རང་འགྱུར་བྱས་པ་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པར་གདའོ། ། ེ་མ་ཧོ། ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྒྱུད། །གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་འདིས། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ངེས་པ་ཉིད། །མ་འོངས་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་།རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལྡན་དབུས་སུ་འདི་གསལ་འགྱུར། །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་རྒྱུད་འདི་འཕྲད་པར་ཤོག་།རྒྱུད་འདི་ུ་རྒྱན་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཌོམ་བི་ཧེ་རུ་ཀས་གདན་དྲངས་གསུང་ངོ་རྫོགས་སོ
du la k+Shi tra'i grong khyer chen por rgya gar gyi mkhan po dpal ye shes snying po dang / bod kyi lo tsA ba mar pa lho brag pa chos kyi blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ paN+Di ta mkhas pa chen po smr-i ti dz+nyA na kIrtisa rang 'gyur byas pa cig kyang yod par gda'o/ / e ma ho/ nyi zla ltar grags dpal ldan 'dus pa'i rgyud/ /gsang ba rnal 'byor dpal mchog chen po 'dis/ /shin tu gsal bar ston pa nges pa nyid/ /ma 'ongs dus su rnal 'byor dbang phyug mchog /rnam bzhi'i 'khor ldan dbus su 'di gsal 'gyur/ /bstan pa'i sgron me nyid du 'byung ba'i phyir/ skal ldan rnams dang rgyud 'di 'phrad par shog /rgyud 'di u rgyan nas slob dpon chen po Doma bi he ru kas gdan drangs gsung ngo rdzogs so

B456

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, cha, 57a2-339a1


C90

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, cha, 50a5-304b4


D453

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏགུ་ཧྱ་ཏནྟྲ་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཝ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
shrI sarba ta thA ga tagu h+ya tan+t+ra yo ga ma hA rA dzA dwa ya sa ma tA bi dza ya nA ma badzra shrI wa ra ma hA kalpA di
e-texts:


Textual Structure:

chos thams cad mnyam pa nyid la gnas pa'i le'u ste dang po (104b2)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi snying po gsang ba gsang ba 'dus pa rdo rje gsum bstan pa'i le'u ste gnyis pa (106a1)
gsang ba'i dkyil 'khor bla na med par bstan pa'i le'u ste gsum pa (107a1)
phyag rgya chen po sgrub pa'i don bstan pa'i le'u ste bzhi pa (108b1)
phyag rgya chen po nges par 'byed pa zhes bya ba'i le'u ste lnga pa (109b6)
ting nge 'dzin bla na med pa mchog tu bstan pa zhes bya ba'i le'u ste drug pa (110b7)
dngos grub mchog tu bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bdun pa (112a5)
dkyil 'khor chen po gsang bar ston pa'i le'u ste brgyad pa (113b7)
mchod pa dang gsang sngags mngon par 'byung ba rdo rje sgrub 'phrul ston ba zhes bya ba'i le'u ste dgu pa (116a3)
gsang ba chen po'i byang chub kyi sems rab tu 'byung ba ston pa zhes bya ba'i le'u ste bcu pa (119a2)
gsang ba chen po rab tu rgyas pa'i mchod cing bstod pa'i le'u ste bcu gcig pa (120b2)
'dus pa chen po gsang ba mchod pa thog mar bstan pa ste le'u bcu gnyis pa (123b6)
de bzhin gshegs pa'i kun tu spyod pa'i snang ba ston pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa (126a2)
sangs rgyas thams cad kyi gsang ba bstan pa mi phyed pa'i le'u ste bcu bzhi pa (128a7)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi rnam par rol pa ston pa'i le'u ste bcu lnga pa (130b3)
thun mong ma yin pa'i gsang ba rab tu bstan pa'i le'u ste bcu drug pa (133a2)
rab tu mi gnas pa'i ye shes bstan pa'i le'u ste bcu bdun pa (135a3)
'byung 'jug gnas par dag pa kun du ye shes ston pa'i le'u ste bcwa brgyad pa (137a4)
sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa nye bar bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu dgu pa (139a5)
le'u nyi shu pa (141a5)
dman pa'i spyod pa las ring zhing lam bde ba chen pos ye shes la rol pa bstan pa'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (145a3)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi gnas nges par bstan pa mchog tu mi 'gyur pa'i ye shes gtan la phab pa zhes bya ba'i le'u ste nyer gnyis pa (150a1)
shin tu bde ba chen po'i gnas mngon par ston pa'i le'u ste nyer gsum pa (152b1)
sangs rgyas kun gyi ye shes kyi bdud rtsi bstan pa'i le'u ste nyer bzhi pa (154b6)
sangs rgyas thams cad kyi ye shes mngon par rol pa bstan pa'i le'u ste nyer lnga pa (157a7)
sangs rgyas thams cad kyi mdzad pa bstan pa'i le'u ste nyer drug pa (160a3)
gsang ba chen po'i ye shes kyi don gtan la phab pa'i le'u ste nyer bdun pa (162a5)
dag pa'i skyes bu bstan pa'i le'u ste nyer brgyad pa (164b1)
sangs rgyas thams cad kyi bde ba mi 'gyur ba'i don bstan pa'i le'u ste nyer dgu pa (166b3)
'gro ba 'dul ba zhes bya ba'i le'u ste sum cu pa (168b7)
rnal 'byor chen po'i 'dul ba don yod pa'i mchog bstan pa'i le'u ste sum cu gcig pa (171a1)
sangs rgyas thams cad kyi ye shes 'jug pa'i ting nge 'dzin bstan pa'i le'u ste so gcig pa (173b3)
mnyam pa nyid 'byung bar bstan par gyur pa zhes bya ba'i le'u ste so gnyis pa (179b1)
chos kyi tshul bsdu ba mngon par byang chub pa'i le'u ste so bzhi pa (182a7)
yongs su dag pa'i gnas rdo rje'i le'u ste so lnga pa (184b3)
gsang ba bla na med pa'i don yongs su skyong ba'i le'u ste sum cu drug pa (186b5)
theg pa'i lam rnam par dag pa'i gnas bstan pa'i le'u ste sum cu rtsa bdun pa (189a3)
gsang ba dag pa mchog gi le'u ste sum cu rtsa brgyad pa (191a5)
dag pa de bzhin nyid kyi cho ga ston pa'i le'u ste sum cu dgu pa (193a7)
sangs rgyas thams cad kyi ngo bo nyid kyi don 'byung ba rdo rje'i le'u ste bzhi bcu pa (197a5)
sangs rgyas thams cad kyi 'dus pa chen po'i le'u ste zhe gcig pa (199b4)
sangs rgyas thams cad kyi rab tu gnas ba'i don bstan pa'i le'u ste bzhi bcu gnyis pa (201b2)
gsang ba yongs su mi zad pa'i 'byung gnas su bstan pa'i le'u ste bzhi bcu gsum pa (203b5)
de bzhin gshegs pa'i gnas gsang ba chen po thun mong ma yin pa zhes bya ba'i le'u ste bzhi bcu bzhi pa (210a7)
gsang ba'i lha mo'i mchod pa bstan pa'i le'u ste bzhi bcu lnga pa (212b6)
sangs rgyas thams cad kyi ye shes dri ma med pa gnas pa'i le'u ste bzhi bcu drug pa (215a3)
lhag pa'i ye shes 'byung bar bstan pa'i le'u ste bzhi bcu bdun pa (217a2)
srung ba yongs su dag pa dang bar chad med pa'i don bstan pa'i le'u ste bzhi bcu brgyad pa (219a4)
gdon la yongs su dag cing kun du mchod pa'i le'u ste bzhi bcu dgu pa (221b3)
gsang chen thun mong ma yin pa'i rab tu byed pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu pa (224a1)
rab tu mi gnas pa'i don bstan pa'i le'u ste lnga bcu gcig pa (226a1)
sde snod kyi tshul yongs su dag par spyod pa'i le'u ste lnga bcu gnyis pa (228a2)
sangs rgyas thams cad kyi sku gsum gyi zhing khams bstan pa'i spyod yul bla na med pa'i le'u ste lnga bcu gsum pa (230b3)
sangs rgyas thams cad kyi gsang ba yongs su rdzogs pa'i rgyud gyi don bstan pa'i le'u ste lnga bcu bzhi pa (233a2)
gsang ba chen po'i dkyil 'khor rab tu ston pa rdo rje'i le'u ste lnga bcu rtsa lnga p (244b5)
dbyings dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i don gyi le'u ste lnga bcu drug pa (247a6)
rigs kyi dkyil 'khor 'byung gnas rdo rje zhes bya ba'i le'u ste lnga bcu bdun pa (249a7)
gsang ba bla na med pa'i lam yongs su rdzogs par ston pa'i le'u ste lnga bcu brgyad pa (252a4)
ye shes nge par byed pa gnas gtan la dbab pa'i don gyi le'u ste lnga bcu dgu pa (254a4)
sangs rgyas thams cad kyi nor bu'i rtog gi rgyal po'i ngo bo'i le'u ste drug cu pa (256a4)
de bzhin nyid yid la byed pa med par ston pa rdo rje'i le'u ste drug cu gcig pa (258a4)
sangs rgyas thams cad kyi dpal mchog chen po de kho na nyid 'byung ba bstan pa'i le'u ste drug cu gnyis pa (260a3)
gsang ba dag pa chen po'i tshul bstan pa'i le'u ste drug cu gsum pa (262a4)
sangs rgyas thams cad kyi mnyam pa nyid gcig par ston pa rdo rje'i le'u ste drug cu bzhi pa (264a4)
sangs rgyas thams cad kyi rnam par 'phrul pa rmad du gyur pa ston pa'i le'u drug cu lnga pa (269a3)
gsang ba'i dkyil 'khor chen po rol pa mngon par 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste drug cu drug pa (275a7)
gsang sngags dang mchod pa bstan pa'i le'u ste drug cu bdun pa (279a6)
dbang bskur ba chen po tshad med pa rdo rje'i le'u ste drug cu brgyad pa (286a5)
las phran tshegs bstan pa dad spyod pa bstan pa'i le'u ste drug cu dgu pa (291a5)
snying po mchog tu bskul ba dang yongs su dag par ston pa'i le'u ste bdun cu p (298b5)
mchog tu gsang ba'i dbang dang spyod pa bstan pa'i le'u ste don gcig pa (302a1)
sangs rgyas thams cad kyis sems can gyi khams bskyed pa dang bsdu ba'i don bstan pa'i le'u ste bdun cu gnyis pa (304b6)
sangs rgyas thams cad kyi rten cing 'brel bar 'byung ba la gnas par bstan pa'i le'u ste bdun cu gsum pa (309b7)
sangs rgyas thams cad kyi rang bzhin rnam par dag cing don dam pa'i gnas kyi dag pa chen po de kho na nyid du bstan pa'i le'u ste bdun cu bzhi pa (314b4)
sangs rgyas thams cad kyi dngos po thams cad phyin ci ma log pa dag pa bsam pa sna tshogs pa'i don rab tu bsgyur ba'i le'u ste bdun cu rtsa lnga pa (318b3)
sangs rgyas thams cad kyi dkyil 'khor rab tu gsang ba bdud rtsi dag par ston pa rgyal po'i le'u ste bdun cu rtsa drug pa (323a7)
rtog pa'i rgyal po bdun pa chos thams cad la bsam gyis mi khyab pa'i don bstan pa'i le'u ste bdun cu rtsa bdun pa (331a2)

Location:
Set: MW22084

rgyud, cha, 103a3-331a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, cha, 103a3-331a5
Set: MW30532

rgyud, cha, 103a3-331a5
Set: MW3CN20612

rgyud, cha, 103a3-331a5

Colophon:
དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་གནས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་ཆེན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ། བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསང་བ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བརྗོད་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་དབང་སྐུར་བར་བྱེད་པ། རྒྱུད་སྡེ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སྙིང་པོ། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལས་མངོན་པར་བསྔགས་པ། རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་བདུན་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་པའོ།། །།དུ་ལ་ཀྵེ་ཏྲའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མར་པ་ལྷོ་བྲག་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཀཱིརྟིས་རང་འགྱུར་བྱས་པ་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པར་གདའོ།། །།ེ་མ་ཧོ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྒྱུད། །གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་འདིས། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ངེས་པ་ཉིད། །མ་འོངས་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་།རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལྡན་དབུས་སུ་འདི་གསལ་འགྱུར། །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་རྒྱུད་འདི་འཕྲད་པར་ཤོག་།རྒྱུད་འདི་ུ་རྒྱན་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཌོམ་བི་ཧེ་རུ་ཀས་གདན་དྲངས་གསུང་ངོ་རྫོགས་སོ
dus gsum gyi de bzhin gshegs pa phyogs bcu'i gnas kyi zhing khams rdul phra rab snyed bzhugs shing 'tsho skyong ba thams cad kyi gsang chen/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po kun du bzang po la sogs pa/ bskal pa gang gA'i klung gi bye ma snyed brjod kyis mi lang ba'i yang brjod kyis mi lang ba rnams kyi dgongs pa rab tu gsang ba/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po bsam gyis mi khyab pa thams cad kyi/ shin tu gsang ba'i gnas kyi rgyal po/ rdo rje dpal mchog chen po nges par brjod pa/ sangs rgyas thams cad kyi gsang ba thun mong ma yin pa'i ye shes kyi 'byung gnas/ /rnal 'byor chen po gnyis su med pa mnyam pa nyid/ rnam par rgyal ba zhes bya ba mchog tu dbang skur bar byed pa/ rgyud sde stong phrag sum cu rtsa bzhi'i snying po/ rig pa 'dzin pa'i sde snod rgya mtsho'i gnas las mngon par bsngags pa/ rtog pa'i rgyal po bdun pa chos thams cad la bsam gyis mi khyab pa'i don bstan pa'i le'u ste bdun cu rtsa bdun pa'o// //du la k+She tra'i grong khyer chen por rgya gar gyi mkhan po dpal ye shes snying po dang / bod kyi lo ts+tsha ba mar pa lho brag pa chos kyi blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa// //paN+Di ta mkhas pa chen po smr-i ti dz+nyA na kIrtis rang 'gyur byas pa cig kyang yod par gda'o// //e ma ho nyi zla ltar grags dpal ldan 'dus pa'i rgyud/ /gsang ba rnal 'byor dpal mchog chen po 'dis/ /shin tu gsal bar ston pa nges pa nyid/ /ma 'ongs dus su rnal 'byor dbang phyug mchog /rnam bzhi'i 'khor ldan dbus su 'di gsal 'gyur/ /bstan pa'i sgron me nyid du 'byung ba'i phyir/ /skal ldan rnams dang rgyud 'di 'phrad par shog /rgyud 'di u rgyan nas slob dpon chen po Dom bi he ru kas gdan drangs gsung ngo rdzogs so

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dpal ye shes snying po (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba mar pa lho brag pa chos kyi blo gros (Tr.)

Dd084-004

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
shrI sarba ta thA ga ta gu hya tan+t+ra yo ga ma hA rA dza dva ya sa ma tA bi dza ya nA ma badz+ra shrI pa ra ma hA kalpA di
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud cha, 123a4-391a6


Hg25-001

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

sangs rgyas thams cad kyis gsang ba yongs su rdzogs pa'i rgyud kyi don bston pa'i le'u ste// lnga bcu rtsa bzhi pa (4b7)
gsang ba chen po'i dkyil 'khor rab tu bstan pa rdo rje'i le'u ste// lnga bcu rtsa lnga pa (21a6)
dbyings dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i don gyi le'u ste// lnga bcu drug pa (25a2)
rigs kyi dkyil 'khor 'byung gnas rdo rje zhes bya ba'i le'u ste// lnga bcu rtsa bdun pa (28a3)
gsang ba bla na med pa'i les yongs su rdzogs par bstan pa'i le'u ste// lnga bcu rtsa brgyad pa (31b7)
yongs su nges par 'byed pa'i gnas gdan la dbab pa'i don bstan pa'i le'u ste// lnga bcu rtsa dgu pa (34b5)
sangs rgyas thams cad kyi nor bu'i tog gi rgyal po'i ngo bo'i le'u ste// drug bcu pa (37b1)
de bzhin nyid yid la byed pa med par ston pa'i le'u ste// drug bcu rtsa gcig pa (40a6)
sangs rgyas thams cad kyi dpal mchog chen po las kho na nyid 'byang bar bstan pa'i le'u ste// drug bcu rtsa gnyis pa (42b8)
gsang ba dag pa chen po'i le'u ste// drug bcu rtsa gsum pa (45b4)
sangs rgyas thams cad kyi mnyam pa nyid cig par bstan pa'i rdo rje'i le'u ste// drug bcu rtsa bzhi pa (48a8)
gsang ba'i dkyil 'khor chen po rol pa mngon par 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste// drug bcu rtsa drug pa (63a6)
gsang sngags dang mchod pa bstan pa'i le'u ste// drug bcu rtsa bdun pa (68b1)
las phran tshegs bstan pa'i le'u ste// drug bcu rtsa dgu pa (84b6)
snying po mchogs tu bskul ba dang yongs su dag par bston pa'i le'u ste// bdun bcu tham pa (94b4)
mchog du gsang ba'i dbang dang spyod pa bstan pa'i le'u ste// bdun bcu rtsa gcig pa (95b5)
sangs rgyas thams cad kyis sems kyi khams bskyed pa dang/ bsdud ba dang don bstan pa'i le'u ste// bdun bcu rtsa gnyis pa (102b3)
sangs rgyas thams cad kyi rten cing 'brel bar 'byung ba yongs su dag par bstan pa'i le'u ste// bdun bcu rtsa gsum pa (109a3)
sangs rgyas thams cad kyi rang bzhin rnam par dag cing don dam pa'i gnas kyi dga' ba chen po kho na nyid du bstan pa'i le'u ste// bdun bcu rtsa bzhi pa (112b7)
sang rgyas thams cad phyin ci ma log pa rnam pa sna tshogs pa'i don rab tu bsgrub pa rdo rje'i le'u ste// bdun bcu rtsa lnga pa (123a2)
sang rgyas thams cad dkyil 'khor gsang ba bdud rtsi dag par ston pa rgyal po le'u ste// bdun bcu rtsa drug pa (130a1)
chos thams cad la bsam gyis mi khyab pa'i don bstan pa'i le'u ste// bdun bcu rtsa bdun pa (140a2)

Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-140a5

Colophon:
རྫོགས་སོ
rdzogs so
Notes:
- Begin abruptly "de nas bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa spobs pa'i mchog ..."

J431

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, cha, 44b1-283a8
Set: -

Set: MW4PD3142Pj085-004

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
shrI sarba ta thA ga ta gu hya tan+t+ra yo ga ma hA rA dza dva ya sa ma tA bi dza ya nA ma badzra shrI pa ra ma hA kal+pA di
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud cha, 109a7-379a7


Pz085-004

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧཡ་ཏནྟྲ་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
sh+rI sarba ta thA ga ta gu hya tan+t+ra yo ga ma hA rA dza dva ya sa ma tA bi dza ya nA ma badzra sh+rI pa ra ma hA kal+pA di
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud cha, 105a4-349a7


Q88

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, cha, 43a1-282a3
Set: MW3CN1094

rgyud, cha, 43a1-282a3

Colophon:
དུ་ལ་ཁྱེ་ཏྲའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར|་|རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་དང|་|བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མར་པ་ལྷོ་བྲག་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ|་|པཎ་ḍི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྨྲི་ཏི་ཛཉā་ན་ཀīར་ཏས་རང་འགྱུར་བྱས་པ་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པར་གདའོ||་||ེ་མ་ཧོ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྒྱུད||གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་འདིས|་|ཤིན་དུ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ངེས་པ་ཉིད|་|མ་འོངས་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་|རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལྡན་དབུས་སུ་འདི་གསལ་འགྱུར|་|བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར||སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་རྒྱུད་འདི་འཕྲད་པར་ཤོག་|རྒྱུད་འདི་ུ་རྒྱན་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ḍོམ་བི་ཧེ་རུ་ཀས་གདན་དྲངས་གསུང་ངོ|་|རྫོགས་ས.ཧོ||
du la khye tra'i grong khyer chen por| |rgya gar gyi mkhan po dpal ye shes snying po dang| |bod kyi lo ts+tsha ba mar pa lho brag pa chos kyi blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o| |paN ḍi ta mkhas pa chen po smri ti dznyā na kīr tas rang 'gyur byas pa cig kyang yod par gda'o|| ||e ma ho nyi zla ltar grags dpal ldan 'dus pa'i rgyud||gsang ba rnal 'byor dpal mchog chen po 'dis| |shin du gsal bar ston pa nges pa nyid| |ma 'ongs dus su rnal 'byor dbang phyug mchog |rnam bzhi'i 'khor ldan dbus su 'di gsal 'gyur| |bstan pa'i sgron me nyid du 'byung ba'i phyir||skal ldan rnams dang rgyud 'di 'phrad par shog |rgyud 'di u rgyan nas slob dpon chen po ḍom bi he ru kas gdan drangs gsung ngo| |rdzogs s.ho||

R453

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
ཤྲཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧཡ་ཏནྟར་ཡོ་ག་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ནཱ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་ཧཱ་ཀལྤཱ་དི
shrI sarba ta thA ga ta gu hya tan+tra yo ga ma hA rA dza dva ya sa ma tA bi dza ya nA ma badzra shrI pa ra ma hA kalpA di
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud cha, 103a3-331a5


U452

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po
Location:
Set: MW29468

rgyud, cha, 106a5-355a4BDRC bdr:WAORK0453
84000 Toh 453
BuddhaNexus