Catalog entry rKTs-K452 (Kanjur)

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ

'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po

ārya-advayasamatāvijayākhyākalpamahārāja

Victory by Means of Non-dual Equality, a Sovereign Practice


'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (A C D Dd H J L N Np Pj Q R U Z)
- (Dk Gt)
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba'i rgyud
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba'i ngo bo nyid kyi rdo rje zhes bya ba
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba


A475

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
ཨཱརྱཱ་དྭ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡཱ་ཁྱཱ་བི་ཀལྤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+yA d+wa ya sa ma tA bi dza yA khyA bi kal+pa ma hA rA dzA

Textual Structure:

dang po/ rnam par 'god pa'i le'u (150)
gnyis pa/ ye shes rigs kyi ting nge 'jin gyi le'u (161)
gsum pa/ rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin gyi le'u (165)
bzhi pa/ chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin gyi le'u (171)
lnga pa/ 'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u (176)
drug pa/ dngos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog gi le'u (177)
bdun pa/ dang po'i ye shes kun las btus pa'i le'u (179)
brgyad pa/ dam tshig thams cad kyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa'i le'u (182)
dgu pa/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tu gsang chen gyi le'u (187)
bcu pa/ dam tshig gi le'u (190)
bcu gcig pa/ bsam gtan chen po'i le'u (193)
bcu gnyis pa/ sems dpa' chen po skyed par byed pa'i le'u (201)
bcu gsum pa/ rig ma'i tshul la sogs pa'i las can gyi le'u (202)
bcu bzhi pa/ rig ma'i las kyi le'u (207)
bco lnga pa/ sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba zhes bya ba'i le'u (208)
bcu drug pa/ sngags thams cad kun las btus pa'i le'u (226)
bcu bdun pa/ de bzhin gshegs pa thams cad skrod pa'i le'u (227)
bco brgyad pa/ de bzhin gshigs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' mnyes par byed pa'i le'u (228)
bcu dgu pa/ gsang ba chen po'i le'u (230)
nyi shu pa/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin nor bu'i le'u (232)
nyi shu rtsa gcig pa/ sngags thams cad kun las btus pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u (240)
nyi shu rtsa gnyis pa/ de bzhin gshigs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yongs su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje zhes bya ba'i le'u (244)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, cha, 150-265


Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉོང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱིན་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་བའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་པའོ། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་། དམ་ཆོས་རྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་པ་ལགས། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང་། དོན་ཟབ་སྒ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ། སྂ་སྐྲྀ་ཏ་ལ་མ་བྱང་པས། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་པའི་། ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། མ་དག་ཞེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག་། དེ་ནས་འདི་ལ་དབུ་ནས་ཤོག་ལྟོ་གཅིག་མ་ཚང་བས་རྙེད་ན་བསྒྱུར་བར་བྱའོ། འདི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་དག་པར་འཁྲུལ་བར་སྣང་ངོ་། འདིས་འཁོར་བ་བསྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམས་པར་གྱུར་ཅིག་། རྒྱུད་འདི་ལ་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ། བུ་སྟོན་ཞབས་ཀྱི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག་པ་ལས། འདི་ནི་ཕྱིས་འགྱུར་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ལས་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱ་དཔེ་ཟུགས་པའི་བར་སྐབས་ནས། ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་རེ་རེ་གཉིས་རྩམ་གྱི་བར་ལ། ཧོར་ཀོང་མ་ཚང་བ་རྣམས་སུ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་མཚན་མ་བཏབ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so/ mkhan chen thar pa lo tsA ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyong stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyin nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pas/ dge ba'i bshes gnyen chen po legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod ba'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan pa'o/ rgyud min rgyud ltar bcos pa yi/ chos min sun dbyung bya phyir dang / dam chos rnang ba spel ba'i phyir/ ji ltar nus bzhin bsgyur pa lags/ 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang / rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing / don zab sga ni rtog dka' la/ saM skr-i ta la ma byang pas/ sgra don ji bzhin ma 'byor pa'i / nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing / phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis/ ma dag zhes na bcos par zhu/ rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ dge ba bdag gis gang thob pa/ de yis mtha' yas 'gro ba kun/ rdo rje 'chang chen nyid gyur cig / de nas 'di la dbu nas shog lto gcig ma tshang bas rnyed na bsgyur bar bya'o/ 'di dang thun mong ma yin pa'i gsang ba gcig tu 'dod pa yang dag par 'khrul bar snang ngo / 'dis 'khor ba bsdug bsngal gyi rgya mtsho chen po myur du skems par gyur cig / rgyud 'di la kun mkhyen gnyis pa/ bu ston zhabs kyi 'gyur mi 'dra ba gnyis 'dug pa las/ 'di ni phyis 'gyur bde ba de nyid las bris pa yin la/ rgya dpe zugs pa'i bar skabs nas/ tshigs bcad rkang pa re re gnyis rtsam gyi bar la/ hor kong ma tshang ba rnams su rgya gram gyi mtshan ma btab yod par shes par bya'o

B455

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, cha, 1b1-57a2


C89

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, cha, 1b1-50a5


Cz056-007

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ca, 306a1-362a3

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང།། དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང།། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང།། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།། སx1ེ43;་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།། ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང།། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས།། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so// mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no// rgyud min rgyud ltar bcos pa yi// chos min sun dbyung bya phyir dang// dam tshig snang ba spel ba'i phyir// ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags// 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang// rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing// don zab sgra ni rtog dka' la// sax1e43; skri ta la ma byang bas// sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i// nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing// phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis// ma dag shes na bcos par zhu// rgyud chen 'di ni bsgyur ba las// dge ba bdag gis gang thob pa// de yis mtha' yas 'gro ba kun// rdo rje 'chang chen nyid gyur cig

D452

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
ཱRྻ་དྭ་ཡ་སམ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡ་ཁྱཱ་བི་ཀལྤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ
AR+Ya dwa ya sam tA bi dza ya khyA bi kalpa ma hA rA dzA
e-texts:


Textual Structure:

rnam par 'god pa'i le'u dang po (63a2)
ye shes rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u ste gnyis pa (65a4)
rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin gyi le'u gsum pa (67b4)
chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin te le'u bzhi pa (69a3)
'dod pa'i rig kyi ting nge 'dzin gyi le'u ste lnga pa (70b2)
dngos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog gi le'u ste drug pa (71b4)
dang po'i ye shes kun las btus pa'i le'u ste bdun pa (72b5)
dam tshig thams cad kyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa'i le'u ste brgyad pa (75a3)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tug sang chen gyi le'u ste dgu pa (76b1)
dam tshig gi le'u ste bcu pa (78a3)
bsam gtan chen po'i le'u ste bcu gcig pa (81b1)
bsam gtan gyi dkyil 'khor zhes bya ba sems dpa' chen po skyed par byed pa'i le'u bcu gnyis pa rdzogs so (82a3)
rig ma'i tshul la sogs pa'i las can gyi le'u ste bcu gsum pa (84a6)
rig ma'i las kyi le'u ste bcu bzhi pa (84b3)
sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba zhes bya ba'i le'u bcu lnga pa (92b3)
sngags thams cad kun las btus pa'i le'u bcu drug pa (93a5)
de bzhin gshegs pa thams cad skrod pa'i le'u ste bcu bdun pa (93b5)
de bzhin gshegs pa'i gsang bar do rje sems dpa' mnyam par byed pa'i le'u ste bcu brgyad pa (94b5)
gsang ba chen po'i le'u bcu drug pa (96a1)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin nor bu'i le'u ste nyi shu pa (99a3)
sngags thams cad btus pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (101a2)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yongs su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje zhes bya ba'i le'u nyi shu rtsa gnyis pa (102a6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, cha, 58b3-103a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, cha, 58b3-103a3
Set: MW30532

rgyud, cha, 58b3-103a3
Set: MW3CN20612

rgyud, cha, 58b3-103a3

Colophon:
དེ་ནས་འདི་ལ་དབུ་ནས་ཤོག་ལྟོ་གཅིག་མ་ཚང་བས་རྙེད་ན་བསྒྱུར་བར་བྱའོ། །འདི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་དག་པར་འཁྲུལ་བར་སྣང་ངོ་། །འདིས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམས་པར་གྱུར་ཅིག་།རྒྱུད་འདི་ལ་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ། བུ་སྟོན་ཞབས་ཀྱི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག་པ་ལས། འདི་ནི་ཕྱིས་འགྱུར་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ལས་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱ་དཔེ་ཟུགས་པའི་བར་སྐབས་ནས། ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་གྱི་བར་ལ། ཧོར་ཀོང་མ་ཚང་བ་རྣམས་སུ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་མཚན་མ་བཏབ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ
de nas 'di la dbu nas shog lto gcig ma tshang bas rnyed na bsgyur bar bya'o/ /'di dang thun mong ma yin pa'i gsang ba gcig tu 'dod pa yang dag par 'khrul bar snang ngo / /'dis 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po myur du skems par gyur cig /rgyud 'di la kun mkhyen gnyis pa/ bu ston zhabs kyi 'gyur mi 'dra ba gnyis 'dug pa las/ 'di ni phyis 'gyur bde ba de nyid las bris pa yin la/ rgya dpe zugs pa'i bar skabs nas/ tshigs bcad rkang pa re re gnyis gnyis tsam gyi bar la/ hor kong ma tshang ba rnams su rgya gram gyi mtshan ma btab yod par shes par bya'o

Dd084-003

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
ཨཱ་རྱཱ་དཱ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡཱ་ཁྱཱ་བི་ཀལྤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ
A ryA dA ya sa ma tA bi dza yA khyA bi kalpa ma hA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud cha, 67a5-123a4


Dk093-007

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ca, 341a3-404a4

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང།། དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང།། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང།། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།། སྂ་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།། ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང།། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས།། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so// mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no// rgyud min rgyud ltar bcos pa yi// chos min sun dbyung bya phyir dang// dam tshig snang ba spel ba'i phyir// ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags// 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang// rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing// don zab sgra ni rtog dka' la// saM skri ta la ma byang bas// sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i// nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing// phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis// ma dag shes na bcos par zhu// rgyud chen 'di ni bsgyur ba las// dge ba bdag gis gang thob pa// de yis mtha' yas 'gro ba kun// rdo rje 'chang chen nyid gyur cig

Gt073-007

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ca, 308b6-365b2

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང།། དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང།། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང།། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།། སx1ེ43;་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།། ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང།། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས།། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so// mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no// rgyud min rgyud ltar bcos pa yi// chos min sun dbyung bya phyir dang// dam tshig snang ba spel ba'i phyir// ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags// 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang// rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing// don zab sgra ni rtog dka' la// sax1e43; skri ta la ma byang bas// sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i// nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing// phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis// ma dag shes na bcos par zhu// rgyud chen 'di ni bsgyur ba las// dge ba bdag gis gang thob pa// de yis mtha' yas 'gro ba kun// rdo rje 'chang chen nyid gyur cig

H789

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 454b1-517a7


Hg27-001

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

rnam par dgod pa'i le'u dang po (6a5)
ye shes rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u gnyis pa (9a4)
rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin gyi le'u ste gsum pa (12b2)
chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin te le'u bzhi pa (14b1)
'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u lnga pa (16a6)
dngos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog gi le'u drug pa (17b8)
dang po'i ye shes kun ka btus pa'i le'u ste bdun pa (19a6)
dam tshig thams cad gyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa'i le'u ste brgyad pa (22a8)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chung par byed pa ces bya ba'i mchogs tu gsang chen gyi le'u ste dgu pa (24a6)
dam tshig gi le'u ste bcu pa (26b3)
bsam gtan chan po'i le'u ste bcu gcig pa (31a5)
bskyed par byed pa'i le'u ste bcu gnyis pa (32a2)
rig ma'i tshul la sogs pa'i las can gyi le'u ste bcu gsum pa (35a4)
rig ma'i las kyi le'u ste bcu bzhi pa (35b3)
sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bco lnga pa (47a1)
sngags thams cad kun las btus pa'i le'u ste bcu drug pa (47b2)
de bzhin gshegs pa thams cad skrod pa'i le'u (48a5)
de bzhin gshegs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' ma nyes par byed pa'i le'u ste bco brgyad pa (49b2)
le'u ste bcu dgu pa (51a3)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi stobgs kyi sngags yid bzhin nor bu'i le'u ste nyi shu pa (55a6)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yongs su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa (59b5)

Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-60a5

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙྪ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་སོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྡར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉོང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིག་པའི་སློབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྦྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བའོ། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་། དམ་ཆོས་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ནུམ་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་། རྒྱད་པའི་དཔེ་དབང་མ་རྙེད་ཅིང་། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོགས་བཀའ་ལ། སྂ་སྐྲྀ་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི། ནོངས་ངེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so/ mkhan chen thar pa lo ts+tsha ba'i phyag dpe'i gseb nas sog yar lnga byung ba sdar bsgyur ba las/ phyis nyong stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jig pa'i slobs pa thob pa'i bla ma yang dag pas/ dge ba'i bshes gnyen chen po legs par sbyar ba'i skad kyi brda sbrod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan ba'o/ rgyud min rgyud ltar bcos pa yi/ chos min sun dbyung bya phyir dang / dam chos snang ba spel ba'i phyir/ ji ltar num bzhin bsgyur ba lags/ 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang / rgyad pa'i dpe dbang ma rnyed cing / don zab sgra ni rtogs bka' la/ saM skr-i ta la ma byang bas/ sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i/ nongs nge mkhas rnams bzod mdzad cing / phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis/ ma dag shes na bcos par zhu/ rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ dge ba bdag gis gang thob pa/ de yis mtha' yas 'go ba kun/ rdo rje 'chang chen nyid gyur cig
Notes:
- Begins abruptly 'stong phrag gi tshad du ...'

J430

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, cha, 1b1-44a6
Set: -

Set: MW4PD3142L323

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ca, 249a1-296a3


N411

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ca, 379a1-432b4
Set: MW2KG5014

rgyud, ca, 379a1-432b4
Set: MW2KG210297Np042-007

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ca, 320a6-380a3

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།། རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང།། དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང།། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང།། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།། སྂ་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།། ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང།། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས།། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so// mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no// rgyud min rgyud ltar bcos pa yi// chos min sun dbyung bya phyir dang// dam tshig snang ba spel ba'i phyir// ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags// 'di don 'byed pa'i 'grel pa dang// rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing// don zab sgra ni rtog dka' la// saM skri ta la ma byang bas// sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i// nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing// phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis// ma dag shes na bcos par zhu// rgyud chen 'di ni bsgyur ba las// dge ba bdag gis gang thob pa// de yis mtha' yas 'gro ba kun// rdo rje 'chang chen nyid gyur cig

Pj085-003

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
ཨཱ་རྱཱ་དཱ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡཱ་ཁྱཱ་བི་ཀལྤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ
A r+yA dA ya sa ma tA bi dza yA khyA bi kal+pa ma hA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud cha, 61b7-109a7


Pz085-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud cha, 61a2-105a4


Q87

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po

Textual Structure:

1. rnam par dgod pa (5a7)
2. ye shes rigs kyi ting nga 'dzin (7b1)
3. rigs su bsdus pa'i ting nge 'dzin (9b8)
4. chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin (11a6)
5. 'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin (12b3)
6. dngos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog (13b6)
7. dang po'i ye shes kun las btus pa (14b6)
8. dam tshig thams cad kyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa (17a3)
9. de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tu gsang chen (18a8)
10. dam tshig (20a1)
11. bsam gtan chen po (23a5)
12. bsam gtan gyi dkyil 'khor zhes bya ba sems dpa' chen po skyod par byed pa (23b5)
13. rim ma'i tshul la sogs pa'i las can (25b7)
14. rig ma'i las (26a4)
15. sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba (33b7)
16. sngags thams cad kun las btus po (34a3)
17. de bzhin gshegs pa thams cad skrod pa (34b4)
18. de bzhin gshegs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' mnyes par byed pa (35b2)
19. sngags thams cad (36b2)
20. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin nor bu (39a8)
21. sngags thams cad kun las btus pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin (41a8)
22. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yongs su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje (42b8)

Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, cha, 1b1-42b8
Set: MW3CN1094

rgyud, cha, 1b1-42b8

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་ས.ཧོ||་||མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙྪ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས|་|ཕྱིས་ཉིད་སྟོང་སྨོན་གྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན|་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱིས་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས||བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི|་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ|་|རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི|་|ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང|་|དམ་ཆོས་སྣང་བ་སྤྲེལ་བའི་ཕྱིར|་|ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས|་|འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང|་|རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་ཡང་མ་རྙེད་ཅིང|་|དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོགས་དཀའ་ལ|་|སṃ་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས|་|སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི|་|ནོངས་ཏེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང|་|ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས|་|མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ|་|རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས|་|དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ|་|དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན|་|རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག་|བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་|འདི་ལ་དབུ་ནས་ཤོག་ལྟོ་གཅིག་མ་ཚང་བས་རྙེད་ན་བསྒྱུར་བར་བྱའོ|་|འདི་དང་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་འབྲུལ་བར་སྣང་ངོ||+||དེ་ལྟར་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་བསབ་དགོས་པར་བཀའ་ཆེམས་སུ་བཞག་པ་ནས་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་ཉེ་བྣ|་ཆེན་པོ་ཆིང་གུར་གྱི~གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་~གོང་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལྷ་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གནམ་ལོ་དང་པོར|་ཇིང་གིང་རིགས་ལས་བཀའ་འགྱུར་ཁང་གི་དོ་དམ་པ་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲཝའི་མི་བཟང་མགོན་པོ་སྐྱབས་ཀྱིས|་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་ནས་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་དā་ན་རྐṣི་ཏས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་ཆ་ཚང་མ་ལས་བླངས་ཏེ་ཇི་ནུས་བཞིན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས|་~བྫར་དཧཝā་ར་ཏ་ལའི་བླ་མ་དང་~ཀཝན་ཏིང་ཀཝ་ཤིའ་ལྕང་སྐྱའི་ཞལ་སྔ་ལྶོགས་པའི་བླ་ཆེན་མང་པོར་གཟིགས་སུ་ཕུལ་བར་ཚང་མས་དགའ་བ་ཆེན་པོས་ལེགས་སོ་གནང་བར་བརྟེན|་གནṃ་ལོ་གཉིས་པའི་ཟླ་12་ཚེས་15་བཟང་པོར་དད་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཧོ་ཤོས་ཐོབ་ཆིན་དབང་དང་དད་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཧོ་ཤོས་ཧཝ་ལྱ་ཁ་ཆིན་དབང་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་~གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོར་ཞུས་པས|་~གོང་ནས་ལེགས་སོ་སྩལ་བ་གུས་པས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་བོད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་ནང་ཁ་སྐོང་དུ་ཚུད་པར་བྱས་སོ||་འདིས་འཁོར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམས་པར་གྱུར་ཅིག|
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs s.ho|| ||mkhan chen thar pa lo ts+tsha ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las| |phyis nyid stong smon gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na| dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyis tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas||bu ston gyis bsgyur ba'i| yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no| |rgyud min rgyud ltar bcos pa yi| |chos min sun dbyung bya phyir dang| |dam chos snang ba sprel ba'i phyir| |ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags| |'di don 'byed pa'i 'grel pa dang| |rgya dpe'i dpe yang ma rnyed cing| |don zab sgra ni rtogs dka' la| |saṃ skri ta la ma byang bas| |sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i| |nongs te mkhas rnams bzod mdzad cing| |phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis| |ma dag shes na bcos par zhu| |rgyud chen 'di ni bsgyur ba las| |dge ba bdag gis gang thob pa| |de yis mtha' yas 'gro ba kun| |rdo rje 'chang chen nyid gyur cig |bkra shis par gyur cig |'di la dbu nas shog lto gcig ma tshang bas rnyed na bsgyur bar bya'o| |'di dang mthun mong ma yin pa'i gsang ba gcig tu 'dod pa yang 'brul bar snang ngo||+||de ltar bu ston rin po ches bsab dgos par bka' chems su bzhag pa nas lo lnga brgyar nye ba+na| chen po ching gur gyi~gnam sa'i dbang phyug ~gong ma bdag nyid chen po lha skyong rgyal po'i gnam lo dang por| jing ging rigs las bka' 'gyur khang gi do dam pa bod kyi slob grwa'i mi bzang mgon po skyabs kyis| rgya'i bka' 'gyur nas rgya gar paN chen dā na ra+kṣi tas bsgyur ba'i dpe cha tshang ma las blangs te ji nus bzhin bod skad du bsgyur nas| ~ba+dzra dhwā ra ta la'i bla ma dang ~kwan ting kwa shi' lcang skya'i zhal snga la+sogs pa'i bla chen mang por gzigs su phul bar tshang mas dga' ba chen pos legs so gnang bar brten| gnaṃ lo gnyis pa'i zla 12 tshes 15 bzang por dad stobs kyis mngon par 'phags pa ho shos thob chin dbang dang dad stobs kyis mngon par 'phags pa ho shos hwa lya kha chin dbang gnyis brgyud de ~gong ma bdag po chen por zhus pas| ~gong nas legs so stsal ba gus pas dang du blangs te bod kyi bka' 'gyur nang kha skong du tshud par byas so|| 'dis 'khor sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po myur du skems par gyur cig|

R452

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
ཨཱ་རྱཱ་དཱ་ཡ་ས་མ་ཏཱ་བི་ཛ་ཡཱ་ཁྱཱ་བི་ཀལྤ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ
A r+yA dA ya sa ma tA bi dza yA khyA bi kalpa ma hA rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud cha, 58b3-103a3


S414

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

1. rnam par dgod pa (298a2)
2. ye shes rigs kyi ting nge 'dzin (300b5)
3. rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin (303b7)
4. chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin (305b5)
5. 'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin (307b1)
6. dhos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog (309a1)
7. dang po'i ye shes kun las btus pa (310a4)
8. dam tshig thams cad kyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa (313a2)
9. de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tu gsang chen (314b4)
10. dam tshig (316b4)
dam tshig thams cad kyi dngos grub ces bya ba'i bsam gtan gyi dkyil 'khor (317b3)
gdon mi za ba'i dam tshig ces bya ba bsam gtan gyi dkyil 'khor (318a3)
'dod chags kyi chos zhes bya ba'i bsam gtan chen po'i gsang chen (318b2)
'dod chags thams cad kyi dam tshig bsam gtan gyi dkyil 'khor chen po (319a1)
gtsug tor gyi snying po kun tu skul bar byed pa'i dkyil 'khor (319b3)
11. bsam gtan chen po (320b7)
12. bsam gtan gyi dkyil 'khor zhes bya ba sems dpa' chen po bskyed par byed pa (321b4)
dam tshig chen po'i dkyil 'khor (323a5)
13. rig ma'i tshul la sogs pa'i las can (324a4)
14. rig ma'i las (324b6)
15. sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba (334b6)
16. sngags thams cad kun las btus pa (335a6)
17. de bzhin gshegs pa thams cad skrad pa (336a1)
18. de bzhin gshegs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' mnyes par byed pa (337a4)
19. (338b3)
rdo rje gsum kun tu 'byun ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin (340a2)
20. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin nor bu (342b2)
21. sngags thams cad kun las btus pa zhes bya ba'i ting nne 'dzin (344b6)
22. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yong su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje (346b4)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ca, 293a7-346b5

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ། །མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།།རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།།ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་།།དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།།ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།།འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་།།རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང་།།དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།།སྂ་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།།སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།།ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་།།ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།།མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།།རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།།དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།།རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག།
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so/ /mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no//rgyud min rgyud ltar bcos pa yi//chos min sun dbyung bya phyir dang //dam tshig snang ba spel ba'i phyir//ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags//'di don 'byed pa'i 'grel pa dang //rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing //don zab sgra ni rtog dka' la//saM skri ta la ma byang bas//sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i//nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing //phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis//ma dag shes na bcos par zhu//rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ /dge ba bdag gis gang thob pa//de yis mtha' yas 'gro ba kun//rdo rje 'chang chen nyid gyur cig/

Ts06.7

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Cha, 267a8-315a8

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། །།མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙཚ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས། །ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔ་བསྒྱུར་བ་ལས། །ཕྱིས་ཉང་བསྟོད་སྨོན་གྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས། །རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང། སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། །བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། །།རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང། དམ་ཆོས་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས། །འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འབྲེལ་པ་དང་། །རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་ཡང་མ་རྙེད་ཅིང་། །དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོགས་དཀའ་ལ། །སྂསྐྲི་ཏ་ལས་མ་བྱང་བས། །སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་པའི། །ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང།། །།ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།། བརྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་སྒྱུར་བ་ལས། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །དེའི་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག།། །།དགེ་འོ།།
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtag pa'i rgyal po chen po rdzogs so// //mkhan chen thar pa lo tstsha ba'i phyag dpe'i gseb nas/ /shog yar lnga byung ba snga bsgyur ba las/ /phyis nyang bstod smon gro'i gtsug lag khang nas/ /rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gsang gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing/ sbyin bdag mdzad nas/ /bu ston gyis bsgyur ba'o// //rgyud min rgyud ltar bcos pa yi/ chos min sun dbyung bya phyir dang/ dam chos snang ba spel ba'i phyir/ ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags/ /'di don 'byed pa'i 'brel pa dang / /rgya dpe'i dpe yang ma rnyed cing / /don zab sgra ni rtogs dka' la/ /saMskri ta las ma byang bas/ /sgra don ji bzhin ma 'byor pa'i/ /nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing// //phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis/ ma dag shes na bcos par zhu// brgyud chen 'di ni sgyur ba las/ /dge ba bdag gis gang thob pa/ /de'i mtha' yas 'gro ba kun/ /rdo rje 'chang chen nyid gyur cig// //dge 'o//
Notes:
- titles missing

Ty060-007

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ca, 290b2-345a4

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ། །མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།།རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི།།ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་།།དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།།ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས།།འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་།།རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང་།།དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོག་དཀའ་ལ།།སྂ་སྐྲི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས།།སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།།ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་།།ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས།།མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ།།རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ།།དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན།།རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག།
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so/ /mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no//rgyud min rgyud ltar bcos pa yi//chos min sun dbyung bya phyir dang //dam tshig snang ba spel ba'i phyir//ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags//'di don 'byed pa'i 'grel pa dang //rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing //don zab sgra ni rtog dka' la//saM skri ta la ma byang bas//sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i//nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing //phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis//ma dag shes na bcos par zhu//rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ /dge ba bdag gis gang thob pa//de yis mtha' yas 'gro ba kun//rdo rje 'chang chen nyid gyur cig/

U451

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po
Location:
Set: MW29468

rgyud, cha, 61a4-106a5


V479

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

1. rnam par dgod pa (264b7)
2. ye shes rigs kyi ting nge 'dzin (267a4)
3. rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin (269b8)
4. chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin (271b2)
5. 'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin (273a3)
6. dhos grub thams cad kyi dam tshig gi ye shes mchog (274a8)
7. dang po'i ye shes kun las btus pa (275b2)
8. dam tshig thams cad kyi sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa (278a2)
9. de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tu gsang chen (279b2)
10. dam tshig (281a6)
dam tshig thams cad kyi dngos grub ces bya ba'i bsam gtan gyi dkyil 'khor (282a3)
gdon mi za ba'i dam tshig ces bya ba bsam gtan gyi dkyil 'khor (282b2)
'dod chags kyi chos zhes bya ba'i bsam gtan chen po'i gsang chen (282b8)
'dod chags thams cad kyi dam tshig bsam gtan gyi dkyil 'khor chen po (283a7)
gtsug tor gyi snying po kun tu skul bar byed pa'i dkyil 'khor (283b8)
11. bsam gtan chen po (385a2)
12. bsam gtan gyi dkyil 'khor zhes bya ba sems dpa' chen po bskyed par byed pa (285b5)
dam tshig chen po'i dkyil 'khor (287a3)
13. rig ma'i tshul la sogs pa'i las can (288a3)
14. rig ma'i las (288a8)
de bzhin gshegs pa thams cad 'byung ba'i rdo rje zhes bya ba'i dkyil 'khor chen po (290b4)
15. sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba (297b3)
16. sngags thams cad kun las btus pa (298a2)
17. de bzhin gshegs pa thams cad skrad pa (298b3)
18. de bzhin gshegs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' mnyes par byed pa (299a4)
19. (301a6)
rdo rje gsum kun tu 'byun ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin (302b7)
20. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin nor bu (304b2)
21. sngags thams cad kun las btus pa zhes bya ba'i ting nne 'dzin (306b2)
22. de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang gsung dang thugs yong su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje (308a4)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ca, 261a2-308b3

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོརྫོགས་སོ། མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙྪ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་འགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་དུར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡའ་སྤྲོདུ་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་བསྐལ་ཞིང་དིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ།རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡི། ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་། དམ་ཆོས་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར།ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས། འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་བ་དང་། རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང་། དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོགས་དཀའ་ལ། སྂ་པྀ་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས། སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི།ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ། རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen pordzogs so/ mkhan chen thar pa lo ts+tsha ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon 'gro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i gshes gnyen chen po legs par dur ba'i skad kyi brda' sprodu pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bka' bskal zhing din bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no/rgyud min rgyud ltar bcos pa yi/ chos min sun dbyung bya phyir dang / dam chos snang ba spel ba'i phyir/ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags/ 'di don 'byed pa'i 'grel ba dang / rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing / don zab sgra ni rtogs dka' la/ saM p-i ta la ma byang bas/ sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i/nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing / phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis/ ma dag shes na bcos par zhu/ rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ dge ba bdag gis gang thob pa/ de yis mtha' yas 'gro ba kun/ rdo rje 'chang chen nyid gyur cig

Z424

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po

Textual Structure:

rnam par dgod pa'i le'u dang po rdzogs so (287b5)
ye shes rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u ste gnyis pa'o (290a6)
rigs bsdus pa'i ting nge 'dzin gyi le'u gsum pa rdzogs so (293a8)
chos kyi dkyil 'khor gyi ting nge 'dzin te le'u bzhi pa rdzogs so (295a3)
'dod pa'i rigs kyi ting nge 'dzin gyi le'u ste lnga pa rdzogs so (296b5)
dngos grub thams cad kyi dam tshig gi le'u ste drug pa rdzogs so (298a3)
dang po'i ye shes kun las btus pa'i le'u ste bdun pa'o (299a5)
dam tshig thams cad sgrub thabs chen po gsang ba'i mchod pa'i le'u brgyad pa rzdogs so (301b8)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes khong du chud par byed pa zhes bya ba'i mchog tu gsang chen gyi le'u ste dgu pa'o (302'b2)
dam tshig gi le'u ste bcu pa'o (304a9)
bsam gtan chen po'i le'u ste bcu gcig pa'o (308a9)
bsam gtan gyi dkyil 'khor zhes bya ba sems dpa' chen po bskyed par byed pa'i le'u ste bcu gnyis pa rdzogs so (309a4)
rig ma'i tshul la sogs pa'i las can gyi le'u ste bcu gsum pa rdzogs so (311b4)
rig ma'i las kyi le'u ste bcu bzhi pa rdzogs so (312a4)
sngags thams cad kyi rdo rje 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bco lnga pa rdzogs so (322a3)
sngags thams cad kun las btus pa'i le'u bcu drug pa rdzogs so (322b2)
de bzhin gshegs pa thams cad skrod pa'i le'u ste bcu bdun pa rdzogs so (323a2)
de bzhin gshegs pa'i gsang ba rdo rje sems dpa' mnyes par byed pa'i le'u bco brgyad pa rdzogs so (324a6)
le'u bcu dgu pa rdzogs so (325b5)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sngags yid bzhin gyi nor bu'i le'u ste nyi shu pa rdzogs so (329a7)
sngags thams cad kun las btus pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u ste nyi shu rtsa gcig pa rdzogs so (331b2)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku dang / gsung dang / thugs yongs su dag pa'i ngo bo nyid kyi rdo rje zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa rdzogs so (333a9)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ca, 283b2-333b9

Colophon:
འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།། །།མཁན་ཆེན་ཐར་པ་ལོ་ཙ་བའི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ནས་ཤོག་ཡར་ལྔ་བྱུང་བ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ཉང་སྟོད་སྨོན་བགྲོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ལྷག་མ་རྣམས་རྙེད་ནས་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བུ་སྟོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །རྒྱུད་མིན་རྒྱུད་ལྟར་བཅོས་པ་ཡིས། །ཆོས་མིན་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྱིར་དང་། །དམ་ཚིག་སྣང་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལགས། །འདི་དོན་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་། །རྒྱ་དཔེའི་དཔེ་དཔང་མ་རྙེད་ཅིང་། །དོན་ཟབ་སྒྲ་ནི་རྟོགས་དཀའ་ལ། །སྂ་སྐར+ི་ཏ་ལ་མ་བྱང་བས། །སྒྲ་དོན་ཇི་བཞིན་མ་འབྱོར་བའི། །ནོངས་དེ་མཁས་རྣམས་བཟོད་མཛད་ཅིང་། །ཕྱིས་འབྱུང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། །མ་དག་ཤེས་ན་བཅོས་པར་ཞུ། །རྒྱུད་ཆེན་འདི་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །དེ་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་གྱུར་ཅིག།།
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po rdzogs so// //mkhan chen thar pa lo tsa ba'i phyag dpe'i gseb nas shog yar lnga byung ba sngar bsgyur ba las/ phyis nyang stod smon bgro'i gtsug lag khang nas rgya dpe lhag ma rnams rnyed nas bsgyur bar rtsom pa na/ dpal dus kyi 'khor lo'i phyi nang gzhan gsum gyi tshul la mi 'jigs pa'i spobs pa thob pa'i bla ma yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po/ legs par sbyar ba'i skad kyi brda sprod pa'i tshul la blo gros shin tu byang ba'i 'jig rten gyi mig chos grags dpal bzang po'i bkas bskul zhing sbyin bdag mdzad nas/ bu ston gyis bsgyur ba'i yi ge pa ni dge slong rin chen rgyal mtshan no/ /rgyud min rgyud ltar bcos pa yis/ /chos min sun dbyung bya phyir dang / /dam tshig snang ba spel ba'i phyir/ /ji ltar nus bzhin bsgyur ba lags/ /'di don 'byed pa'i 'grel pa dang / /rgya dpe'i dpe dpang ma rnyed cing / /don zab sgra ni rtogs dka' la/ /saM s+kr+i ta la ma byang bas/ /sgra don ji bzhin ma 'byor ba'i/ /nongs de mkhas rnams bzod mdzad cing / /phyis 'byung skad gnyis smra rnams kyis/ /ma dag shes na bcos par zhu/ /rgyud chen 'di ni bsgyur ba las/ /dge ba bdag gis gang thob pa/ /de yis mtha' yas 'gro ba kun/ /rdo rje 'chang chen nyid gyur cig//

Translators and revisors:
bu ston (Tr.)
Notes:
- The title is taken from the colophon since a larger part of the text at the beginning is missing; the same situation is found in S. The colophon in D is much more extensive; S and V concur with Z.


BDRC bdr:WAORK0452
84000 Toh 452
BuddhaNexus K12D0452_H0789