Catalog entry rKTs-T45 (Tanjur)

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ

yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa

guṇāparyantastotra-ṭīkā

Commentary on the Praise of Limitless Good Qualities


yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa


AT0048

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎ་ཨ་པ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
gu Na a pa r+yan+ta sto tra TI kA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 589-596


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་བའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur ba'o

D1156

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎ་ཨ་པ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
gu Na a pa r+yan+ta sto tra TI kA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 200b1-203a1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 200b1-203a1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 200b1-203a1

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་བ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel ba/ /slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//

GT45

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎ་ཨ་བ་རྱན་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
gu Na a ba r+yan sto tra TI kA
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 286a3-289b3

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་བའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban de rin chen mchog gis bsgyur ba'oGT3477

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎཱ་བ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
gu NA ba r+yan+ta sto tra TI ka
Location:
Set: MW23702

mdo 'grel, gi, 281b4-285a6

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa slob dpon chen po phyogs kyi glang po mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

N834

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
བུ་ཎ་ཨ་བརྱ་ན་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
bu Na a bar+ya na sto tra TI kA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 219a6-222a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 219a6-222a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་བའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban de rin chen mchog gis bsgyur ba'oN4263

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎཱ་པ་རྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
gu NA pa r+yan+ta sto tra TI kA
Location:
Set: MW22704

mdo 'grel, gi, 221b4-224b3
Set: MW2KG5015

mdo 'grel, gi, 221b4-224b3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa slob dpon chen po phyogs kyi glang po mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

Q2045

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎ་ཨ་བ་རྱ་ན་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀཱ
gu Na a ba r+ya na sto tra TI kA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 234a6-237a4

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་བའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban de rin chen mchog gis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rin chen mchog(ratnottara) (Tr.)Q5474

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
གུ་ཎཱ་པརྱནྟ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
gu NA par+yan+ta sto tra TI ka
Location:
Set: MW1KG13126

mdo 'grel, gi, 233a2-236a1

Colophon:
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa slob dpon chen po phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang /_lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/_zhus chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus nas gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
sarvajñādeva (sarvajadeva) (Tr.)
dpal brtsegs/ (Rev.)