Catalog entry rKTs-K440 (Kanjur)

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po

mahākāla-tantrarāja-nāma

The Tantra of Mahākāla


nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
nag po chen po'i rgyud (N)
dpal mgon po nag po mngon par 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po (Ts)
dpal nag po chen po'i rgyud
dpal mgon po nag po mngon par 'byung ba


A462

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma

Textual Structure:

dang po/ de kho na shes par byed pa'i le'u (154)
gnyis pa/ thab khung gi rnam pa bstan pa zhes bya ba'i le'u (158)
gsum pa/ sngags kyi le'u (159)
bzhi pa/ dbang gi rim par phye ba'i le'u (163)
lnga pa/ lha dbang bskur ba'i le'u (164)
drug pa/ sbyod pa'i le'u (164)
bdun pa/ lha rnams bzhengs pa'i le'u (167)
brgyad pa/ sa 'og gi bug pa brtag pa'i le'u (177)
dgu pa/ lha mos zhus pa dang lan las ril bu'i le'u (183)
bcu pa/ rkang byug gi le'u (188)
bcu gcig pa/ lha mo mthu yis brgyan pa'i le'u (192)
bcu gnyis pa/ mig sman gyi le'u (194)
bcu gsum pa/ dngul chu'i le'u (195)
bcu bzhi pa/ dngul chu'i sgrub thabs kyi le'u (200)
bco lnga pa/ rgyal po'i gta ma rgyud bstan pa'i le'u (203)
bcu drug pa/ g.yog mo bsgrub pa'i le'u (212)
bcu bdun pa/ dbang du bya ba'i le'u (216)
bco brgyad pa/ pha rol gyi bya ba chud gson pa'i le'u (219)
bcu dgu pa/ rengs pa'i le'u (219)
nyi shu pa/ bsad pa'i le'u (220)
nyi shu rtsa gcig pa/ dngos grub nges pa'i le'u (225)
nyi shu rtsa gnyis pa/ char da bab pa dang ga cad par bya ba dag gi le'u (226)
nyi shu rtsa gsum pa/ ga tso bor rnyed par dka' ba'i sems can thams cad la bde ba ster bar byed pa'i le'u (228)
nyi shu rtsa bzhi pa/ rgyal po 'grub bam mi 'grub brtag pa'i le'u (230)
nyi shu rtsa lnga pa/ bya ba'i le'u (231)
nyi shu rtsa drug pa/ phyag rgya'i dkyil 'khor gyi phe'u (233)
nyi shu rtsa bdun pa/ bslab pa'i sdom pa'i le'u (233)
nyi shu rtsa brgyad pa/ de kho na'i le'u (234)
nyi shu rtsa dgu pa/ zhing skyes kyi le'u (234)
sum cu pa/ zhing skyong bzhengs pa'i le'u (235)
sum cu so gcig pa/ rtsa'i 'khor lo'i lo'i le'u (236)
sum cu so gnyis pa/ dge ba dang mi dge ba brjod pa'i le'u (236)
sum cu so gsum pa/ da byangs can ma'i cho ga bsam gtan gyi bsgrub pa'i le'u (237)
sum cu so bzhi pa/ gzhon nu mas rtsi ba'i le'u (242)
sum cu so lnga pa/ mnyam par sbyor ba'i le'u (242)
sum cu so drug pa/ kha dog 'byung ba'i le'u (243)
sum cu so bdun pa/ rengs par bya ba'i sngags kI le'u (244)
sum cu so brgyad pa/ sbyin sreg gi le'u (246)
sum cu so dgu pa/ ston mo dang shes ra ba mas rnam par dag par byed pa'i le'u (246)
bzhi bcu pa/ rol mo'i rgya mtsho zhes bya ba'i le'u (247)
bzhi bcu rtsa gcig pa/ rab tu sbyor ba'i le'u (247)
bzhi bcu rtsa gnyis pa/ byol song bskrad pa'i le'u (248)
bzhi bcu rtsa gsum pa/ mnyam par sbyor ba'i le'u (248)
bzhi bcu rtsa bzhi pa/ rnal 'byor gyi le'u (247)
bzhi bcu rtsa lnga pa/ phas kyi da pung 'joms pa'i le'u (249)
bzhi bcu rtsa drug pa/ gzung ba dang dor ba'i le'u (247)
bzhi bcu rtsa bdun pa/ skar ma'i le'u (250)
bzhi bcu rtsa brgyad pa/ dge ba bsam pa'i le'u (250)
bzhi bcu rtsa dgu pa/ lam gyi cho ga'i rim pa'i le'u (251)
lnga bcu pa/ a tharba sha ba rI'i sngags kyi le'u (251)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ca, 154-277


Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ།པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རཝ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/paN+Di ta chen po sa man+ta shrI dang / zhu chen gyi lo tsA ba rwa dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B447

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ca, 57a4-104b6


C79

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ca, 52a8-97b3


Cz055-016

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud nga, 450b4-507a6

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པནྡི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ pan+di ta chen po sa man+ta sh+rI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D440

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
e-texts:


Textual Structure:

dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las de kho na shes par byed pa'i le'u ste dang po (47b1)
nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las thab khung gi rnam pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste gnyis pa (47b7)
las tshogs thams cad bsgrubs pas 'bras bu 'byung bar byed pa dpal mgon po nag po'i rgyud kyi rgyal po las sngags kyi le'u ste gsum pa (49b1)
dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dbang gi rim par phye ba ste le'u bzhi pa (49b6)
'di ni nag po chen po'i rgyud las lha dbang bskur ba'i le'u ste lnga pa (50a3)
'di ni nag po chen po'i rgyud las spyod pa'i le'u ste drug pa (51a2)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud las lha rnams bzhengs pa'i le'u ste bdun pa (55a7)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud las sa 'og gi bug pa brtag pa'i le'u ste brgyad pa (57b6)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las lha mos zhus pa dang lan las ril bu'i le'u ste dgu pa (60a3)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud las rkang byug gi le'u ste bcu pa (61b3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las lha mo mthu yis brgyan pa'i le'u ste bcu gnyis pa (62a7)
'di ltar yang 'di ni dngos grub sla ba'o/ / 'di ni nag po chen po'i rgyud gyi le'u ste bcu gnyis pa (63a2)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dngul chu'i le'u ste bcu gsum pa (65a1)
dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dngul chu'i sgrub thabs kyi le'u ste bcu bzhi pa (66a4)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po'i gtam rgyud bstan pa'i le'u ste bco lnga pa (70a6)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las g.yog mo bsgrub pa'i le'u sre bcu drug pa (72a3)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dbang du bya ba'i le'u ste bcu bdun pa (73a3)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las pha rol gyi bya ba chud gson pa'i le'u ste bcwa brgyad pa (73a5)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rengs pa'i le'u ste bcu dgu pa (73b5)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las bsad pa'i le'u ste nyi shu pa (76a2)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dngos grub nges pa'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (76a7)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las char dbab pa dang gcad par bya bdag gi le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa (77a3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las gtso bar rnyed par dka' ba'i sems can thams cad le bde ba ster bar byed pa'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa (78a3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rgyal po 'grub bam mi 'grub brtag pa'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (78a6)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal por bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa (79a2)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las phyag rgya'i rgyal 'khor gyi le'u ste nyi shu rtsa drug pa (79a5)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las bslab pa'i sdom pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa (79a7)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las de kho na'i le'u ste ni su rtsa brgyad pa (79b3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las zhing skyes kyi le'u ste ni shu rtsa dgu pa (79b6)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las zhing skyong bzhengs pa'i le'u ste sum cu pa (80a4)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rtsa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu so gcig pa (80a7)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dge ba dang mi dge ba brjod pa'i le'u ste sum cu so gnyis pa (80b2)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dbyangs can ma'i cho ga bsam gtan gyi bsgrub pa'i le'u ste sum cu so gsum pa (83a3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las gzhon nu mas rtsi ba'i le'u ste sum cu so bzhi pa'o (83a5)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las mnyam par sbyor ba'i le'u ste sum cu so lnga pa (83a6)
'di ni nag po chen po'i rgyad kyi rgyal po las ka dog 'byung ba'i le'u ste sum cu so drug pa (83b4)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rengs par bya ba'i sngags kyi le'u ste sum cu so bdun pa (84a5)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las sbyin sreg gi le'u ste sum cu so brgyad pa (84a7)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las ston mo dang shes rab mas rnam par dag par byed pa'i le'u ste sum cu so dgu pa (84b4)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rol mo'i rgya mtsho zhes bya bI le'u ste bcu pa (84b7)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las rab tu sbyor ba'i le'u ste bzhi bcu rtsa gcig pa (85a2)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyud kyi rgyal po las byol song bskrad pa'i le'u ste bzhi bcu rtsa gnyis pa (85a5)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las/ mnam par sbyor ba'i le'u ste bzhi bcu rtsa gsum pa (85a6)
'di ni nag po cen po'i rgyud kyi rgyal po las rnal 'byor gyi le'u ste bzhi bcu rtsa bzhi pa (85b2)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las phas kyi rgyal po las phas kyi dpung 'joms pa'i le'u ste bzhi bcu rtsa lnga pa (85b4)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las gzung ba dang dor ba'i le'u ste bzhi bcu rtsa drug pa (85b6)
'di nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las skar ma'i le'u ste bzhi bcu rtsa bdun pa (86a2)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las dge ba bsam pa'i le'u ste bzhi bcu rtsa brgyad pa (86a3)
'di ni nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las lam gyi cho ga'i rim pa'i le'u ste bzhi bcu rtsa dgu pa (86a4)
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las a tharba sha ba rI'i sngags kyi le'u ste lnga bcu pa (86a7)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ca, 45b6-86a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ca, 45b6-86a7
Set: MW30532

rgyud, ca, 45b6-86a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ca, 45b6-86a7

Colophon:
འདི་ནི་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཐརྦ་ཤ་བ་རཱིའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོམནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རཝ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་བ
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las a tharba sha ba rI'i sngags kyi le'u ste lnga bcu pa rdzogs s+ho// //ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen poman+ta shrI dang / zhu chen gyi lo tsA ba rwa dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab ba

Dd083-009

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ca, 57a2-104b1

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནཏ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen po sa manta shrI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Dk092-019

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud nga, 464a6-526a7

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནཏ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen po sa manta sh+rI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F755

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan tra rA dza nA ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, zha, 1b1-61a8
Set: MW2KG210295


Colophon:
ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ། ལྷ་ས་ར་མོ་ཆེར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོས་མནཏྲ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙཚ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha sa'i gtsug lag khang chen po/ lha sa ra mo cher mkhas pa rnams kyis zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen pos mantra shrI dang/ zhu chen gyi lotstsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Gt072-016

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud nga, 424a3-477a2

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནཏ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen po sa manta sh+rI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H414

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, nga, 305a1-369a7


J420

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ca, 50a8-93b8
Set: -

Set: MW4PD3142L315

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, nga, 338b5-390a2


N402

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད
nag po chen po'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, nga, 291b1-351
Set: MW2KG5014

rgyud, nga, 291b1-351
Set: MW2KG210297Np041-019

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud nga, 424a5-489b5

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen po sa man+ta shrI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj084-009

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ca, 54a6-99b7

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paNDi ta chen po sa man+ta shrI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pz084-009

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ca, 45b6-86b1

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Di ta chen po sa man+ta sh+rI dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q79

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ca, 48a8-92a2
Set: MW3CN1094

rgyud, ca, 48a8-92a2

Colophon:
ལྡང་འབུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ|་པཎ་ḍི་ཏ་ཆེན་པོྶ་མན་ཏ་ཤྲī་དང|་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ||་||ཡེ་དཧ་རྨā་…་ཤུ་བཧṃ||
ldang 'bul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du| paN ḍi ta chen po+sa man ta shrī dang| zhu chen gyi lo ts+tsha ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o|| ||ye dha rmā … shu bhaṃ||

R440

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟར་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+tra rA dza nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ca, 45b6-86a7


S406

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dzA nA ma

Textual Structure:

1. de kho na shes par byed pa (442a2)
2. thb khung gi rnam pa bstan pa (442b4)
3. sngags (444b7)
4. dbang gi rim par phye ba (445b1)
5. lha dbang bskur ba (445b6)
6. spyod pa (447a3)
7. lha rnams bzhengs pa (453b5)
8. sa 'og gi bug pa brtag pa (456b3)
9. lha mos zhus pa dang lan las ril bu (459b7)
10. rkang byug (461b7)
11. lha mo mthu yis brgyan pa (462b6)
12. mig sman (463b5)
13. dngul chu (466a6)
14. dngul chu'i sgrub thabs (467b7)
15. rgyal po'i gtam rgyud bstan pa (473b2)
16. g.yog mo sgrub pa (476a2)
17. dbang du bya ba (477b2)
18. pha rol gyi bya ba chud gzon pa (477b4)
19. rengs pa (478b1)
20. gsang ba (481b5)
21. dngos grub nges pa (482a5)
22. char dbab pa dang gcad par bya ba dag (483a4)
23. gtso bor rnyed par dka' ba'i sems can thams cad la bde ba ster bar byed pa (484b2)
24. rgyal po 'grub bam mi 'grub brtag pa (484b2)
25. rgyal por bya ba (485b6)
26. phyag rgya'i dkyil 'khor (486a3)
27. bslab pa'i sdom pa (486a6)
28. de kho na (486b3)
29. zhing skyes (487a1)
30 zhing skyong ba bzhengs pa (487b1)
31. rtsa'i 'khor lo (487b5)
32. dge ba dang mi dge ba brjod pa (488a1)
33. dbyangs can ma'i cho ga bsam gtan gyis sgrub pa (491b1)
34 gzhon nu mas rtsi ba (491b3)
35. mnyam par sbyor ba (491b5)
36 kha dog 'byung ba (492a3)
37 rengs par byed pa'i sngags (492b7)
38. sbyin sreg (493a3)
39. ston mo dang shes rab man rnam par dag par byed pa (493b1)
40. rol mo'i rgya mtsho (493b6)
41. rab tu sbyor ba (494a1)
42. byol song bskrad pa (494a4)
43. mnyam par sbyor ba (494a7)
44. rnal 'byor (494b4)
45. phas kyi dpung 'joms pa (494b5)
46. gzung bang dor ba (495a2)
47. skar ma (495a5)
48. dge ba bsams pa (495b1)
49. lam gyi cho ga'i rim pa (495b4)
50. a thar pa sha ba ra'i sngags (495b6)

Location:
Set: MW22083

rgyud, nga, 439b5-495b6

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ།པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/paN+Di ta chen po sa man+ta shrI dang / zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ts04.7

དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal mgon po nag po mngon par 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་བྷྱུ་དྷ་ཡ་ཏནྟྲ་ར་ཛ་ནཱ་མ
shrI mahA kA la a b+h+yu d+ha ya tan+t+ra ra dza nA ma
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Nga, 172b5-221b4

Colophon:
དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། རྫོགས་སྷྱོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཙ་རྱ་ནནྟ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་ཝ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal mgon po nag po mngon par 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po/ rdzogs s+h+yo// //rgya gar gyi mkhan po a tsa r+ya a nan+ta dang/ bod kyi lo tstsha wa dge slong rdo rje grags kyis bsgyur ba'o//

Ty059-016

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dzA nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud nga, 442a6-498a1

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ།པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/paN+Di ta chen po sa man+ta shrI dang / zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U441

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ca, 45b6-86b1


V470

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dzA nA ma

Textual Structure:

1. de kho na shes par byed pa (327a2)
2. thb khung gi rnam pa bstan pa (327b3)
3. sngags (329a8)
4. dbang gi rim par phye ba (329b8)
5. lha dbang bskur ba (330a5)
6. spyod pa (331a8)
7. lha rnams bzhengs pa (337a1)
8. sa 'og gi bug pa brtag pa (340a1)
9. lha mos zhus pa dang lan las ril bu (342b2)
10. rkang byug (343'a2)
11. lha mo mthu yis brgyan pa (343'b7)
12. mig sman (344b3)
13. dngul chu (345b6)
14. dngul chu'i sgrub thabs (347a2)
15. rgyal po'i gtam rgyud bstan pa (351a8)
16. g.yog mo sgrub pa (353b4)
17. dbang du bya ba (354b7)
18. pha rol gyi bya ba chud gzon pa (355a1)
19. rengs pa (355b3)
20. gsang ba (358a6)
21. dngos grub nges pa (358b4)
22. char dbab pa dang gcad par bya ba dag (359b2)
23. gtso bor rnyed par dka' ba'i sems can thams cad la bde ba ster bar byed pa (360b6)
24. rgyal po 'grub bam mi 'grub brtag pa (361a3)
25. rgyal por bya ba (362a1)
26. phyag rgya'i dkyil 'khor (362a5)
27. bslab pa'i sdom pa (362a8)
28. de kho na (362b4)
29. zhing skyes (362b8)
30 zhing skyong ba bzhengs pa (363a7)
31. rtsa'i 'khor lo (363b3)
32. dge ba dang mi dge ba brjod pa (363b6)
33. dbyangs can ma'i cho ga bsam gtan gyis sgrub pa (366b8)
34 gzhon nu mas rtsi ba (367a2)
35. mnyam par sbyor ba (367a5)
36 kha dog 'byung ba (367b2)
37 rengs par byed pa'i sngags (368a6)
38. sbyin sreg (368b1)
39. ston mo dang shes rab man rnam par dag par byed pa (368b7)
40. rol mo'i rgya mtsho (369a4)
41. rab tu sbyor ba (369a6)
42. byol song bskrad pa (369b2)
43. mnyam par sbyor ba (369b5)
44. rnal 'byor (370a1)
45. phas kyi dpung 'joms pa (370a3)
46. gzung bang dor ba (370a5)
47. skar ma (370b2)
48. dge ba bsams pa (370b6)
49. lam gyi cho ga'i rim pa (371a1)
50. a thar pa sha ba ra'i sngags (371a3)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud nga, 325a2-371a5

Colophon:
འདི་ནི་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཐར་པ་ཤ་ཝ་རིའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ། ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པནདི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་རཝ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'di ni dpal nag po chen po'i rgyud kyi rgyal po las a thar pa sha wa ri'i sngags kyi le'u ste lnga bcu pa rdzogs so/ ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ pandi ta chen po sa man+ta shrI dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba rwa dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Z416

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ན་མ
ma hA kA la tan+t+ra rA dzA na ma

Textual Structure:

de kho na shes par byed pa'i le'u ste dang po'o (470b7)
thab khung gi rnam pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste gnyis pa'o (471b2)
sngags kyi le'u ste gsum pa'o (473b6)
dbang gi rim par phye ba ste le'u bzhi pa'o (474a8)
lha dbang bskur ba'i le'u ste lnga pa'o (474b5)
spyod pa'i le'u ste drug pa'o (476a3)
lha rnams bzhengs pa'i le'u ste bdun pa'o (482a7)
sa 'og gi bug pa brtag pa'i le'u ste brgyad pa'o (486a2)
lha mos zhus pa dang lan las ril bu'i le'u ste dgu pa'o (489a8)
rkang byug gi le'u ste bcu pa'o (491b1)
lha mo mthu yis brgyan pa'i le'u ste bcu gcig pa'o (492b1)
mig sman gyi le'u ste bcu gnyis pa'o (493b2)
dngul chu'i le'u ste bcu gsum pa'o (495a8)
dngul chu'i sgrub thabs kyi le'u ste bcu bzhi pa'o (497a3)
rgyal po'i gtam rgyud bstan pa'i le'u ste bco lnga pa'o (503b2)
g.yog mo sgrub pa'i le'u ste bcu drug pa'o (506a2)
dbang du bya ba'i le'u ste bcu bdun pa'o (507b1)
pha rol gyi bya ba chud gzon pa'i le'u ste bco brgyad pa'o (507b3)
rengs pa'i le'u ste bcu dgu pa'o (508a8)
gsang pa'i le'u ste nyi shu pa'o (511b6)
dngos grub nges pa'i le'u ste nyi shu gcig pa'o (512a6)
char dbab pa dang gcad par bya ba dag gi le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa'o (513a6)
gtso bor rnyed par dka' ba'i sems can thams cad la bde ba ster bar byed pa'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa'o (514b5)
rgyal po 'grub bam mi 'grub brtag pa'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa'o (515a3)
rgyal por bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa'o (516a2)
phyag rgya'i dkyil 'khor gyi le'u ste nyi shu rtsa drug pa'o (516a6)
bslab pa'i sdom pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa'o (516b2)
de kho na'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa'o (516b6)
zhing skyes kyi le'u ste nyi shu rtsa dgu pa'o (517a3)
zhing skyong ba bzhengs pa'i le'u ste sum cu pa'o (517b3)
rtsa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu so gcig pa'o (517b7)
dge ba dang mi dge ba brjod pa'i le'u ste sum cu so gnyis pa'o (519a3)
dbyangs can ma'i cho ga bsam gtan gyis sgrub pa'i le'u ste sum cu so gsum pa'o (522b6)
gzhon nu mas rtsi ba'i le'u ste sum cu so bzhi pa'o (522b8)
mnyam par sbyor ba'i le'u ste sum cu so lnga pa'o (523a3)
kha dog 'byung ba'i le'u ste sum cu so drug pa'o (523b2)
rengs par byed pa'i sngags kyi le'u ste sum cu so bdun pa'o (524a8)
sbyin sreg gi le'u ste sum cu so brgyad pa'o (524b4)
ston mo dang shes rab sam rnam par dag par byed pa'i le'u ste sum cu so dgu pa'o (525a3)
rol mo'i rgya mtsho zhes bya ba'i le'u ste bzhi bcu pa'o (525a8)
rab tu sbyor ba'i le'u ste bzhi bcu gcig pa'o (525b3)
byol song bskrad pa'i le'u ste bzhi bcu gnyis pa'o (525a7)
mnyam par sbyor ba'i le'u ste bzhi bcu gsum pa'o (526a2)
rnal 'byor gyi le'u ste bzhi bcu bzhi pa'o (526a7)
phas kyi dpung 'joms pa'i le'u ste bzhi bcu lnga pa'o (526b1)
gzung ba dang dor ba'i le'u ste bzhi bcu drug pa'o (526b5)
skar ma'i le'u ste bzhi bcu bdun pa'o (527a1)
dge ba bsams pa'i le'u ste bzhi bcu brgyad pa'o (527a6)
lam gyi cho ga'i le'u ste bzhi bcu dgu pa'o (527b1)
a thar pa sha ba ra'i sngags kyi le'u ste lnga bcu pa rdzogs so (527b4)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, nga, 468b3-527b5

Colophon:
ལྡང་འཕྲུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་ཕ་རྒྱལ་ཁམས་པས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། པཎྚི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ར་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
ldang 'phrul gyi gtsug lag khang chen po ra sa ra mo cher pha rgyal khams pas zhus pa'i don du/ paN+Ti ta chen po sa man+ta shrI dang / zhu chen gyi lo tsa ba ra dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
samantaśrī (Tr.)
chos rab (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0440
84000 Toh 440
BuddhaNexus K12D0440_H0414