Catalog entry rKTs-K438 (Kanjur)

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ

sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa

namastāre-ekaviṃśatistotraguṇahitasahita

The Praise of Tārā in Twenty-One Homages


sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa (A)
- (Bd Dk Gt)
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa (C Eg H L Q U)
sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa (D J)
sgrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa (Dd Pj Pz R)
sgrol ma mngon 'byung gi rgyud las byung ba phyag 'tshal nyer gcig phan yon dang bcas pa (N)
bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa (Z)
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bstod pa gsungs pa
'phags pa lha mo sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud kas phyung ba
rje btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par mdzad kyis bstod pa mdzad pa


A460

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿ་ཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maH tA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ca, 139-144


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲོལ་མ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ
bcom ldan 'das sgrol ma yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bstod pa gsungs pa rdzogs so

B445

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bstod pa gsungs pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ca, 53a5-54b6


Bd1.26

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 79b4-81b3

Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་མཛད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། མངྒ་ལྂ
rje btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par mdzad kyis bstod pa mdzad pa rdzogs so// mang+ga laM

C77

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ca, 49a2-50a6


Cz055-014

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud nga, 446a4-448a1

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

D438

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maHtA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ca, 42b3-43b6
Set: MW4CZ5369

rgyud, ca, 42b3-43b6
Set: MW30532

rgyud, ca, 42b3-43b6
Set: MW3CN20612

rgyud, ca, 42b3-43b6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bstod pa gsungs pa rdzogs so

Dd083-007

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿ་ཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maH tA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ca, 53a2-54b4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Dk092-017

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud nga, 459a6-461a7

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Eg26

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 67b8-69a8

Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་མཛད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། མངྒ་ལྂ
rje btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par mdzad kyis bstod pa mdzad pa rdzogs so// mang+ga laM

F456

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, cha, 302a1-304a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྫོགས་སྷོ
rdzogs s+ho

Gt072-014

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud nga, 419b5-421b2

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

H412

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, nga, 299b5-301a6


J418

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ca, 46b5-48a3
Set: -

Set: MW4PD3142L313a

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, nga, 334b6-336a7


N400

སྒྲོལ་མ་མངོན་འབྱུང་གི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma mngon 'byung gi rgyud las byung ba phyag 'tshal nyer gcig phan yon dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, nga, 286b6-288b3
Set: MW2KG5014

rgyud, nga, 286b6-288b3
Set: MW2KG210297Ng52.21

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1a1-2b2

Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།_མངྒ་ལྂ།།
rje btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad kyis bstod pa mdzad pa rdzogs so//_mang+ga laM//
Notes:
- See Everding 2015, no.247.

NLM93.015

རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་མ།
rje btsun ma sgrol ma phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig ma/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058006-015 (7B-13B) [Xylograph 23x9cm]
NLM108.004

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་མ།
rje btsun sgrol ma phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig ma/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058021-004 (1A-8A) [Xylograph 30.5x8.5cm]
NLM628.005

སྒྲོལ་མའི་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་མ།
sgrol ma'i phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig ma/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058541-005 (1A-6A) [Xylograph 35x8.5cm]


Np041-017

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud nga, 418b7-421a1

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Pj084-007

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿ་ཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maH tA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ca, 50b2-52a2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Pz084-007

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿ་ཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maH tA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ca, 42b3-43b6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུས་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shus rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Q77

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ca, 45a3-46a7
Set: MW3CN1094

rgyud, ca, 45a3-46a7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒ[ར]ོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོག-ས.ཧོ||
bcom ldan 'das ma sg[r]ol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa rdzog-s.ho||

R438

སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ
sgrol ma la phyag tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa
ན་མཿ་ཏཱ་རཱ་ེ་ཀ་བིྂ་ཤ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་སཱ་ཀ
na maH tA rA e ka biM sha ti sto tra gu Na hi ta sA ka
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ca, 42b3-43b6


S404

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, nga, 435a5-437a1

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag 'tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

Ty059-014

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud nga, 437b6-439b2

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag 'tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so

U439

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ
bcom ldan 'das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bstod pa gsungs pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, ca, 42b3-43b6


V468

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud nga, 321a4-322b4

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའིརྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag 'tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'irgyud las phyung ba rdzogs so

Z414

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ
bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, nga, 464a1-465b6

Colophon:
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ།།
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis gsungs pa bcom ldan 'das ma 'phags ma lha mo sgrol ma la phyag tshal ba nyi shu rtsa gcig gis bstod pa sgrol ma las sna tshogs bstan pa'i rgyud las phyung ba rdzogs so//
Notes:
- The title is taken from the colophon since no title is given at the beginning of the text. The colophon in D is different; S and V concur with Z. This work is not listed in Pagel and Gaffney 1996, but it is found in L: rgyud, nga (vol. 74), 334b6-336a7.


BDRC bdr:WAORK0438
84000 Toh 438
BuddhaNexus K12D0438_H0412