Catalog entry rKTs-K436 (Kanjur)

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ

rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba

kulalokanāthapañcadaśaka-nāma

The Fifty Verses on the Guardians of the World


rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa (A)
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
rigs kyi spyan ras gzigs dbang phyug lnga bcu pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po (F)
rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa zhes bya ba (L)


A458

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ
rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha pany+tsa da sha ka nA ma

Textual Structure:

dang po/ sngags kyi de kho na nyid kyi le'u (88)
gnyis pa/ bdag gi de kho na nyid kyi le'u (89)
gsum pa/ lha'i de kho na nyid kyi le'u (90)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ca, 88-95


Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས།ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so/ /paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

B443

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ca, 34b1-37a3


C75

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ca, 31a3-33b4


Cz055-012

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉཙ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA panytsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud nga, 425a6-428a4

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདམ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པནྡི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal padma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// pan+di ta chen po bi ma la sh+rI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

D436

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha pany+tsa da sha ka nA ma
e-texts:


Textual Structure:

rigs kyi 'jig rten dbang phyug gi rtog pa lnga bcu pa las sngags kyi de kho na nyid kyi le'u ste dang po (27b5)
rigs kyi 'jig rten dbang phyug gi rtog pa lnga bcu pa las bdag gi de kho na nyid kyi le'u ste gnyis pa (28a2)
rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa las lha'i kho bo na nyid kyi le'u ste gsum pa (29a2)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ca, 27a6-29b1
Set: MW4CZ5369

rgyud, ca, 27a6-29b1
Set: MW30532

rgyud, ca, 27a6-29b1
Set: MW3CN20612

rgyud, ca, 27a6-29b1

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa rdzogs so// //paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Translators and revisors:
paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra (Tr.)
shud ke grags pa rgyal mtshan (Tr.)

Dd083-005

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉཙ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha panytsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ca, 32b2-35a5

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདམ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal padma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Dk092-015

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud nga, 433b6-437a3

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paN+Di ta chen po bi ma la sh+rI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

F432

རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
rigs kyi spyan ras gzigs dbang phyug lnga bcu pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po
ཀུ་ལ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་པན་ཙ་ཤི་ཀ་ནཱ་མ་ཏན་ཏྲ་ར་ཛ་ན་མ
ku la a wa lo ki te sh+wa ra pan tsa shi ka nA ma tan tra ra dza na ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ga, 260b1-263a9
Set: MW2KG210295


Colophon:
རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྔ་བཅུ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། རྫོགས་སྷོ།། ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་དད་པ་ཡིས།། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞུས་ནས།། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ནི།། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར།། ད་ེལས་བསོད་ནམས་གང་བསྒགས་པ།། དྲི་མ་མེད་དེས་འགྲོ་བ་ཀུན།། ལོག་པར་ལྟ་བ་ལས་གྲོལ་ཞིང།། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འདྲ་བར་ཤོག།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ད་ཏྲ་ཏི་དཔལ་གྱི་ཞབས་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས།། ལོཙྪ་v་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། འདི་ལ་པཎྜི་ཏ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང། ཡར་ལུང་ལོཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ལེའུ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་འགྱུར་ཡང་ཡོད།། འགའ་ཞིག་འདི་མར་རྒྱུད་ཡིན་པར་འདོད་དཔ།། དགེ་འདིས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།། རྒྱུད་བཞིའི་དགོངས་པ་རྟོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཤོག
rigs kyi spyan ras gzigs dbang phyug lnga bcu ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po// rdzogs s+ho// shes rab dbang phyug dad pa yis// las kyi rdo rje la zhus nas// skal ldan rnams kyi don du ni// 'jig rten mgon po'i rgyud 'di bsgyur// d elas bsod nams gang bsgags pa// dri ma med des 'gro ba kun// log par lta ba las grol zhing// 'jig rten dbang phyug 'dra bar shog// rgya gar gyi mkhan po da tra ti dpal gyi zhabs gyi zhal snga nas// lots+tsha va shes rab dbang phyug gis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// 'di la paN+Di ta bi ma la shrI b+ha dra dang/ yar lung lots+tsha ba grags pa rgyal mtshan gyis bsgyur ba'i le'u gsum du byas pa'i 'gyur yang yod// 'ga' zhig 'di mar rgyud yin par 'dod dp// dge 'dis mkha' khyab 'gro ba ma lus pa// rgyud bzhi'i dgongs pa rtogs nas sangs rgyas shog

Gt072-012

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud nga, 398b6-401b5

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདམ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal padma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paN+Di ta chen po bi ma la sh+rI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

H785

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 367b7-371a3


J416

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ca, 30a2-32a8
Set: -

Set: MW4PD3142L312

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, nga, 315a3-317b5


Np041-015

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud nga, 394a1-397a7

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Pj084-005

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ca, 32b3-35a5

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདམ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal padma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paNDi ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Pz084-005

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ca, 27a6-29b1

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// paN+Di ta chen po bi ma la sh+rI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Q75

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ca, 28a8-30b5
Set: MW3CN1094

rgyud, ca, 28a8-30b5

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པད་མ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ|་|རྫོགས་སོ||་|པཎ་ḍི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲī་བཧ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས|་|བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས|་ཤུད་ཀ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ||
zhes pa ni dpal pad ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa| |rdzogs so|| |paN ḍi ta chen po bi ma la shrī bha dra'i zhal snga nas| |byang chub rin chen gyis bskul nas| shud ka grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o||

R436

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་པཉཙ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA tha panytsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ca, 27a6-29b1


S402

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma

Textual Structure:

1. sngags kyi de kho na nyid (414a7)
2. bdag gi de kho na nyid (414b6)
3. lha'i de kho na nyid (416a6)

Location:
Set: MW22083

rgyud, nga, 413b6-416b5

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས།ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so/ /paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Ty059-012

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud nga, 416b3-419b2

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས།ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so/ /paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskul nas/shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

U437

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ca, 27a6-29b1


V466

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
ku la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma

Textual Structure:

1. sngags kyi de kho na nyid (302a8)
2. bdag gi de kho na nyid (302b6)
3. lha'i de kho na nyid (304a4)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud nga, 301b8-304b3

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐལ་ནས།ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so/ pandi ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ byang chub rin chen gyis bskal nas/shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o

Z412

རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba
ཀཱུ་ལ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་པཉྩ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ
kU la lo ka nA thA pany+tsa da sha ka nA ma

Textual Structure:

sngags kyi de kho na nyid kyi le'u ste dang po'o (443a3)
bdag gi de kho na nyid kyi le'u ste gnyis pa'o (443b3)
lha'i de kho na nyid kyi le'u ste gsum pa'o (445a2)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, nga, 442b2-445b4

Colophon:
ཞེས་པ་ནི་དཔལ་པདྨ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་བ་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཞལ་སྔ་ནས། །བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཤུད་ཀེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ།།
zhes pa ni dpal pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po las phyung ba rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa rdzogs so// //paN+Di ta chen po bi ma la shrI b+ha dra'i zhal snga nas/ /byang chub rin chen gyis bskul nas/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
vimalaśrībhadra (Tr.)
grags pa rgyal mtshan (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0436
84000 Toh 436
BuddhaNexus K12D0436_H0785