Catalog entry rKTs-K431 (Kanjur)

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ

dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba

ekavīrākhyāśrīcaṇḍamahāroṣaṇa-tantrarāja-nāma

The Glorious Caṇḍa­mahā­roṣaṇa Tantra “The Sole Hero”


dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa (A)
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J Np Pj Pz Q R S Ty U V)
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba (F L Ts Z)
gtum po khro bo chen po'i rgyud (N)
mi g.yo ba dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo
dpal gtum po khro bo chen po'i brgyud kyi rgyal po


A453

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཤ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya shrI tsaN+Da ma hA ro sha Na tan+t+ra rA dza nA ma

Textual Structure:

dang po/ rgyud la 'jug pa'i rim par phye ba (889)
gnyis pa/ dkyil 'khor gyi rim par phye ba (892)
gsum pa/ da bang bskur ba'i rim par phye ba (894)
bzhi pa/ lha nyid kyi rim par phye ba (899)
lnga pa/ sngags kyi rim par phye ba (904)
drug pa/ rdzogs pa'i rim pa'i rnal 'byor rim par phye ba (906)
bdun pa/ lus kyi bde ba'i rim par phye ba (915)
brgyad pa/ ngo bo nyid kyi rim par phye ba (917)
dgu pa/ bsam gtan gyi rim par phye ba (920)
bcu pa/ mi mo rab tu bsngags pa'i rim par phye ba (922)
bcu gcig pa/ sna chogs pa'i rim par phye ba (926)
bcu gnyis pa/ sngags kyi cho ga rim par phye ba (928)
bcu gsum pa/ sbyod pa'i rim par phye ba (938)
bcu bzhi pa/ a tsa la'i don gyi rim par phye ba (941)
bco lnga pa/ rnam par dag pa'i rim par phye ba (942)
bcu drug pa/ rten cing 'brel par 'byung ba'i rim par phye ba (946)
bcu bdun pa/ khams la sogs pa 'phel ba'i rim par phye ba (951)
bco brgyad pa/ nad 'phel ba gzhom pa'i rim par phye ba (956)
bcu dgu pa/[ @]khams bcing ba la sogs pa'i rim par phye ba (961)
nyi shu pa/ 'khrul 'khor dang sngags sna chogs pa'i rab tu da bye ba gsungs pa'i rim par phye ba (965)
nyi shu rtsa gcig pa/ ngo mtshar sgyu ma'i rim par phye ba (970)
nyi shu rtsa gnyis pa/ rlung gi rnal 'byor gyi rim par phye ba (975)
nyi shu rtsa gsum pa/ 'chi ltas kyi mtshan nyid rim par phye ba (978)
nyi shu rtsa bzhi pa/ lus kyi rang bzhin gyi rim par phye ba (980)
nyi shu rtsa lnga pa/ lha mo rnams kyi sgrub thams kyi rim par phye ba (980)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, nga, 889-1009


Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་། བརྩེ་བ་དང་། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ།།
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang / brtse ba dang / 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas / dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI'i zhala snga nas lo tsA ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro//

B438

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 369a2-?


C70

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 322b3-371a8


Cz055-007

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙནྡ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI tsan+da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud nga, 331a2-389a5

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང། བརྩེ་བ་དང། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པནྡི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang/ brtse ba dang/ 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas/ dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por pan+di ta rat+na sh+rI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

D431

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎྜཱ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya shrI tsaN+DA ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, nga, 304b1-343a1
Set: MW4CZ5369

rgyud, nga, 304b1-343a1
Set: MW30532

rgyud, nga, 304b1-343a1
Set: MW3CN20612

rgyud, nga, 304b1-343a1

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་དང་ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang brtse ba dang phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI'i zhal snga nas lo ts+tsha ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug gi zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

Translators and revisors:
paN+Di ta rat+na shrI (Tr.)
lo ts+tsha ba grags pa rgyal mtshan (Tr.)

Dd082-015

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya shrI tsaN+Da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud nga, 373a2-421a6


Dk092-010

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI tsaN+Da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud nga, 319b1-389a2

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང། བརྩེ་བ་དང། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang/ brtse ba dang/ 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas/ dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na sh+rI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

F433

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙན་ཌ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏན་ཏྲ་རཱ་དུ་ནཱ་མ
shrI tsan Da ma hA ro Sha Na tan tra rA dua nA ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ga, 264b1-320b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་པདས་དེ་སྐས་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ།། རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བོ།། དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། རྫོགས་སྷོ།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་གཉེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་རྩེ་པ་དང་འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས།། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སིང་གེས་བསྐུལ་ཞིབ་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལས་བརྟེན་ནས། དཔལྡན་ས་སྐྱའི་རྩུག་ཀག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏར་རྣ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སྔ་ནས། ལྕོ་ཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོའི་སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
bcom ldan 'das rdo rje sems pdas de skas ces bka' stsal pa// rnal 'byor dang rnal 'byor ma'i tshogs rnams bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par dga' bo// dpal gtum po khro ba chen po rgyud kyi rgyal po// rdzogs s+ho// theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i gnyes gnyen mkhyen pa dang rtse pa dang 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la rten nas// bla ma dus 'khor ba chen po shes rab sing ges bskul zhib sbyin bdag mdzad pa las brten nas/ dpaldan sa skya'i rtsug kag khang chen por paN+Di tar rna shrI'i zhal snga nas/ lco ts+tsha ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo'i smin drug gi zla ba'i dkar po'i tshes bcul rdzogs par bsgyur ro

Gt072-007

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
sh+rI tsaN+Da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud nga, 309b2-363b2

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང། བརྩེ་བ་དང། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang/ brtse ba dang/ 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas/ dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na sh+rI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

H415

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, nga, 369a7-431b6


J413

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 285b7-327a8
Set: -

Set: MW4PD3142L307

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, nga, 227a7-284a3


N403

གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད
gtum po khro bo chen po'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ca, 1b1-64a7
Set: MW2KG5014

rgyud, ca, 1b1-64a7
Set: MW2KG210297Np041-010

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shrI tsaN+Da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud nga, 292b7-353b6

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང། བརྩེ་བ་དང། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang/ brtse ba dang/ 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas/ dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

Pj083-015

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎཌ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya shrI tsaNDa ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud nga, 350a7-396a7


Pz083-015

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya sh+rI tsaN+Da ma hA ro Sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud nga, 305a4-344a7


Q70

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 288a5-330a5
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 288a5-330a5

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་དང་ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་།བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎཌི་ཏ་རདན་ཤྲཱི་འི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ་།། ཡེ་དཧརྨའ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བཧ་ཝའ་ཧེ་ཏུ་ནཏེ་Sཿའ་ནཏ་ཐཱ་ག་ཏོཧཡབཱ་ཏད་།ཏ་Sཿའཉཙ་ཡོ་ནི་རོ་དཧ་ེ་ཝའམབཱ་དའི་མ་ཧཱ་ཤྲམ་ཎ:་།། སརྦབ་པའ་པསྱའ་ཀར་ཎྂ་ཀུ་ཤལ་སྱོབ་ས་མབད་།སཝ་ཅི་ཏཏ་བ་ར་དི་མ་ནུ་མེ་དད་བུ་དཧཱ་ནུ་ཤཱ་ས་ནྂ་།། (ང,་3302-5)
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs s+ho // // theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang brtse ba dang phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas /bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas dpal ldan sa skya'i btsug lag khang chen por paNDi ta radna shrI 'i zhal snga nas lo ts+tsha ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug gi zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro // ye dharm'a he tu pra bha w'a he tu nte SH'a nta thA ga tohyabA tad /ta SH'anytsa yo ni ro dha e w'ambA d'i ma hA shram Na: // sarbba p'a pasy'a kar NaM ku shal syob sa mbad /swa ci tta ba ra di ma nu me dad bu dhA nu shA sa naM // (nga, 330a2-5)

Translators and revisors:
ratnaśri (Tr.)
grags pa rgyal mtshan/ (Tr.)

R431

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ེ་ཀ་བཱི་རཱ་ཁྱ་ཤྲཱི་ཙཎཌ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟར་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
e ka bI rA khya shrI tsaNDa ma hA ro Sha Na tan+tra rA dza nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud nga, 304b1-343a1


S397

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
shrI tsaN+Da ma ha ro Sha Na tan+t+ra rA dzA nA ma

Textual Structure:

rim par phye ba 1. rgyud la 'jug pa (322b5)
rim phye 2. dkyil 'khor (324a4)
rim phye 3. dbang bskur ba (326b5)
rim phye 4. lha nyid (329b3)
rim phye 5. sngags (330b5)
rim phye 6. rdzogs pa'i rim pa'i rnal 'byor (336a2)
rim phye 7. lus kyi bde ba (337a2)
rim phye 8. ngo bo nyid (339a5)
rim phye 9. bsam gtan (340b3)
rim phye 10. mi mo rab tu bsngags pa (342b7)
rim phye 11. sna tshogs (343b4)
rim phye 12. sngags kyi cho ga (349b6)
rim phye 13. spyod pa (351b6)
rim phye 14. acala'i don (352b5)
rim phye 15. rnam par dag pa (354b2)
rim phye 16. rten cing 'brel par 'byung ba (357b4)
rim phye 17. khams la sogs pa 'phel ba (360b1)
rim phye 18. nad thams cad 'phel ba gzhom pa (363a7)
rim phye 19. khams bcing ba la sogs pa (365b5)
rim phye 20. 'khrul 'khor dang sngags sna tshogs pa'i rab tu dbye ba gsungs pa (369a4)
rim phye 21. ngo mtshar sgyu ma (372a2)
rim phye 22. rlung gi rnal 'byor (373b5)
rim phye 23. 'chi ltas kyi mtshan nyid (374b3)
rim phye 24. lus kyi rang bzhin (374b3)
rim phye 25. lha mo rnams kyi sgrub thabs (376b7)

Location:
Set: MW22083

rgyud, nga, 321a6-377a2

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་། བརྩེ་བ་དང་། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang / brtse ba dang / 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas / dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

Ts04.1

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཤྲི་ཙཎྜ་མཧཱ་རོ་ཤ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
shri tsaN+Da mahA ro sha Na tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Nga, 1b1-48b5

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོ། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །རྫོགས་སྷོ།།
dpal gtum po chen po/ khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po/ /rdzogs s+ho//
Notes:
- 2 miniatures on 1b

Ty059-007

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
shrI tsaN+Da ma ha ro Sha Na tan+t+ra rA dzA nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud nga, 327b7-381b4

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་། བརྩེ་བ་དང་། འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang / brtse ba dang / 'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas / dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

U432

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, nga, 304b1-343a7


V461

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཌཧ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
shrI tsaN+Da ma hA ro Dha Na tan+t+ra rA dzA nA ma

Textual Structure:

rim par phye ba 1. rgyud la 'jug pa (227a3)
rim phye 2. dkyil 'khor (228a6)
rim phye 3. dbang bskur ba (230b2)
rim phye 4. lha nyid (232b5)
rim phye 5. sngags (233b2)
rim phye 6. rdzogs pa'i rim pa'i rnal 'byor (237b3)
rim phye 7. lus kyi bde ba (238a8)
rim phye 8. ngo bo nyid (240a3)
rim phye 9. bsam gtan (241a4)
rim phye 10. mi mo rab tu bsngags pa (243a1)
rim phye 11. sna tshogs (243b2)
rim phye 12. sngags kyi cho ga (248a7)
rim phye 13. spyod pa (249b8)
rim phye 14. acala'i don (250b4)
rim phye 15. rnam par dag pa (252a3)
rim phye 16. rten cing 'brel par 'byung ba (254b5)
rim phye 17. khams la sogs pa 'phel ba (257a1)
rim phye 18. nad thams cad 'phel ba gzhom pa (259a8)
rim phye 19. khams bcing ba la sogs pa (261a5)
rim phye 20. 'khrul 'khor dang sngags sna tshogs pa'i rab tu dbye ba gsungs pa (264a1)
rim phye 21. ngo mtshar sgyu ma (266a6)
rim phye 22. rlung gi rnal 'byor (267b5)
rim phye 23. 'chi ltas kyi mtshan nyid (268b2)
rim phye 24. lus kyi rang bzhin (268b5)
rim phye 25. lha mo rnams kyi sgrub thabs (270a8)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud nga, 225b8-270b3

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། ཐུ+ེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་དང་། ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐལ་ཞིང་དིན་བདག་མཛད་པ་ལ་རྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར། པནདི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ thu+eg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang brtse ba dang / phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi ska drin la brten nas/ bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskal zhing din bdag mdzad pa la rten nas dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por/ pandi ta rat+na shrI'i zhal snga nas lo ts+tsha ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug gi zla ba'i dkar po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro

Z407

དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཙཎྜ་མཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
shrI tsaN+Da mahA ro Sha Na tan+t+ra rA dzA nA ma

Textual Structure:

rgyud la 'jug pa'i rim par phye ba zhes bya ba ste dang po'o (353b7)
dkyil 'khor gyi rim par phye ba ste gnyis pa'o (355a5)
dbang bskur ba'i rim par phye ba ste gsum pa'o (358a3)
lha nyid kyi rim par phye ba ste bzhi pa'o (361a2)
sngags kyi rim par phye ba ste lnga pa'o (362a4)
rdzogs pa'i rim pa'i rnal 'byor rim par phye ba ste drug pa'o (366b8)
lus kyi bde ba'i rim par phye ba ste bdun pa'o (368a1)
ngo bo nyid kyi rim par phye ba ste brgyad pa'o (370a2)
bsam gtan gyi rim par phye ba ste dgu pa'o (371a8)
mi mo rab tu bsngags pa'i rim par phye ba ste bcu pa'o (373b4)
sna tshogs pa'i rim par phye ba ste bcu gcig pa'o (374a7)
sngags kyi cho ga'i rim par phye ba ste bcu gnyis pa'o (380a7)
spyod pa'i rim par phye ba ste bcu gsum pa'o (382a6)
a tsa la'i don gyi rim par phye ba ste bcu bzhi pa'o (383a5)
rnam par dag pa'i rim par phye ba ste bco lnga pa'o (384b8)
rten cing 'brel par 'byung ba rim par phye bya ste bcu drug pa'o (387b8)
khams la sogs pa 'phel ba'i rim par phye ba ste bcu bdun pa'o (390b3)
nad thams cad 'phel ba gzhom pa'i rim par phye ba ste bco brgyad pa'o (393a8)
khams bcing ba la sogs pa'i rim par phye ba ste bcu dgu pa'o (395b4)
'khrul 'khor dang sngags sna tshogs pa'i rab tu dbye ba gsungs pa'i rim par phye ba ste nyi shu pa'o (399a4)
mtshar sgyu ma'i rim par phye ba ste nyi shu gcig pa'o (401b8)
rlung gi rnal 'byor gyi rim par phye ba ste nyi shu rtsa gnyis pa'o (403b3)
'chi ltas kyi mtshan nyid rim par phye ba ste nyi shu rtsa gsum pa'o (404a8)
lus kyi rang bzhin gyi rim par phye ba nyi shu rtsa bzhi pa'o (404b4)
lha mo rnams kyi sgrub thabs kyi rim par phye ba ste nyi shu lnga pa'o (406b4)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, nga, 352a7-407a1

Colophon:
དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་པ་དང་། བརྩེ་བ་དང་། །འཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། །བླ་མ་དུས་འཁོར་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་བསྐུལ་ཞིང་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་པཎྜི་ཏ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀའ་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་རོ།།
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //theg pa chen po yang dag pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhyen pa dang / brtse ba dang / /'phrin las dpag tu med pa mnga' ba bla ma chen po rin chen rgyal mtshan gyi sku drin la brten nas/ /bla ma dus 'khor ba chen po shes rab seng ges bskul zhing sbyin bdag mdzad pa la brten nas/ dpal ldan sa skya'i gtsug lag khang chen por paN+Di ta rat+na shrI zhal snga nas lo tsa ba grags pa rgyal mtshan gyis sbrul gyi lo smin drug gi zla ba'i dka' po'i tshes bcu la rdzogs par bsgyur ro//

Translators and revisors:
ratnaśrī (Tr.)
grags pa rgyal mtshan (Tr.)
Notes:
- The phrasing of the title at the beginning of the text in D differs slightly; S concurs with Z.


BDRC bdr:WAORK0431
84000 Toh 431
BuddhaNexus K12D0431_H0415