Catalog entry rKTs-K420 (Kanjur)

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག

dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag

śrī-mahāmudrātilaka-nāma-mahāyoginītantrarājādhipati

Tantra of the Tilaka (Forehead Mark) of Mahāmudrā


dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag (A C Cz D Dd Dk Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag (F)
de'i rgyud phyi ma phyag chen thig le (N)
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bgyi rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag (Ts)
dpal phyag rgya chen po theg le


A442

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+t+ra rA dza a d+hi pa ti

Textual Structure:

dang po/ gyud thams cad kyi rgyu zhes bya ba'i le'u (208)
gnyis pa/ slob dpon dang slob ma brtag pa dang / yon dbul ba dang | dbang bskur ba zhes bya ba'i le'u (210)
gsum pa/ sbyor ba drug gi mtshan nyid dang 'khor lo drug gi ra nga gi ngo bo zhes bya ba'i le'u (213)
bzhi pa/ 'khor lo drug gi rtsa 'byung ba zhes bya ba'i le'u (214)
lnga pa/ srog dang mtshan mo dang / nyin mo dang mtshams dang / shar ba dang nub pa bstan pa zhes bya ba'i le'u (218)
drug pa/ A li kA li 'byung ba dang dus kyi mtshan nyid dang / chos kyi dbyings bstan pa zhes bya ba'i le'u (220)
bdun pa/ rdo rje'i mtshan nyid da dang / bdag sgra'i nges pa'i don zhes bya ba'i le'u (222)
brgyad pa/ gsang ba dang da ga' ba bzhi dang / rigs lnga'i mtshan nyid ces bya ba'i khe'u (223)
dgu pa/ phyag rgya'i brda dang mchod pa'i cho ga zhes bya ba'i le'u (225)
bcu pa/ da kyil 'khor dang / lha mo dang / gan sa dang / dur khrod dang | shing dang / mchod pa zhes bya ba'i le'u (227)
bcu gcig pa/ don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga zhes bya ba'i le'u (230)
bcu gnyis pa/ bdud rtsi lnga bstan pa zhes bya ba'i le'u (231)
bcu gsum pa/ rnal 'byor ma 'dus pa'i gan sa su gsang ba'i skad bstan pa zhes bya ba'i le'u (235)
bcu bzhi pa/ rnal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag rgya la sogs pa zhes bya ba'i le'u (237)
bco lnga pa/ mkha' 'gro ma'i gzugs dang / mtshan nyid dang / rigs 'byung ba zhes bya ba'i le'u (238)
bcu drug pa/ da kyil 'khor dang /da ga' ba'i bye brag dang /thig le'i mtshan nyid dang /bskyed pa dang /rdzogs pa'i rim pa zhes bya ba'i le'u (240)
bcu bdun pa/ tshul dang / char yang dang / thig le dang / ye shes kyi gnas dang / rtsa'i kun sbyod ces bya ba'i le'u (242)
bco brgyad pa/ byang chub kyi sems brtan par byed pa dang / bsam gtan brtan pa zhes bya ba'i le'u (249)
bcu dgu pa/ dbang gi ye shes dang / A khi kA li'i rgyu 'bras dang / zla ba 'byung ba dang / rtsa dang / thig le dang / dga' ba bstan pa zhes bya ba'i le'u (249)
nyi shu pa/ rnal 'byor gyi da bang phyug chen po'i sbyod pa zhes bya ba'i le'u (252)
nyi shu rtsa gcig pa/ 'khor lo drug gi sa bon dang / sngags btu ba dang / bdu da rtsi lnga bza' ba dang / sbyad pa zhes bya ba'i le'u (253)
nyi shu rtsa gnyis pa/ gtor ma'i las zhes bya ba'i le'u (258)
nyi shu rtsa gsum pa/ tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang / mkha' 'gro ma'i yan lag gi mtshan nyid ces bya ba'i le'u (259)
nyi shu rtsa bzhi pa/ las kyi cho ga zhes bya ba'i le'u (264)
nyi shu rtsa lnga pa/ ra nga bzhin gyi bzlas pa zhes bya ba'i le'u (265)
nyi shu rtsa drug pa/ dus kyi don gyi rang bzhin gyi don zhes bya ba'i le'u (266)
nyi shu rtsa bdun pa/ sbas pa'i sngags gsal ba zhes bya ba'i le'u (268)
nyi shu rtsa brgyad pa/ rmad du byung ba'i rmad du byung ba zhes bya ba'i le'u (269)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, nga, 208-284


Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར། ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar/ kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa

B381

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 406b6-445b8


C11

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ལོ་གི་ནཱི་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ་དྷི་བ་ཏི
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA lo gi nI tan tra rA dza a d+hi ba ti

Textual Structure:

1. dpal phyag rgya chen po'i thig le las rgyud thams cad kyi rgyu zhes bya ba'i le'u ste dang po ()
2. dpal phyag rgya chen po'i thig le las slob dpon dang slob ma brtag pa dang / yon dbul ba dang / dbang bskur ba zhes bya ba'i le'u ste gnyis pa ()
3. dpal phyag rgya chen po'i thig le las sbyor ba drug gi mtshan nyid dang 'khor lo drug gi Rang gi ngo bo zhes bya ba'i le'u ste gsum pa ()
4. dpal phyag rgya chen po'i thig le las 'khor lo drug gi rtsa 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bzhi pa ()
5. dpal phyag rgya chen po'i thig le las srog dang mtshan mo dang / nyin mo dang mtshams dang / shar ba dang nub pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste lnga pa ()
6. dpal phyag rgya chen po'i thig le las A li kA li 'byung ba dang dus kyi mtshan nyid dang / chos kyi dbyings bstan pa zhes bya ba'i le'u ste drug pa ()
7. dpal phyag rgya chen po'i thig le las rdo rje'i mtshan nyid dang / bdag sgra'i nges pa'i don zhes bya ba'i le'u ste bdun pa ()
8. dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ gsang ba dang dga' ba bzhi dang / rigs lnga'i mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste brgyad pa ()
9. dpal phyag rgya chen po'i thig le las phyag rgya'i brda dang mchod pa'i cho ga zhes bya ba'i le'u ste dgu pa ()
10. dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ dkyil 'khor dang / lha mo dang / gnas dang / /dur khrod dang / shing dang / mchod pa zhes bya ba'i le'u ste bcu pa ()
11. dpal phyag rgya chen po'i thig le las don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga zhes bya ba'i le'u ste bcu gcig pa ()
12. dpal phyag rgya chen po'i thig le las bdud rtsi lnga bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa ()
13. dpal phyag rgya chen po'i thig le las rnal 'byor ma 'dus pa'i gnas su gsang ba'i skad bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa ()
14. dpal phyag rgya chen po'i thig le las rnal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag rgya la sogs pa zhes bya ba'i le'u ste bcu bzhi pa ()
15. dpal phyag rgya chen po'i thig le las mkha' 'gro ma'i gzugs dang / mtshan nyid dang / rigs 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcwa lnga pa ()
16. dpal phyag rgya chen po'i thig le las dkyil 'khor dang / dga' ba'i bye brag dang / thig le'i mtshan nyid dang / bskyed pa dang / rdzogs pa'i rim pa zhes bya ba'i le'u ste bcu drug pa ()
17. dpal phyag rgya chen po'i thig le las tshul dang / char yang dang / thig le dang / ye shes kyi gnas dang / rtsa'i kun spyod ces bya ba'i le'u ste bcu bdun pa ()
18. dpal phyag rgya chen po'i thig le'as byang chub kyi sems brtan par byed pa dang / bsam gtan brtan pa zhes bya ba'i le'u ste bcwa brgyad pa ()
19. dpal phyag rgya chen po'i thig le las dbang gi ye shes dang / /A li kA li'i rgyu 'bras dang / /zla ba 'byung ba dang / rtsa dang / thig le dang / dga' ba bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu dgu pa ()
20. dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'i spyod pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu pa ()
21. dpal phyag rgya chen po'i thig le las 'khor lo drug gi sa bon dang / sngags btung dang / bdud rtsi lnga bza' ba dang / /spyad pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa ()
22. dpal phyag rgya chen po'i thig le las gtor ma'i las shes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa ()
23. dpal phyag rgya chen po'i thig le las tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang / mkha' 'gro ma'i yan lag gi mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa ()
24. dpal phyag rgya chen po'i thig le las las kyi cho ga zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa ()
25. dpal phyag rgya chen po'i thig le las rang bzhin gyi bzlas pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa lnga ()
26. dpal phyag rgya chen po'i thig le las dus kyi don gyi rang bzhin gyi don zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa ()
27. dpal phyag rgya chen po'i thig le las sbas pa'i sngags gsal ba zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa ()
28. dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag /thams cad mkhyen pas kyang rnyed par dka' ba/ rmad du byung ba'i rmad du byung ba zhes bya ba'i le'u ste/ nyi shu rtsa brgyad pa ()

Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 328b2-357a8

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o//

Cz054-026

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་རཱ་ཛ
sh+rI ma ha mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a d+hi rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ga, 197a4-234b3

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

D420

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+t+ra rA dza a d+hi pa ti
e-texts:


Textual Structure:

dpal phyag rgya chen po'i thig le las rgyud thams cad kyi rgyu zhes bya ba'i le'u ste dang po (66b2)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las slob dpon dang slob ma brtag pa dang / yon dbul ba dang / dbang bskur ba zhes bya ba'i le'u ste gnyis pa (67b6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las sbyor ba drug gi mtshan nyid dang 'khor lo drug gi Rang gi ngo bo zhes bya ba'i le'u ste gsum pa (68a7)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las 'khor lo drug gi rtsa 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bzhi pa (69b3)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las srog dang mtshan mo dang / nyin mo dang mtshams dang / shar ba dang nub pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste lnga pa (70a7)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las A li kA li 'byung ba dang dus kyi mtshan nyid dang / chos kyi dbyings bstan pa zhes bya ba'i le'u ste drug pa (71a6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las rdo rje'i mtshan nyid dang / bdag sgra'i nges pa'i don zhes bya ba'i le'u ste bdun pa (71b6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ gsang ba dang dga' ba bzhi dang / rigs lnga'i mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste brgyad pa (72b1)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las phyag rgya'i brda dang mchod pa'i cho ga zhes bya ba'i le'u ste dgu pa (73a4)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ dkyil 'khor dang / lha mo dang / gnas dang / /dur khrod dang / shing dang / mchod pa zhes bya ba'i le'u ste bcu pa (74b1)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga zhes bya ba'i le'u ste bcu gcig pa (74b6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las bdud rtsi lnga bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa (76a3)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las rnal 'byor ma 'dus pa'i gnas su gsang ba'i skad bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa (77a2)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las rnal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag rgya la sogs pa zhes bya ba'i le'u ste bcu bzhi pa (77b2)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las mkha' 'gro ma'i gzungs dang / mtshan nyid dang / rigs 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcwa lnga pa (78a3)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las dkyil 'khor dang / dga' ba'i bye brag dang / thig le'i mtshan nyid dang / bskyed pa dang / rdzogs pa'i rim pa zhes bya ba'i le'u ste bcu drug pa (81a1)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las tshul dang / char yang dang / thig le dang / ye shes kyi gnas dang / rtsa'i kun spyod ces bya ba'i le'u ste bcu bdun pa (81b2)
dpal phyag rgya chen po'i thig le'as byang chub kyi sems brtan par byed pa dang / bsam gtan brtan pa zhes bya ba'i le'u ste bcwa brgyad pa (81b6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las dbang gi ye shes dang / /A li kA li'i rgyu 'bras dang / /zla ba 'byung ba dang / rtsa dang / thig le dang / dga' ba bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu dgu pa (82b6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'i spyod pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu pa (83b1)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las 'khor lo drug gi sa bon dang / sngags btung dang / bdud rtsi lnga bza' ba dang / /spyad pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (85b2)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang / mkha' 'gro ma'i yan lag gi mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa (87b7)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las las kyi cho ga zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (88a4)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las rang bzhin gyi bzlas pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa lnga (88b4)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las dus kyi don gyi rang bzhin gyi don zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa (89b1)
dpal phyag rgya chen po'i thig le las sbas pa'i sngags gsal ba zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa (89b5)
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag /thams cad mkhyen pas kyang rnyed par dka' ba/ rmad du byung ba'i rmad du byung ba zhes bya ba'i le'u ste/ nyi shu rtsa brgyad pa (90b6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, nga, 66a1-90b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, nga, 66a1-90b7
Set: MW30532

rgyud, nga, 66a1-90b7
Set: MW3CN20612

rgyud, nga, 66a1-90b7

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར། ཀ་མ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar/ ka ma chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba (Tr.)
ka ma chos kyi ye shes (Tr.)
phyug mtshams dgra bcom (Tr.)

Dd082-004

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུདྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
shrI ma ha mudrA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+t+ra rA dza a d+hi pa ti
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud nga, 83b5-116b5

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Dk091-038

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་རཱ་ཛ
sh+rI ma ha mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a d+hi rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 470a5-514b7

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

F462

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་ཏྲ་ཏི་ལཱ་ཀྂ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI ma hA mu tra ti lA kaM na ma ma hA yo ga ni tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, nya, 1b1-41a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཞེས་བྱ་བ། རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། །དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར། ཀམ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱི་དད་ཅིང་གུས་པ་ཞུས་ཏེ། བསྱགུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། སླད་ནས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དཔེ་དང། ཁ་ཕྱེའི་དཔེའ་གཉིས་ལ་བདུགས་ཏེ། བོད་ཀྱི་འབངས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཏན་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag zhes bya ba/ rdzogs s+ho// //rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po/ /dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar/ kam chos kyi ye shes dang/ phyug mtshams dgra bcom gyi dad cing gus pa zhus te/ bsygur cing gtan la phab pa// slad nas yul dbus kyi dpe dang/ kha phye'i dpe' gnyis la bdugs te/ bod kyi 'bangs rnams kyi don du gtan pa'o

Gt071-026

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་རཱ་ཛ
sh+rI ma ha mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a d+hi rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ga, 197a3-234a2

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

H380

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 433b1-472b7


Hg59-002

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་ཡོ་གི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་སུ་བི་བྷུ
shrI ma hA mu dra ti la kaM nA ma yo gi ni tan+t+ra rA dza su bi b+hu
Location:
Set: MW4CZ45315

, 1b1-39b5

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བས་བསྒྱུར་ཞིང་སླད་ཀྱིས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དཔེ་དང། ཁ་ཆེའི་དཔེ་གཉིས་ལ་གཏུགས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgy chen po'i thig rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang bas bsgyur zhing slad kyis yul dbus kyi dpe dang/ kha che'i dpe gnyis la gtugs te gtan la phab pa'o

J357

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 304b6-334a3
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར། ཀམ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་...།
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs s+ho// //rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar/ kam chos kyi ye shes dang / phyug mtshams .../

L298

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 311b3-343a2


N371

དེའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཕྱག་ཆེན་ཐིག་ལེ
de'i rgyud phyi ma phyag chen thig le
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ka, 412b5-455b2
Set: MW2KG5014

rgyud, ka, 412b5-455b2
Set: MW2KG210297Np040-038

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་རཱ་ཛ
shrI ma ha mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a d+hi rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 450a7-493b1

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Pj083-004

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུདྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
shrI ma ha mudrA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+t+ra rA dza a d+hi pa ti
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud nga, 82b5-112b7

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Pz083-004

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུདྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
sh+rI ma ha mudrA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+t+ra rA dza a d+hi pa ti
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud nga, 66a1-91b4

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Q12

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 301b4-329a6
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 301b4-329a6

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོག་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་།ཀམ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་།ཕྱུག་འཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཀ,་3295-6)
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzog s+ho // rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar /kam chos kyi ye shes dang /phyug 'tshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa // (ka, 329a5-6)

Translators and revisors:
chos kyi ye shes/ (Tr.)
dpal shes rab gsang ba/ (Tr.)
phyug 'tshams dgra bcom/ (Tr.)

R420

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧ་མུདྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏནྟར་རཱ་ཛ་དྷི་པ་ཏི
shrI ma ha mudrA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan+tra rA dza a d+hi pa ti
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud nga, 66a1-90b7


S381

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་བྷི་རཱ་ཛ
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a b+hi rA dza

Textual Structure:

1. rgyud kyi thams cad kyi rgyu (202a4)
2. slob dpon slob ma brtag dang yon dbul dang dbang bskur (204a1)
3. sbyor drug gi mtshan nyid dang 'khor lo drug rang ngo bo (204b7)
4. 'khor lo drug gi rtsa 'byung ba (206b6)
5. srog dang mtshan mo dang nyin mo dang mtshams dang shar ba dang nub pa bstan pa (209b2)
6. Ali kAli 'byung ba dang dus kyi mtshan nyid dang chos kyi dbyings bstan pa (209b2)
7. rdo rje'i mtshan nyid dang bdag sgra'i nges pa'i don (210a6)
8 gsang ba dang dga' ba bzhi dang rigs lnga'i mtshan nyid (211a7)
9. phyag rgya'i brda dang mchod pa'i cho ga (212a7)
10. dkyil dang lha dang gnas dang dur khrod dang zhing dang mchod (214a6)
11. don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga (214b6)
12 bdud rtsi lnga bsten pa (216b5)
13. rnal 'byor ma 'dus pa'i gnas su gsang ba'i skad bstan (218a3)
14. mal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag la sogs (218b6)
15. mkhal 'gro ma'i gzugs dang mtshan nyid dang rigs 'byung (219b5)
16. dkyil 'khor dang dga' ba'i bye brag dang thig le'i mtshan nyid dang bskyed pa dang rdzogs pa'i mim pa (223b7)
17. tshul dang char dang thig le dang ye shes kyi gnas dang rtsa'i kun spyod pa (224b5)
18. byang chub sems bstan par byed pa dang bsam gtan brtan (225a4)
19. dbang gi ye shes dang Ali kAli'i rgyu 'bras dang zla ba 'byung ba dang rtsa dang thig le dang dga' ba (226b4)
20. rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'i spyod pa (227b2)
21. 'khor lo drug gi sa bon dang sngags btu ba dang bdud rtsi lnga bza' ba dang spyad pa (230a6)
22. gtor ma'i las (231a3)
23. tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang mkha' gro ma'i yan lag gi mtshan nyid (234a1)
24. las kyi cho ga (234a7)
25. rang bzhin gyi bzlas (235a2)
26. dus kyi don gyi rang bzhin gyi don (236a4)
27. sbas pa'i sngags gsal ba (236b2)
28. rmad du byung ba'i rmad du byung ba (238a2)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ga, 201a5-238a3

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

Ts01.3

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བགྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bgyi rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲི་མཧཱ་མུ་ཏྲ་ཏི་ལ་ཀྂ་ན་མ་མཧ་ཡོ་གི་ནི་ཏན་ཏྲ་ར་ཛ་ཐཱིྂ་ར་ཛྂ
shri mahA mu tra ti la kaM na ma maha yo gi ni tan tra ra dza a thIM ra dzaM
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ka, 84b8-115b4

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་དཔལ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར། ཀམ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང། ཕྱག་མཚམས་དགྲ་བཅོྂ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag zhes bya ba rdzogs s+ho// //rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shes rab dpal gsang ba'i zhal sngar/ kam chos kyi ye shes dang/ phyag mtshams dgra bcoM gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa//

Ty058-025

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་བྷི་རཱ་ཛ
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a b+hi rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ga, 199a1-235a6

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

U421

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
Location:
Set: MW29468

rgyud, nga, 66a1-91a1


V450

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ཏནཏྲ+་རཱ་ཛ་བྷི་རཱ་ཛ
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo ga tant+r+a rA dza a b+hi rA dza

Textual Structure:

1. rgyud kyi thams cad kyi rgyu (344b5)
2. slob dpon slob ma brtag dang yon dbul dang dbang bskur (346a7)
3. sbyor drug gi mtshan nyid dang 'khor lo drug rang ngo bo (347a3)
4. 'khor lo drug gi rtsa 'byung ba (348b5)
5. srog dang mtshan mo dang nyin mo dang mtshams dang shar ba dang nub pa bstan pa (349b7)
6. Ali kAli 'byung ba dang dus kyi mtshan nyid dang chos kyi dbyings bstan pa (351a2)
7. rdo rje'i mtshan nyid dang bdag sgra'i nges pa'i don (351b5)
8 gsang ba dang dga' ba bzhi dang rigs lnga'i mtshan nyid (352b3)
9. phyag rgya'i brda dang mchod pa'i cho ga (353b2)
10. dkyil dang lha dang gnas dang dur khrod dang zhing dang mchod (355a4)
11. don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga (355b3)
12 bdud rtsi lnga bsten pa (357a8)
13. rnal 'byor ma 'dus pa'i gnas su gsang ba'i skad bstan (358b2)
14. mal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag la sogs (359a4)
15. mkhal 'gro ma'i gzugs dang mtshan nyid dang rigs 'byung (360a2)
16. dkyil 'khor dang dga' ba'i bye brag dang thig le'i mtshan nyid dang bskyed pa dang rdzogs pa'i mim pa (363b5)
17. tshul dang char dang thig le dang ye shes kyi gnas dang rtsa'i kun spyod pa (364b2)
18. byang chub sems bstan par byed pa dang bsam gtan brtan (364b8)
19. dbang gi ye shes dang Ali kAli'i rgyu 'bras dang zla ba 'byung ba dang rtsa dang thig le dang dga' ba (366a4)
20. rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'i spyod pa (367a1)
21. 'khor lo drug gi sa bon dang sngags btu ba dang bdud rtsi lnga bza' ba dang spyad pa (369a7)
22. gtor ma'i las (370a2)
23. tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang mkha' gro ma'i yan lag gi mtshan nyid (372b3)
24. las kyi cho ga (372b8)
25. rang bzhin gyi bzlas (373a1)
26. dus kyi don gyi rang bzhin gyi don (374a8)
27. sbas pa'i sngags gsal ba (374b5)
28. rmad du byung ba'i rmad du byung ba (376a2)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 343b8-376a4

Colophon:
དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བའི་ཞལ་སྔར་ཀྂ་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱུག་མཚམས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དད་ཅིང་གུས་པས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal phyag rgya chen po'i thig le rnal 'byor ma chen po'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag ces bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi slob dpon rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang / phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa'o

W23.12

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ནཱི་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ་ཐི་རཱ་ཛྂ
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gi nI tan t+ra rA dza a thi rA dzaM
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 301b4-329a6


Z391

དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་བདག
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag
ཤྲཱི་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཏི་ལ་ཀྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡོ་གཱི་ནི་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་བྷི་རཱ་ཛ
shrI ma hA mu drA ti la kaM nA ma ma hA yo gI ni tan+t+ra rA dza a b+hi rA dza

Textual Structure:

rgyud kyi thams cad kyi rgyu zhes bya ba'i le'u ste dang po'o (197b5)
slob dpon slob ma brtag dang / /yon dbul ba dang / /dbang bskur ba zhes bya ba'i le'u ste gnyis pa'o (199b4)
sbyor ba drug gi mtshan nyid dang / /'khor lo drug rang gi ngo bo zhes bya ba'i le'u ste gsum pa'o (200b4)
'khor lo drug gi rtsa 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bzhi pa'o (203a4)
srog dang / mtshan mo dang / nyin mo dang / mtshams dang / shar ba dang / nub pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste lnga pa'o (204b1)
A li kA li 'byung ba dang / dus kyi mtshan nyid dang / chos kyi dbyings bstan pa zhes bya ba'i le'u drug pa'o (206a1)
rdo rje'i mtshan nyid dang / /bdag sgra'i nges pa'i don zhes bya ba'i le'u ste bdun pa'o (206b7)
gsang ba dang / dga' ba bzhi dang / rigs lnga'i mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste brgyad pa'o (208a1)
phyag rgya'i brda dang / mchod pa'i cho ga zhes bya ba'i le'u ste dgu pa'o (209a1)
dkyil 'khor dang / /lha dang / gnas dang / dur khrod dang / zhing dang / mchod pa zhes bya ba'i le'u ste bcu pa'o (211a1)
don dam pa'i sbyin sreg gi cho ga zhes bya ba'i le'u ste bcu gcig pa'o (211b1)
bdud rtsi lnga brten pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa'o (213b4)
rnal 'byor ma 'dus pa'i gnas su gsang ba'i skad bstan pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa'o (215a1)
mal 'byor ma thams cad kyi yan lag gi phyag la sogs pa zhes bya ba'i le'u ste bcu bzhi pa'o (215b5)
mkha' 'gro ma'i gzugs dang / mtshan nyid dang / rigs 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bco lnga pa'o (216b5)
dkyil 'khor dang / /dga' ba'i bye brag dang / /thig le'i mtshan nyid dang / /bskyed pa dang / /rdzogs pa'i rim pa zhes bya ba'i le'u ste bcu drug pa'o (221a2)
tshul dang / char yang dang thig le dang / ye shes kyi gnas dang / rtsa'i kun ces bya ba'i le'u ste bcu bdun pa'o (221b8)
byang chub sems bstan par byed pa dang / /bsam gtan brtan pa zhes bya ba'i le'u ste bco brgyad pa'o (222a6)
dbang gi ye shes dang / /A li kA li'i rgyu 'bras dang / /zla ba 'byung ba dang / rtsa dang / thig le dang / dga' ba zhes bya ba'i le'u ste bcu dgu pa'o (223b6)
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'i spyod pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu pa'o (224b5)
'khor lo drug gi sa bon dang / /sngags btu ba dang / /bdud rtsi lnga bza' ba dang / /spyad pa zhes bya ba'i le'u ste nyi shu gcig pa'o (227a8)
gtor ma'i las zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa'o (228a4)
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga dang / /mkha' gro ma'i yan lag gi mtshan nyid ces bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa'o (231a5)
las kyi cho ga zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa'o (231b3)
rang bzhin gyi bzlas pa zhes bya ba'i le'i ste nyi shu rtsa lnga pa'o (232a5)
dus kyi don gyi rang bzhin gyi don zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa'o (233a7)
sbas pa'i sngags gsal ba zhes bya ba'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa'o (233b4)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ga, 196b6-235a8

Notes:
- Missing folios: 234b and 235a, which also contain the colophon and the final chapter 28.


BDRC bdr:WAORK0420
84000 Toh 420
BuddhaNexus K12D0420_H0380