Catalog entry rKTs-K419 (Kanjur)

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ

'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa

ārya-ḍākinīvajrapañjaramahātantrarājakalpa-nāma

The Tantra of the Vajra Cage


'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa (A Cz D Dd Dk F Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtags pa (C)
rdo rje gur zhes bya ba (N)
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba brgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa (Ts)
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po dkyil 'khor ba'i rtag pa
mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi mdo
rdo rje gur gyi rgyud
mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi brgyud kyi rgyal po
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes nya na rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa


A441

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma ha tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma

Textual Structure:

dang po/ thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can la 'jug pa'i le'u (93)
gnyis pa/ glu sna tshogs dang rol mo'i sgra dang gar dang 'dul bar 'jug pa dang char dbab pa dang mi g.yo ba'i bdag nyid che ba'i le'u (97)
gsum pa/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan gyi le'u (103)
bzhi pa/ khro bo chen po 'khor lo'i snying po'i sngags la 'jug pa rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u (106)
lnga pa/ nad thams cad rab tu zhi ba da bugs da byung ba rdo rje zhes bya ba'i le'u (122)
drug pa/ rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i le'u (125)
bdun pa/ sngags thams cad rnam par dag pa bdud rtsi lnga mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u (129)
brgyad pa/ bzhengs pa dang las sna tshogs kyi sbyor ba dang sbyin sreg gi le'u (132)
dgu pa/ las sna tshogs bsgrub pa'i le'u (145)
bcu pa/ rdo rje skye mched rnam par dag pa'i khe'u (150)
bcu gcig pa/ las thams cad pa'i le'u (151)
bcu gnyis pa/ rnal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba'i le'u (151)
bcu gsum pa/ rdo rje sdom pa zhes bya ba'i le'u (154)
bcu bzhi pa/ dngos po sna tshogs rnam par phye ba'i le'u (156)
bco lnga pa (176)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, nga, 93-207


Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ། །རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o/ /rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsA ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

B380

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 352b3-406b6


C10

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟགས་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtags pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA kI nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dzA kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can 'jug pa'i le'u ste dang po ()
2. glu sna tshogs dang rol mo'i sgra dang gar dang 'dul bar 'jug pa dang char dbab pa dang mi g.yo ba'i bdag nyid che ba'i le'u ste gnyis pa ()
3. 'dod pa'i thar pa rab sgrub pa'o/ /de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan gyi le'u ste gsum pa ()
4. khro bo chen po 'khor lo'i snying po'i sngags la 'jug pa rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u ste bzhi pa ()
5. nad thams cad rab tu thi pa dbugs dbyung ba rdo rje zhes bya ba'i le'u ste lnga pa ()
6. rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i le'u ste drug pa ()
7. sngags thams cad rnam par dag pa bdud rtsi lnga mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin te le'u bdun pa ()
8. bzhengs pa dang las sna tshogs kyi sbyor ba dang sbyin sreg gi le'u ste brgyad pa ()
9. las sna tshogs bsgrub pa'i le'u sde dgu pa ()
10. rdo rje skye mched rnam par dag pa'i le'u ste bcu pa ()
11. las thams cad pa'i le'u ste bcu gcig pa ()
12. rnal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa ()
13. rdo rje sdom pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa ()
14. dngos po sna tshogs rnam par phye pa'i le'u lta bcu bzhi pa ()

Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 284b4-328b1

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Cz054-025

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ga, 145a6-197a4

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ།། རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o// rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

D419

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཱRྻཱ་ཌ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ཀལྤ་ནཱ་མ
AR+YA Da ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dzA kalpa nA ma
e-texts:


Textual Structure:

thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can 'jug pa'i le'u ste dang po (31b1)
glu sna tshogs dang rol mo'i sgra dang gar dang 'dul bar 'jug pa dang char dbab pa dang mi g.yo ba'i bdag nyid che ba'i le'u ste gnyis pa (33b7)
'dod pa'i thar pa rab sgrub pa'o/ /de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan gyi le'u ste gsum pa (35a6)
khro bo chen po 'khor lo'i snying po'i sngags la 'jug pa rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin gyi le'u ste bzhi pa (41b2)
nad thams cad rab tu thi pa dbugs dbyung ba rdo rje zhes bya ba'i le'u ste lnga pa (43a1)
rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i le'u ste drug pa (44a7)
sngags thams cad rnam par dag pa bdud rtsi lnga mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin te le'u bdun pa (45b6)
bzhengs pa dang las sna tshogs kyi sbyor ba dang sbyin sreg gi le'u ste brgyad pa (51a6)
las sna tshogs bsgrub pa'i le'u sde dgu pa (53a2)
rdo rje skye mched rnam par dag pa'i le'u ste bcu pa (53a7)
las thams cad pa'i le'u ste bcu gcig pa (53b2)
rnal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa (54b2)
rdo rje sdom pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa (55a7)
dngos po sna tshogs rnam par phye pa'i le'u lta bcu bzhi pa (62a7)

Location:
Set: MW22084

rgyud, nga, 30a4-65b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, nga, 30a4-65b7
Set: MW30532

rgyud, nga, 30a4-65b7
Set: MW3CN20612

rgyud, nga, 30a4-65b7

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སོ། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa rdzogs so/ //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra (Tr.)
lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes (Tr.)

Dd082-003

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A rya DA ki nI badz+ra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kalpa nA m
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud nga, 38a2-83b5

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Dk091-037

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 407a4-470a5

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ།། རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o// rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

F458

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
རྱ་ཌཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་པན་ཙ་རྂ་སྂ་གྲ་ཧ་མནྜ་དྷ་མ་ཧཱ་ཏན་ཏྲ་དཱ་ཛ་ཎ་ཀལ་པ་ནཱ་མ
ar+ya DA ki ni badzra pan tsa raM saM gra ha man+Da d+ha ma hA tan tra dA dza Na kal pa nA ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ja, 56b1-121a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སོ
mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa rdzogs so

Gt071-025

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ga, 144a2-197a3

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ།། རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o// rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

H379

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 379a1-433b1


Hg23-001

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌ་ཀི་ནཱི་བཛ9ར་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya Da ki nI badz9ra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kalpa nA ma

Textual Structure:

thams cad rnam par mchog tu zhi ba sems can gzhug pa'i le'u ste dang po (3a3)
glu sna tshogs dang rol mo'i sgru dang gar dang 'dul bar 'jug pa dang char dbab pa dang mig g.yo'i bdag nyid kyi che ba'i le'u ste gnyis pa (6b5)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan gyi le'u ste gsum pa (8b7)
khro bo chen po'i 'khor lo sgyur ba'i sngags la 'jug pa rdo rje zhes bya ba'i le'u ste bzhi pa (18/19a7)
nad thams cad rab tu zhi ba dbugs dbyung ba rdo rje zhes bya ba'i le'u ste lnga pa (21b1)
rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i zhes bya ba'i le'u ste drug pa (23b4)
sngags thams cad rnam par dag pa bdud rtsi lnga mchog tu byung ba zhes bya ba'i le'u ste bdun pa (25b4)
bzhengs pa dang las sna tshogs kyi sbyor ba dang sbyin sreg gi le'u ste brgyad pa (33a7)
las sna tshogs bsgrub pa'i le'u ste dgu pa (36a2)
rdo rje skye mched rnam par dag pa'i le'u ste bcu pa (36b2)
las thams cad pa'i le'u ste bcu gcig pa (36b7)
rnal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa (38a6)
rdo rje sdom pa'i le'u ste bcu gsum pa (39b2)
dngos po sna tshogs par bye ba'i le'u ste bcu bzhi pa (49b8)

Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1a1-55a5

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བ་རྡོ་རྗེའི་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་གྷ་ཡ་དྷ་ར་དང། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba rdo rje'i gur rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po dpal g+ha ya d+ha ra dang/ bod kyi lots+tsha ba dge slong ye shes kyis bsgyur ba rdzogs s+ho

J356

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 266a4-304b6
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ།། རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དཧ་ར་དང། ལོ་ཙཚ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o// rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po ga ya dha ra dang/ lo tstsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o//

L297

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 268b1-311b3


N370

རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བ
rdo rje gur zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ka, 352a1-412b5
Set: MW2KG5014

rgyud, ka, 352a1-412b5
Set: MW2KG210297Np040-037

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 389b7-450a7

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ།། རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o// rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pj083-003

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA m
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud nga, 39a2-82b5

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pz083-003

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA m
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud nga, 30a3-66a1

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Q11

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 262a6-301b4
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 262a6-301b4

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་འོ་།རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་གཧ་ཡ་དཧ་ར་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། (ཀ,་301བ3-4)
'phags pa mkha' 'gro ma dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa 'o /rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po gha ya dha ra dang /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o // (ka, 301b3-4)

Translators and revisors:
ghyadhara (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R419

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟར་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+tra rA dza kalpa nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud nga, 30a4-65b7


S380

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can 'jug pa (151a1)
2. mi g.yo ba'i bdag nyid che ba (154b1)
3. de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan (156b2)
4. khro bo chen po 'khor lo'i sngags la 'jug pa rdo rje (165b3)
5. nad thams cad rab tu zhi ba dbugs dbyung ba (167b5)
6. rdo rje sems dpa'i snying po snang ba (169b6)
7. sngags thams cad rnam par dag par bdud rtsi lha mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin (171a6)
8. las sna tshogs kyi dang sbyin sreg (179b7)
9. las sna tshos sgrub pa (181b5)
10. rdo rje skye mched rnam par dag pa (182a4)
11. las thams cad pa (182b2)
12. mal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba (184a1)
13. rdo rje sdom pa (185a5)
14. dngos po sna tshogs rnam par dbye ba (195b7)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ga, 149a1-201a4

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ། །རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o/ /rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Ts01.2

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba brgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
རྱ་ཌཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་པཎྫ་ར་མཧཱ་ཏནྟྲ་ར་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མཱ
arya DA ki ni badz+ra paN+dza ra mahA tan+t+ra ra dza kal+pa nA mA

Textual Structure:

1. thams cad kyi rnam pa mchog du zhi baʼi sems can 'jug ba'i le'u ste (43b6)
2. glu sna tshogs dang / rol mo'i sgra dang / gar dang 'dul bar 'jug pa dang / char dbab pa dang / mi g.yo ba'i bdag nyid che ba'i le'u ste (46b3)
3. de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan mchog gyi le'u ste (48a1)
4. khro bo chen poʼi 'khor lo'i snying po'i sngags la 'jug paʼi rdo rje zhes bya ba'i le'u ste (55b3)
5. nad thams cad rab tu zhi ba dbugs dbyung ba rdo rje zhes bya ba'i le'u ste (57a7)
6. rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i le'u ste (59a3)
7. sngags thams cad rnam par dag pa / bdud rtsi lnga mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin te le'u (60b5)
8. bzhengs pa dang las sna tshogs kyi sbyor ba dang sbyin sreg gi le'u ste (67a4)
9. las sna tshogs bsgrub pa'i le'u ste (69a8)
13. rdo rje sdom pa’i leʼu ste (72a5)
14. dngos po sna tshogs rnam par phye pa'i le'u ste (80b5)

Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ka, 42a4-84b8

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བ་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བʼོ་།།
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba rdo rje gur rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur baʼo //

Ty058-024

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ga, 147b1-199a1

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ། །རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o/ /rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

U420

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, nga, 30a4-66a1


V449

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་པཉྩ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA ki ni badzra pany+tsa ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can 'jug pa (300a3)
2. mi g.yo ba'i bdag nyid che ba (303a2)
3. de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan (304b6)
4. khro bo chen po 'khor lo'i sngags la 'jug pa rdo rje (312b7)
5. nad thams cad rab tu zhi ba dbugs dbyung ba (314b4)
6. rdo rje sems dpa'i snying po snang ba (316b1)
7. sngags thams cad rnam par dag par bdud rtsi lha mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin (318a5)
8. las sna tshogs kyi dang sbyin sreg (325a2)
9. las sna tshos sgrub pa (327b1)
10. rdo rje skye mched rnam par dag pa (327b7)
11. las thams cad pa (328a4)
12. mal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba (329a7)
13. rdo rje sdom pa (330a8)
14. dngos po sna tshogs rnam par dbye ba (339a7)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 298a7-343b8

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའོ། རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtag pa'o/ rdzogs s+ho/ rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

W23.11

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱ་རྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ་ཀལ་པ་ནཱ་མ
A r+ya DA ki nI badzra pany+dza ra ma hA tan tra rA dza kal pa nA ma
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 262a6-301b4


Z390

འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa
ཨཱརྱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་པཉྩ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ar+ya DA ki nI badz+ra pany+tsa ra ma hA tan+t+ra rA dza kal+pa nA ma

Textual Structure:

thams cad kyi rnam pa mchog tu zhi ba sems can 'jug pa'i le'u ste dang po'o (145a3)
glo sna tshogs dang / /rol mo'i sgra dang / /gar dang / /'dul bar 'jug pa dang / char dbab pa dang / /mi g.yo ba'i bdag nyid che ba'i le'u ste gnyis pa'o (148b1)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi mtshan gyi le'u ste gsum pa'o (150b1)
khro bo chen po 'khor lo'i sngags la 'jug pa rdo rje zhes bya ba'i le'u ste bzhi pa'o (159b5)
nad thams cad rab tu zhi ba dbugs dbyung ba zhes bya ba'i le'u ste lnga pa'o (x)
rdo rje sems dpa'i snying po snang ba'i le'u ste drug pa'o (163b6)
sngags thams cad rnam par dag par bdud rtsi lnga mchog tu byung ba rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin te le'u bdun pa'o (165b7)
bzhengs pa dang / las sna tshogs kyi sbyor ba dang / sbyin sreg gi le'u ste brgyad pa'o (174a1)
las sna tshogs sgrub pa'i le'u ste dgu pa'o (176b7)
rdo rje skye mched rnam par dag pa'i le'u ste bcu pa'o (177a6)
las thams cad pa'i le'u ste bcu gcig pa'o (177b4)
rnal 'byor ma 'byung ba zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa'o (179a2)
rdo rje sdom pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gsum pa'o (180a8)
dngos po sna tshogs rnam par dbye ba'i le'u ste bcu bzhi pa'o (191a8)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ga, 143a4-196b6

Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དྲ་བའི་རྡོ་རྗེ་གུར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟགས་པའོ། །རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
'phags pa mkha' 'gro ma'i dra ba'i rdo rje gur rgyud kyi rgyal po'i brtags pa'o/ /rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAk+ya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
gayadhara (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0419
84000 Toh 419
BuddhaNexus K12D0419_H0379