Catalog entry rKTs-T41 (Tanjur)

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ

spel mar bstod pa

miśrakastotra

Praise in Metaphors


spel mar bstod pa zhes bya ba


AT0042

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
spel mar bstod pa zhes bya ba
མི་ཤྲ་ཀ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
mi sh+ra ka sto tra nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 532-564


Colophon:
སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཏྲ་ཙི་ཊ་དང་། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀུ་མ་ར་ཀ་ལ་ཤ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
spel mar bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po ma tra tsi Ta dang / slob dpon phyogs kyi glang po dag gi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po ku ma ra ka la sha dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong bsod nams bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1150

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
spel mar bstod pa zhes bya ba
མི་ཤྲ་ཀ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
mi shra ka sto tra nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 181a2-193b4
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 181a2-193b4
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 181a2-193b4

Colophon:
སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཏི་ཚི་ཏ་དང། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀུ་མ་ར་ཀ་ལ་ཤ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
spel mar bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po ma ti tshi ta dang/ slob dpon phyogs kyi glang po dag gi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ku ma ra ka la sha dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong bsod nams bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong bsod nams bzang po (Tr.)

GT41

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
spel mar bstod pa zhes bya ba
མི་ཤྲ་ཀ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
mi shra ka sto tra nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 260b1-276b6

Colophon:
སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཏྲ་ཙི་ཊ་དང་། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀུ་མ་ར་ཀ་ལ་ཤ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
spel mar bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po ma tra tsi Ta dang / slob dpon phyogs kyi glang po dag gi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po ku ma ra ka la sha dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong bsod nams bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N830

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
spel mar bstod pa zhes bya ba
མི་ཤྲ་ཀ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
mi shra ka sto tra nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 199b7-213a5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 199b7-213a5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཏྲ་ཙི་ཊ་དང་། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀུ་མ་ར་ཀ་ལ་ཤ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
spel mar bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po ma tra tsi Ta dang / slob dpon phyogs kyi glang po dag gi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po ku ma ra ka la sha dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong bsod nams bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2041

སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
spel mar bstod pa zhes bya ba
མི་ཤྲ་ཀ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
mi shra ka sto tra nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 214a1-228a3

Colophon:
སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཏྲ་ཙི་ཊ་དང་། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀུ་མ་ར་ཀ་ལ་ཤ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
spel mar bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po ma tra tsi Ta dang / slob dpon phyogs kyi glang po dag gi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po ku ma ra ka la sha dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong bsod nams bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
bsod nams bzang po/(punyabhadra) (Tr.)