Catalog entry rKTs-T40 (Tanjur)

གཎྜཱིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ

gaN+DI'i bstod pa tshigs su bcad pa

gaṇḍīstotragāthā

Verses in Praise of the Gaṇḍī


gang Di'i bstod pa tshigs su bcad pa
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa
gaN+DI'i bstod pa tshigs su bcad pa


AT0041

གཎྜཱིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
gaN+DI'i bstod pa tshigs su bcad pa
གཎྜཱྀ་སྟོ་ཏྲ་གཱ་ཐཱ
gaN+D-I sto tra gA thA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 522-531


Colophon:
གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་།ལོ་ཙཱ་བ་བཙུན་པ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa slob dpon rta dbyangs kyi mdzad pa rdzogs so//mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang /lo tsA ba btsun pa d+harma yon tan gyis bsgyur ba'o

D1149

གཎྜཱིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
gaN+DI'i bstod pa tshigs su bcad pa
གཎྜཱི་སྟོ་ཏྲ་གཱ་ཐཱ
gaN+DI sto tra gA thA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 178a1-181a2
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 178a1-181a2
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 178a1-181a2

Colophon:
ག་ནདིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། ལོ་ཚཱ་བ་བཚུན་པ་དཧ་རྨམ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
ga ndi'i bstod pa tshigs su bcad pa slob dpon rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so// //mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang/ lo tshA ba btshun pa dha rmma yon tan gyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas (Tr.)
lo tsA ba btsun pa d+ha r+m+ma yon tan (Tr.)

GT40

གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa
གནྜི་སྟོ་ཏྲ་གཱ་ཐ
gan+Di sto tra gA tha
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 255b1-259b4

Colophon:
གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བཙུན་བ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa slob dpon rta dbyangs kyi mdzad pa rdzogs so//mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang / lo tsA ba btsun ba d+harma yon tan gyis bsgyur ba'o

N829

གང་ཌིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
gang Di'i bstod pa tshigs su bcad pa
གཎྜཱི་སྟོ་ཏྲ་གཱ་ཐཱ
gaN+DI sto tra gA thA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 196b3-199b7
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 196b3-199b7
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བཙུན་བ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa slob dpon rta dbyangs kyi mdzad pa rdzogs so//mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang / lo tsA ba btsun ba d+harma yon tan gyis bsgyur ba'o

Q2040

གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa
གཎྜི་སྟོ་ཏྲ་གཱ་ཐཱ
gaN+Di sto tra gA thA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 210b1-214a1

Colophon:
གཎྜིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་།_ལོ་ཙཱ་བ་བཙུན་པ་དྷརྨྨཱ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
gaN+Di'i bstod pa tshigs su bcad pa slob dpon rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so//mkhas pa chen po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang /_lo tsA ba btsun pa d+har+m+mA yon tan gyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
d+harma yon tan/(dharmaguṇa) (Tr.)
rgyal ba'i sde/(jayasena) (Tr.)