Catalog entry rKTs-T4 (Tanjur)

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ

lha las phul du byung bar bstod pa

devātiśayastotra

Praise of the One Who Supersedes the Gods


lha las phul du byung bar bstod pa
lha las phul byung


AT0004

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་ཝ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲཿ
de wa a ti sha ya sto traH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 117-121


Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་། སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དཔལ་རྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung ba'i bstod pa / slob dpon bde byed bdag pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang / lo ts+tsha ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ban+de dpal rtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

D1112

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་ཝ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲཿ
de wa a ti sha ya sto traH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 43b4-45a3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 43b4-45a3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 43b4-45a3

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གསར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་དཔལ་བྲཚེགས་རཀཤི་ཏས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
lha las phul du byung ba'i bstod pa slob dpon bde byed bdag pos mdzad pa rdzogs so// //rgya gsar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang/ lo tshA ba bande rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tshA ba bande dpal brtshegs rakshi tas zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa (Tr.)
lo tsA ba ban+de rin chen (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas (Rev.)

GT4

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤྱ་སྟོ་ཏྲ
de wA ti sh+ya sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 60b1-62a6

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་། སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དཔལ་རྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung ba'i bstod pa / slob dpon bde byed bdag pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang / lo ts+tsha ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ban+de dpal rtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'oGT3480

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་བ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲ
de ba a ti sha ya sto tra
Location:
Set: MW23702

mdo 'grel, gi, 290b3-292b4

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa slob dpon bde byed bdag pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

N793

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤྱ་སྟོ་ཏྲ
de wA ti sh+ya sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 47a3-48b5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 47a3-48b5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་། སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དཔལ་རྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung ba'i bstod pa / slob dpon bde byed bdag pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang / lo ts+tsha ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ban+de dpal rtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'oN4266

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་བ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་སྟོ་ཏྲ
de ba a ti sha ya sto tra
Location:
Set: MW22704

mdo 'grel, gi, 228b4-230b1
Set: MW2KG5015

mdo 'grel, gi, 228b4-230b1
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa slob dpon bde byed bdag pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

Q2004

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་ཝཱ་ཏི་ཤྱ་སྟོ་ཏྲ
de wA ti sh+ya sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 49a8-51a4

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་། སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དཔལ་རྩེགས་རཀྵ་ཏིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung ba'i bstod pa /_slob dpon bde byed bdag pos mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang /_lo ts+tsha ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/_zhu chen gyi lo tsA ban+de dpal rtsegs rak+Sha tis gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen mchog(ratnottara) (Tr.)
dpal brtsegs/(kūṭarakṣita) (Rev.)Q5477

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ
lha las phul du byung bar bstod pa
དེ་བ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཏྲོ་ཏྲ
de ba a ti sha ya tro tra
Location:
Set: MW1KG13126

mdo 'grel, gi, 240a6-242a1

Colophon:
ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
lha las phul du byung bar bstod pa slob dpon bde byed bdag pos mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang /_lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing /_zhus chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
sarvajñādeva (sarvajadeva) (Tr.)
dpal brtsegs/ (Rev.)

NLM92.008

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ།
lha las phul du byung bar bstod pa/

Images:

Location:M0058005-008 (1a1-6b6) [Xylograph 21.5x9cm]


NLM1308.007

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ།
lha las phul du byung bar bstod pa/

Images:

Location:M0059226-007 (1a1-3b6) [Xylograph 53.5x9.5cm]


NLM2056.009

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ།
lha las phul du byung bar bstod pa/

Images:

Location:M0059974-009 (1a1-6b6) [Xylograph 22x8.5cm]