Catalog entry rKTs-K4 (Kanjur)

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ

dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo

bhikṣuṇīprātimokṣa-sūtra

Sūtra of Individual Emancipation of Nuns


dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo (A D J L Ty V)
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo (C Cz Dd Dk Gt H Np Pj Pz Q R S U Z)
dge slong ma'i so thar (N)
dge slong ma'i so mthar gyi mdo
'dul ba phrang tshegs kyi gzhi


A4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
བྷིཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu NI pra ti mok+Sha sU tra

Textual Structure:

so sor bar pa'i mdo gdon pa'i gleng gzhi (3)
pham par 'gyur ba'i chos brgyad 'chad pa (7)
dge 'dun ltag ma'i chos nyi shu 'chad pa (12)
spang ba'i lcung byed sum cu rtsa gsum 'chad pa (24)
ltung byed kyi chos brgya dang brgyad gya 'chad pa (31)
brdzun skyon sogs 'chad pa (31)
sa bon sogs 'chad pa (33)
'dug gnas sogs 'chad pa (34)
srog chags sogs 'chad pa (35)
bde ba sogs 'chad pa (36)
dud 'gro sogs 'chad pa (40)
rku ba sogs 'chad pa (41)
zas dang bcas pa sogs 'chad pa (42)
lo bcu gnyis ma lon pa sogs 'chad pa (44)
'drid pa sogs 'chad pa (47)
nad g.yog sogs 'chad pa (46)
nyan pa sogs 'chad pa (47)
khri gcig la nyal ba sogs 'chad pa (47)
pu shel ci sogs 'chad pa (48)
mchil lham sogs 'chad pa (49)
sgog skya sogs 'chad pa (49)
chos la ser sna byed pa sogs 'chad pa (50)
'dun pa sogs 'chad pa (50)
mi 'gro ba sogs 'chad pa (51)
so sor bshags par bya ba'i chos bcu gcig 'chad pa (52)
bslab par bya ba'i chos mang po 'chad pa (54)
rtsod pa zhi bar bya ba'i chos bdun 'chad pa (58)

Location:
Set: MW1PD96682

'dul ba, ta, 3-61


Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsA ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

'dul ba, tha, 1b1-37a1


C1034

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

'dul ba, ta, 1b1-26b6


Cz031-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷིཀྵུ་ནི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu ni pra ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

'dul ba nya, 1b1-34b6

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག། དཔལ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// // dbang phyug dam pa'i mnga' bdag/ dpal btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyis lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
བྷིཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu NI pra ti mok+Sha sU tra
e-texts:


Textual Structure:

1. (1b1-13a7)
2. (13a7-25a6)

Location:
Set: MW22084

'dul ba, ta, 1b1-25a7
Set: MW4CZ5369

'dul ba, ta, 1b1-25a7
Set: MW30532

'dul ba, ta, 1b1-25a7
Set: MW3CN20612

'dul ba, ta, 1b1-25a7

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho// //dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lots+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
zhu chen gyi lots+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan (Tr.)
kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra (Tr.)

Dd022-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀཥུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོ་ཀཥ་སཱུ་ཏྲ
b+hi kShu NI pra ti mo kSha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

'dul ba ta, 1b1-36a2

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk015-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷིཀྵུ་ནི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu ni pra ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

'dul ba nya, 1b1-42b7

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག། དཔལ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// // dbang phyug dam pa'i mnga' bdag/ dpal btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyis lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Gt095-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷིཀྵུ་ནི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu ni pra ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

'dul ba nya, 1b1-34b7

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག། དཔལ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// // dbang phyug dam pa'i mnga' bdag/ dpal btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyis lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷིཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu NI pr ati mok+Sha sU tra
e-texts:


Textual Structure:

1. (1b2-18b2)
2. (18b2-35a4)

Location:
Set: MW26071

'dul ba, ta, 1b1-35a6

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས།འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis/'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lots+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

J4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

'dul ba, ta, 1b1-24a8
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཚ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། །གཅིག་ཞུས་སྔགས་གསུམ་ཞུས་སྣར་ཐང་བ་དཔོན་སྷོ།
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tstsha ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ /gcig zhus sngags gsum zhus snar thang ba dpon s+ho/

L2

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

'dul ba, ca, 1b1-34b1


N4

དགེ་སློང་མའི་སོ་ཐར
dge slong ma'i so thar
-
-
Location:
Set: MW22703

'dul ba, ta, 1b1-36b5
Set: MW2KG5014

'dul ba, ta, 1b1-36b5
Set: MW2KG210297


Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་།དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag /dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lots+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

NLM92.008

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ།
lha las phul du byung bar bstod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058005-008 (1A-6B) [Xylograph 21.5x9cm]

Colophon:
། །ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་འབྱུང་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
/ /lha las phul du 'byung ba'i bstod pa slob dpon bde byed bdag pos mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa dang/ lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas zhus te gtan la phab pa'o//

Np066-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷིཀྵུ་ནི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu ni pra ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

'dul ba nya, 1b1-36a7

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག། དཔལ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// // dbang phyug dam pa'i mnga' bdag/ dpal btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyis lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj028-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Shu NI pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

'dul ba ta, 1b1-29b4

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz029-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Shu NI pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

'dul ba ta, 1b1-29b6

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q1033

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

'dul ba, the, 1b1-25a5
Set: MW3CN1094

'dul ba, the, 1b1-25a5

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ||་||དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་འཛིྣ་མི་ཏྲ་དང|་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ||
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so|| ||dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon 'dzi+na mi tra dang| zhu chen gyi lo ts+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab||

R4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀྵུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Shu NI pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

'dul ba ta, 1b1-25a7

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྩ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsa ba cog ro klu'i rgya mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

S4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀྵུ་ཎི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Shu Ni pra ti mo k+Sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b3-18a6)
2. (18a6-34b5)

Location:
Set: MW22083

'dul ba, nya, 1b1-34b5

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་།དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag /dpal lha btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty008-001

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
བྷིཀྵུ་ཎི་པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hik+Shu Ni pra ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MW2KG209840

'dul ba nya, 1b1-38a1

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མདའ་བདག། །དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཇའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨར་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱིས་ོ་ཙ་བ་ཙོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// //dbang phyug dam pa'i mda' bdag/ /dpal lha btsan po'i bja' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smar ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyis o tsa ba tsog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW29468

'dul ba, ta, 1b1-25a5

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས།འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis/'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lots+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

V2

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo
བྷི་ཀ+Sུ་ཎཱི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Su NI pra ti mo k+Sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b3-17a5)
2. (17a5-31b5)

Location:
Set: MW1KG14700

'dul ba ca, 1a1-31b5

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z4

དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
dge slong ma'i so sor thar ba'i mdo
བྷི་ཀྵུ་ཎི་པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
b+hi k+Shu Ni pra ti mo k+Sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b2)
2. (17b1)

Location:
Set: MW1PD127393

'dul ba, nya, 1b1-35b3

Colophon:
དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་། དཔལ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། །ཞུ་ཆེན་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo rdzogs so// //dbang phyug dam pa'i mnga' bdag / dpal btsan po'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / /zhu chen gyis lo tsa ba cog ro klu'i rgyal mtshan gyi bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
klu'i rgyal mtshan (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0004
84000 Toh 4
BuddhaNexus K01D0004_H0004