Catalog entry rKTs-K398 (Kanjur)

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po

śrī-jñānarāja-tantrarāja

The Tantra of the King of Gnosis


dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po (A C Cz D Dd Dk Gt J L Np Pj Pz Q R S Ts Ty U V Z)
ye shes rgyal po'i brgyud


A421

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ga, 674-677


Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsA ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

B412

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 67a8-68b6


C43

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 51a3-52a6


Cz054-005

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ga, 12b6-14a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

D398

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 229a2-230a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 229a2-230a2
Set: MW30532

rgyud, ga, 229a2-230a2
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 229a2-230a2

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷར་དང་། ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+har dang / lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra (Tr.)
lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes (Tr.)

Dd081-025

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 280b2-281b6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Dk091-017

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 245b2-247a4

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Gt071-005

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ga, 12b1-13b6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Hg56-021

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW4CZ45315

, 131a3-131b8
Hg63-020

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyud kyi rgyal po
ཤྲི་གཉ་ན་ར་ཛ་ཏན་ཏྲ་ར་ཛ
shri gany na ra dza tan tra ra dza
Location:
Set: MW4CZ45315

nga, 186a8-187a6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། །།རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་གྷ་ཡ་འདྷ་ར་དང།། དགེ་སློང་ཤག་ཀྱ་ཀྱིས།། སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་སྟེ་རྟན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba rgyud kyi rgyal po// //rdzogs s+ho// //rgy agar gyi mkhan po g+ha ya 'ad+ha ra dang// dge slong shag kya kyis// sgyur cing zhus ste rtan la phab pa'o

J387

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 47b1-48b3
Set: -

Set: MW4PD3142L277

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 163b3-164b4


Np040-017

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 237b4-239a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pj082-025

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 257b3-258b7

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pz082-025

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 226a1-227a1

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Q43

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 47a4-48a5
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 47a4-48a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་གའ་ཡ་དཧ་ར་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། (ང,་485)
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po g'a ya dha ra dang /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o // (nga, 48a5)

Translators and revisors:
gāyadhara (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R398

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟར་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+tra rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 229a2-230a2


S360

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW22083

rgyud, ga, 13a2-14b2

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Ts03.23

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙ་ན་རཱ་ཛ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nya na rA dza tan tra rA dza
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ga, 258a6-259a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ།།
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po rdzogs s+ho//

Ty058-005

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ga, 12b6-14a4

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

U400

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 229a2-230a2


V429

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 182b4-183b7

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Z370

དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na rA dza tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ga, 12a3-13a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal ye shes rgyal po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAk+ya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
gayadhara (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0398
84000 Toh 398
BuddhaNexus