Catalog entry rKTs-K395 (Kanjur)

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po

śrī-candramālā-tantrarāja

The Tantra of the Garland of the Moon


dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (A)
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (C Cz D Dd Dk Gt J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
dpal zla phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (Ts)
zla ba phreng ba'i brgyud


A418

དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ga, 653-656


Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsA ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

B409

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 59a5-61a3


C40

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 44b1-45b3


Cz054-002

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡར་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI tsan+dra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ga, 5a1-6b4

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

D395

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra mA la tan+t+ra rA dza
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 223a7-224b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 223a7-224b4
Set: MW30532

rgyud, ga, 223a7-224b4
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 223a7-224b4

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra (Tr.)
lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes (Tr.)

Dd081-022

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 272b6-274b3

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Dk091-014

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI tsan+d+ra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 236a4-238a7

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Gt071-002

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནདྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI tsandra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ga, 4b3-6a7

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Hg56-018

དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i 'phreng ga'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW4CZ45315

, 124a5-125b1

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ
dpal zla ba'i 'phreng ga'i rgyud kyi rgyal po rdzogs soHg63-017

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲི་ཙན་དྲ་མ་ལེ་ཏད་ཏྲ་ར་ཛ
shri tsan dra ma le tad tra ra dza
Location:
Set: MW4CZ45315

nga, 182a2-182b8

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བ་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། །།རྫོགས་སྷོ
dpal zla ba 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po// //rdzogs s+ho

J384

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 41a4-42b3
Set: -

Set: MW4PD3142L274

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 157a7-158b7


Np040-014

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 228b5-230b5

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pj082-022

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡར་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+dra mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 250b1-252a3

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pz082-022

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡར་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI tsan+dra mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 220a1-221a7

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang/ lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Q40

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 41a5-42b3
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 41a5-42b3

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་གའ་ཡ་དཧ་ར་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། (ང,་42བ2-3)
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po g'a ya dha ra dang /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o // (nga, 42b2-3)

Translators and revisors:
gāyadhara (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R395

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནདྲ་མཱ་ལ་ཏནྟར་རཱ་ཛ
shrI tsandra mA la tan+tra rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 223a7-224b4


S357

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW22083

rgyud, ga, 4b4-6b1

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Ts03.20

དཔལ་ཟླ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྜ་མ་ལེ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+Da ma le tan t+ra rA dza
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ga, 252b3-253b3

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs s+ho

Ty058-002

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ga, 4b6-6b3

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

U397

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 223a7-224b4


V426

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མཱ་ཀ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra mA ka tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 175b7-177a8

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Z367

དཔལ་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཙནྡྲ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI tsan+d+ra ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ga, 4b6-6b2

Colophon:
དཔལ་ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya d+ha ra dang / lo tsa ba dge slong shAk+ya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
gayadhara (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0395
84000 Toh 395
BuddhaNexus