Catalog entry rKTs-K394 (Kanjur)

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po

śrī-jñānajvala-tantrarāja

The Tantra of Blazing Gnosis


dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po (A C Cz Dd Dk Gt J L Np Pj Pz Q R S Ts Ty U V Z)
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba (D)
ye shes 'bar ba'i brgyud


A417

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dz+wa la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ga, 647-650


Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ། །སིང་གྷ་ལའི་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so/ /sing g+ha la'i gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA la dang / dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

B408

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 57a4-59a5


C39

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 42b6-44b1


Cz054-001

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛv་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na dzva la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ga, 1b1-4b8

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡར་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+dra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

D394

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba
ཤྲཱིཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrIdz+nyA na dz+wa la tan+t+ra rA dza
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 222a1-223a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 222a1-223a7
Set: MW30532

rgyud, ga, 222a1-223a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 222a1-223a7

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། །།སིང་གྷ་ལའི་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡ་མཱ་ལ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// //sing g+ha la'i gling gi rnal 'byor ma tsan+da mA la dang / dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
sing g+ha la'i gling gi rnal 'byor ma tsan+da mA la (Tr.)
dge slong shAkya ye shes (Tr.)

Dd081-021

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛvཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzvA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 271a1-272b6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Dk091-013

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛv་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na dzva la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 233b6-236a4

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Gt071-001

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛv་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na dzva la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ga, 1b1-4b3

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནདྲ་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsandra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Hg56-017

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྭ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+wa ka dz+nyA na tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW4CZ45315

, 122a7-124a5

Colophon:
རྫོགས་སོ།། །།སིནྒ་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང། །དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞེས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rdzogs so// //sin+ga gling gi rnal 'byor tsan+d+ra mA le dang/ /dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhes te gtan la phab pa'oHg63-016

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྭ་ལ་ཉྱཱ་ན་ཏན་ཏྲ་ར་ཛ
shrI dz+wa la ny+yA na tan tra ra dza
Location:
Set: MW4CZ45315

nga, 180b7-182a2

Colophon:
རྫོགས་སྷོ།། །།སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོརྡ་ཙན་ཏྲ་མ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤག་ཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་བསྟན་ལ་ཕབ་པ
rdzogs s+ho// //sing ga gling gi rnal 'byord tsan tra ma le dang/ dge slong shag kya ye shes kyis bsgyur cing zhus te bstan la phab pa

J383

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 39b2-41a4
Set: -

Set: MW4PD3142L273

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 155b5-157a7


Np040-013

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛv་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzva la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 226b1-228b5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pj082-021

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛvཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzvA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 248b4-250b1

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡར་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+dra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Pz082-021

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛvཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI dz+nyA na dzvA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 218b1-219a1

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡར་མཱ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+dra mA le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Q39

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 39b5-41a5
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 39b5-41a5

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། སིངག་ལའི་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙན་དྲ་མའ་ལེ་དང་།། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། (ང,་414-5)
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang gsang ba rmad du byung ba rdzogs s+ho // // singg la'i gling gi rnal 'byor ma tsan dra m'a le dang // dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o // (nga, 41a4-5)

Translators and revisors:
candramāle (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R394

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛvཱ་ལ་ཏནྟར་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzvA la tan+tra rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 222a1-223a7


S356

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛཝ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzwa la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW22083

rgyud, ga, 1b1-4b3

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ། །སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so/ /sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang / dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Ts03.18

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྭ་ལ་ཛྙཱ་ན་ཏནྟྲ་ར་ཛ
shrI dz+wa la dz+nyA na tan+t+ra ra dza
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ga, 245b7-247a6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་།། །།རྫོགས་སྷྱོ།། །།སིང་གེ་ལིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙན་ཌ་མ་ལེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po// mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang ches gsang ba rmad du byung ba // //rdzogs s+h+yo// //sing ge ling gi rnal 'byor ma tsan Da ma le dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Ty058-001

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛཝ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzwa la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ga, 1b1-4b6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ། །སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so/ /sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang / dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

U396

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 222a1-223a7


V425

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛཝ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dzwa la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 174a4-175b7

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ། སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so/ sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang / dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o

Z366

དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI dz+nyA na dz+wa la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ga, 1b1-4b6

Colophon:
དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།། །།སིང་ག་གླིང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཙནྡྲ་མཱ་ལེ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma'i gsang ba las kyang cher gsang ba rmad du byung ba rdzogs so// //sing ga gling gi rnal 'byor ma tsan+d+ra mA le dang / dge slong shAk+ya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
candramālā (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)
Notes:
- The phrasing in the colophon differs slightly in D; S and V concur with Z.


BDRC bdr:WAORK0394
84000 Toh 394
BuddhaNexus