Catalog entry rKTs-T39 (Tanjur)

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ

brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa

śatapañcāśatka-nāma-stotra-ṭīkā

Commentary on “The Hundred and Fifty [Verse] Praise”


brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa


AT040

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
sha ta pany+tsa sha ti ka nA ma sya sto tra TI ka
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 364-521


Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་སྙེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa dge slong dga' byed snyen pas mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra warma dang lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1148

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
sha ta pany+tsa sha ti ka nA ma sya sto tra TI ka
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 116a5-178a1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 116a5-178a1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 116a5-178a1

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་སྙན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲ་དྡྷཱ་ཀ་ར་ཝ་རྨམ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་ཤཱ་ཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་@178་*། །ཕབ་པའོ།།
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa dge slong dga' byed snyan pas mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shrI shra d+d+hA ka ra wa rmma dang/ lo tshA ba shA kya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la @178a */ /phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra wa r+m+ma (Tr.)
lo tsA ba shAkya blo gros (Tr.)

GT39

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
sha ta pany+tsa sha ta nA ma s+ya sto tra TI ka
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 168b1-254a6

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་སྙེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa dge slong dga' byed snyen pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra warma dang lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N828

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏ་ཊཱི་ཀ
sha ta pany+tsa sha ta nA ma s+ya sto ta TI ka
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 128b5-196b3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 128b5-196b3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་སྙེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa dge slong dga' byed snyen pas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra warma dang lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2039

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ཊཱི་ཀ
sha ta pany+tsa sha ta nA ma s+ya sto tra TI ka
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 136b1-210b1

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་སྙན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝརྨྨ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa dge slong dga' byed snyan pas mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+ha ka ra war+m+ma dang lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
shAkya blo gros/(śākyamati) (Tr.)