Catalog entry rKTs-K389 (Kanjur)

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po

śrī-ratnamālā-tantrarāja

The Tantra of the Jewel Garland


dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (A)
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (C Cz D Dd Dk Gt J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po (Ts)
rin chen phreng ba'i brgyud
rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
rin cen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po


A412

དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ga, 602-614


Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / lo tsA ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ /slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

B403

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 37b1-45a3


C34

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 27b5-33b1


Cz053-015

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud kha, 504b4-511b7

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ།
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o/

D389

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA la tan+t+ra rA dza
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 208b2-213b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 208b2-213b4
Set: MW30532

rgyud, ga, 208b2-213b4
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 208b2-213b4

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje (Tr.)
lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes (Tr.)

Dd081-016

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏན་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI ratna mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 252b5-259b4

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Dk091-008

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ga, 211b6-220a4

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ།
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o/

Gt070-015

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud kha, 481b3-488b2

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ།
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o/

Hg56-012

རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW4CZ45315

, 105b5-112a5

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་དང་རབ་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །།དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དང། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར་བའོ
rgyud kyi rgyal po gsang ba dang rab bzhin gsang ba rdzogs so// //dge slong shAkya ye shes dang/ rin chen rdo rjes bsgyur ba'oHg63-011

རིན་ཅེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
rin cen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
རད་ན་མ་ཀེ་ཏན་འདྲ་ར་ཙ
rad na ma ke tan 'dra ra tsa
Location:
Set: MW4CZ45315

nga, 169b6-174a2

Colophon:
རྒྱུད་གི་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་དང་རང་བཞིན་གསང་བ།། །།རྫོགསྷོ།། དགེ་སློང་ཤག་ཀྱ་ཡེ་ཤེས་དང། རིན་ཅེན་རྡོ་རྗེས་སྒྱུར་བ
rgyud gi rgyal po gsang ba dang rang bzhin gsang ba// //rdzogs+ho// dge slong shag kya ye shes dang/ rin cen rdo rjes sgyur ba

J378

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 24b8-30a7
Set: -

Set: MW4PD3142L269

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ga, 141b2-147a2


Np040-008

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ga, 205b5-213b3

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙཚ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ།
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo tstsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o/

Pj082-016

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏན་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI ratna mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 232a2-238b1

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Pz082-016

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
sh+rI rat+na mA la tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 204b4-209b7

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Q34

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 26a1-31a6
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 26a1-31a6

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་ཡང་གསང་བ་སྟེ་།། རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ་།། (ང,་315-6)
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba'i yang gsang ba ste // rang bzhin gyis gsang ba rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang /lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // slad kyis kyang dpe phyi ma la gtugs nas bcos pa'o // (nga, 31a5-6)

Translators and revisors:
rin chen rdo rje/ (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R389

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལ་ཏནྟར་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA la tan+tra rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 208b2-213b4


S351

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW22083

rgyud, kha, 477b6-483b7

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ /slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Ts03.13

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
རདྣ་མ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
rad+na ma le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ga, 232a1-237a4

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསང་བའི་ཡང་གསང་བ། རང་བཞིན་གསང་བ། །རྫོགས་སྷྱོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
rgyud kyi rgyal po gsang ba'i yang gsang ba/ rang bzhin gsang ba/ /rdzogs s+h+yo// //rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang/ dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur ba'o//

Ty057-015

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud kha, 499a3-505b7

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ /slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

U391

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 208b2-213b4


V420

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 158b2-164b4

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o

Z361

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po
ཤྲཱི་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ
shrI rat+na mA le tan+t+ra rA dza
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, kha, 515a5-521a8

Colophon:
དཔལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཡང་གསང་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསང་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སླད་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེ་ཕྱི་མོ་ལ་གཏུགས་ནས་བཅོས་པའོ།།
dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po chen po gsang ba yang gsang ba ste rang bzhin gyis gsang rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po rin chen rdo rje dang / /lo ts+tsha ba dge slong shAk+ya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ /slad kyis kyang dpe phyi mo la gtugs nas bcos pa'o//

Translators and revisors:
rin chen rdo rje (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0389
84000 Toh 389
BuddhaNexus