Catalog entry rKTs-K382 (Kanjur)

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ

rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba

The Tilaka of Sampuṭa


rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba (C D J N Q R U Z)
rgyud kyi rgal po rin po che dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba (F)
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba (H)


B396

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ga, 393b4-424b8


C27

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ga, 371a3-400a6
complete text
Set: MWEAP1034-2-2D382

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 158b7-184a7
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 158b7-184a7
complete text
Set: MW30532

rgyud, ga, 158b7-184a7
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 158b7-184a7
complete text

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡསྠ་པ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །སླད་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས། རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང་གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང་། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། སླད་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po kA yas+tha pa ga ya d+ha ra'i zhal snga nas dang / bod kyi lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// /slad nas kyang bod kyi lots+tsha ba gzhan rnams gzhan gyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas/ rang gi ming bcug cing gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang / mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir/ slad nas kyang rgya gar gyi rgyud bzhi dang / dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po kA yas+tha pa ga ya d+ha ra (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes (Tr.)
slad nas kyang rgya gar gyi rgyud bzhi dang / dge slong shAkya ye shes (Rev.)

Dd081-009

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 190a2-222a5

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷཱ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུ་ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང། གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po kA ya stha pa ga ya d+hA ra'i zhal snga nas dang/ /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhu sa te gtan la phab pa/ slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams kyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing/ gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang/ mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang/ dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o

F460

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ja, 246a1-285a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀ་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། བོས་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱ་ཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་ཡ་གཞན་རྣམས་དང། གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས། རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང། གཞན་གྱི་མིང་ཕྱི་བདེ་དག་དང། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་གསུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་ལ། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུག་ནས། །བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ka ya s+tha pa ga ya d+ha ra'i zhal snga nas dang/ bos kyi lots+tsha ba dge slong shA kya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ya gzhan rnams dang/ gzhan gyis bsgyur la zur mi 'dra bar bcos nas/ rang gi ming bcug cing/ gzhan gyi ming phyi bde dag dang/ mi shes pa de dag gsun dbyung ba'i phyir/ slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi la/ dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtug nas/ /bcos te gtan la phab pa'oF461

རྒྱུད་ཀྱི་རྒལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgal po rin po che dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
ཤྲི་ས་པུ་ཊོ་ཏ་ཏི་ལ་ཀ་ནཱ་མ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ
shri sa pu To ta ti la ka nA ma tan tra rA dza
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ja, 286b1-330a5
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པ་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡ་སྠ་བ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgal po chen po dpal yang dag pa sbyor ba'i thig zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po kA ya s+tha ba ga ya d+ha ra'i zhal snga nas/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H397

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ga, 482a6-520b4
complete text


Hg56-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45315

, 165b1-199a3

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀ་ཡ་སཱ་བ་གཱ་ཡ་དྷཱ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་གཞན་རྣམས། གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང་གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བདེད་དག་དང། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། སླད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ka ya sA ba gA ya d+hA ra'i zhal snga nas dang/ bod kyi lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus nas gtan la phab pa'o// //slad nas yang bod kyi lots+tsha ba gzhan rnams/ gzhan gyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing gzhan gyi ming 'phyi bded dag dang/ mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir/ slad nas rgya gar gyi rgyud bzhi dang/ dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'oHg59-001

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW4CZ45315

, 1b1-35a6

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ག་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་བསྒྱུར་ཞིང་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ga ya s+tha pa ga ya d+ha ra'i zhal snga nas dang/ bod kyi lots+tsha ba dge slong shAkya ye shes bsgyur zhing te gtan la phab pa'o

J371(b)

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ga, 358a3-386a8
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142N385

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ga, 398a4-437b4
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, ga, 398a4-437b4
complete text
Set: MW2KG210297Pj082-009

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 172b4-203a6

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷཱ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུ་ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང། གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po kA ya stha pa ga ya d+hA ra'i zhal snga nas dang/ /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhu sa te gtan la phab pa/ slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams kyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing/ gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang/ mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang/ dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o

Pz082-009

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 155b3-180b2

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷཱ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུ་ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང། གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po kA ya stha pa ga ya d+hA ra'i zhal snga nas dang/ /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhu sa te gtan la phab pa/ slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams kyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing/ gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang/ mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang/ dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o

Q27

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ga, 330a5-357a6
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ga, 330a5-357a6
complete text

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀ་ཡ་སྟ་བགཧ་ཡ་དཧ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་ཁལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང་གཞན་གྱི་མིང་འཕྱེ་བ་དེ་དག་དང་།མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་ད་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང་།དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། ཡེདཧརྣམ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བཧ་ཝའ་ཧེ་ཏུ་ནཏེ་Sཿའནཏ་ཐཱ་གཏོ་ཧཡ་བཏད་།ཏེ་Sཿའཉཙ་ཡོ་ནི་རོ་དཧ་ཨེ་བམབཱ་དའི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མཎ:་།། (ག,་3573-6)
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par spyod pa'i thig le zhes bya ba rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po ka ya sta bagha ya dha ra'i zhal snga nas dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams gzhan gyis bsgyur khal zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing gzhan gyi ming 'phye ba de dag dang /mi shes pa de dag sun da byung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang /dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o // yedharnma he tu pra bha w'a he tu nte SH'anta thA gto hya btad /te SH'anytsa yo ni ro dha e bambA d'i ma hA shra maN: // (ga, 357a3-6)

Translators and revisors:
gayasatvaghayadhara (Tr.)
shAkya ye shes/ (Tr.)

R382

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 158b7-184a7
complete text


U384

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 158b7-184b1
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, ga, 158b7-184b1
complete text


V413

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ga, 100b5-130b6

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་དོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡ་སྠ་པ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང་། གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང་། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིདུ་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par dor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po kA ya s+tha pa ga ya d+ha ra'i zhal snga nas dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams kyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing / gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang / mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang / dge slong shAkya ye shes de nyidu kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o

Z354a

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, kha, 444a3-483b5
complete text

Colophon:
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱ་ཡསྠ་པ་ག་ཡ་དྷཱ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་བཅོས་ནས་རང་གི་མིང་བཅུག་ཅིང་། གཞན་གྱི་མིང་འཕྱི་བ་དེ་དག་དང་། མི་ཤེས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླད་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཏུགས་ནས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po kA yas+tha pa ga ya d+hA ra'i zhal snga nas dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong shAkya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ slad nas yang bod kyi lo ts+tsha ba gzhan rnams kyis bsgyur ba la zur mi 'dra bar bcos nas rang gi ming bcug cing / gzhan gyi ming 'phyi ba de dag dang / mi shes pa de dag sun dbyung ba'i phyir slad nas yang rgya gar gyi rgyud bzhi dang / dge slong shAkya ye shes de nyid kyis gtugs nas bcos te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
gayadhara (Tr.)
śākya ye shes (Tr.)
Notes:
- The title is taken from the colophon since the formal opening of the text is missing. In Skorupski 1985, this text was considered part of the previous one; in the manuscripts of S, it starts at rgyud, kha, 412b1. It is also not listed in Pagel and Gaffney 1996, but it is found in L: rgyud, ga (vol. 73), 91a2-117a5.

Mmk26

ᠶᠡᠺᠡ ᠳᠠᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭᠳᠣ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣᠢ ᠳᠣᠰᠣᠯ

Location:
MW4CZ5370: Ga Dandr-a - 435a1-469a1
shAkya ye shes

shAkya ye shes


source rKTs &