Catalog entry rKTs-T38 (Tanjur)

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ

brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa

śatapañcāśatka-nāma-stotra

The Hundred and Fifty Verse Praise


brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa


AT0039

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
ཤ་ཏ་པཉྩ་ཤ་ཏི་ག་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ
sha ta pany+tsa sha ti ga nA ma sya sto tra
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 346-363


Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝར་མ་དང་།། ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa'i bstod pa slob dpon mkhas pa chen po bram ze rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra war ma dang // lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1147

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
ཤ་ཏ་པནྩ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ
sha ta pan+tsa sha ti ka nA ma sya sto tra
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 110a3-116a5
complete text
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 110a3-116a5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 110a3-116a5

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝ་རྨམ་དང། ལོ་ཚཱ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
brgya lnga bcu pa'i bstod pa slob dpon mkhas pa chen po bram ze rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+ha ka ra wa rmma dang/ lo tshA shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+haka ra wa r+m+ma (Tr.)
lo tsA ba shAkya blo gros (Tr.)

GT38

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
ཤ་ཏ་པཉྩཱ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ
sha ta pany+tsA sha ti ka nA ma s+ya sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 159b1-167b1

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་།།ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa'i bstod pa slob dpon mkhas pa chen po bram ze rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra warma dang //lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N827

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
ཤ་ཏ་པཉྩཱ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ
sha ta pany+tsA sha ti ka nA ma s+ya sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 122a1-128b4
complete text
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 122a1-128b4
complete text
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་།།ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa'i bstod pa slob dpon mkhas pa chen po bram ze rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra warma dang //lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2038

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
ཤ་ཏ་པཉྩཱ་ཤ་ཏི་ཀ་ནཱ་མ་སྱ་སྟོ་ཏྲ
sha ta pany+tsA sha ti ka nA ma s+ya sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 129a3-136b1
complete text

Colophon:
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨྨ་དང་།།ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
brgya lnga bcu pa'i bstod pa slob dpon mkhas pa chen po bram ze rta dbyangs kyis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrI shrad+d+hA ka ra war+m+ma dang //lo tsA ba shAkya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
shAkya blo gros/(śākyamati) (Tr.)