Catalog entry rKTs-K378 (Kanjur)

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ

mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba

ḍākinīsarvacittādvayācintyajñānavajravarāhyabhibhavatantrarāja-nāma

The Preeminence of Vārāhī, a Sovereign Tantra


mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po (A)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba (C D Dd H J Pj Pz Q R U)
'bum phrag gsum pa las 'byung ba'i sgyu 'phrul dra ba chen mo ral pa gyen du brdzes pa'i rgyud las sgyu ma chen mo zhes bya ba (Cz Gt)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa mngon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud phyi m ardzogs rim bstan pa'i le'u
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las rgyud phyi ma


A403

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིནྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a d+wa ya a tsin+ta dz+nyA na badzra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+t+ra rA dza nA ma

Textual Structure:

dang po/ gleng gzhi'i le'u (180)
gnyis pa/ ston pas zhal gyis bzhes pa'i le'u (182)
gsum pa/ lta ba bstan pa'i le'u (183)
bzhi pa/ sgom pa bstan pa'i le'u (184)
lnga pa/ spyod pa'i ra ba tu da bye ba'i le'u (186)
drug pa/ brda'i le'u (188)
bdun pa/ dbang bskur ba'i le'u (191)
brgyad pa/ 'bras bu'i le'u (195)
dgu pa/ sku dang mchod rten gdab pa'i khe'u (201)
bcu pa/ rnam par rgyal ba rnam pa lda'i phe'u (203)
rgyud phyi ma bstan pa (204)
dang po/ bskyed rim bstan pa'i le'u (205)
gnyis pa/ rdzogs rim bstan pa'i le'u (206)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ga, 180-209


Colophon:
པཎྜི་ཏ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་གྱི་ཇོ་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
paN+Di ta ga ya d+ha ra'i zhal snga nas lo tsA ba gyi jo zla ba 'od zer gyis bsgyur ba'o

B429

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, nga, 111a6-128a8


C60

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, nga, 88a2-99b3


Cz053-007

འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཆེན་མོ་རལ་པ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པའི་རྒྱུད་ལས་སྒྱུ་མ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ
'bum phrag gsum pa las 'byung ba'i sgyu 'phrul dra ba chen mo ral pa gyen du brdzes pa'i rgyud las sgyu ma chen mo zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud kha, 318b6-319b4

Colophon:
རིག་པ་འཛིན་མའི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཛ་ཡ་སེ་ནཱའི་ཞབས་དང། །ལོ་ཙ་བ་བཙུན་པ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
rig pa 'dzin ma'i rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po mkhas pa chen po dza ya se nA'i zhabs dang/ /lo tsa ba btsun pa d+harma yon tan gyis bsgyur pa'o

D378

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a dwa ya a tsit+ta dz+nyA na badzra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+t+ra rA dza nA ma
e-texts:


Textual Structure:

mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba zhes bya ba las/ /gleng gzhi'i le'u ste dang po (61a5)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa las phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las ston pas zhal gyis bzhes pa'i le'u ste gnyis pa (61b1)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las lta ba bstan pa'i le'u ste gsum (62a3)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud ces bya ba las sgom pa'i le'u ste bzhi ba'o (63a1)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud la spyod pa'i rab tu dbye ba'i le'u ste lnga pa (64a1)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las brda'i le'u ste drug pa'o (65a4)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las dbang bskur ba'i le'u ste bdun pa (66b7)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa'i phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las 'bras bu'i le'u ste brgyad pa (69a6)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las sku dang mchod rten gdab pa'i le'u ste dgu pa (70a7)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las rnam par rgyal ba rnam pa lnga'i le'u ste bcu pa (70b7)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ga, 60b1-71a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, ga, 60b1-71a3
Set: MW30532

rgyud, ga, 60b1-71a3
Set: MW3CN20612

rgyud, ga, 60b1-71a3

Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud bcom ldan 'das 'jigs byed he ru kas gsungs pa rdzogs so

Dd081-005

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིནཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a dva ya a tsinta dz+nyA na badz+ra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ga, 71a5-86b1

Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་གསུངས་རྫོགས་སོ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud bcom ldan 'das 'jigs byed he ru kas gsungs rdzogs so

Gt070-007

འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཆེན་མོ་རལ་པ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པའི་རྒྱུད་ལས་སྒྱུ་མ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ
'bum phrag gsum pa las 'byung ba'i sgyu 'phrul dra ba chen mo ral pa gyen du brdzes pa'i rgyud las sgyu ma chen mo zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud kha, 304b7-305b2

Colophon:
རིག་པ་འཛིན་མའི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཛ་ཡ་སེ་ནཱའི་ཞབས་དང། །ལོ་ཙ་བ་བཙུན་པ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
rig pa 'dzin ma'i rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po mkhas pa chen po dza ya se nA'i zhabs dang/ /lo tsa ba btsun pa d+harma yon tan gyis bsgyur pa'o

H388

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, kha, 539a3-557a5


J404

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, nga, 82a4-93a7
Set: -

Set: MW4PD3142Pj082-005

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིནྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a dva ya a tsin+ta dz+nyA na badzra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ga, 65a2-77a1

Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་གསུངས་རྫོགས་སོ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud bcom ldan 'das 'jigs byed he ru kas gsungs rdzogs so

Pz082-005

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིནྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a dva ya a tsin+ta dz+nyA na badzra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+t+ra rA dza nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ga, 60b1-71a5

Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་གསུངས་རྫོགས་སོ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud bcom ldan 'das 'jigs byed he ru kas gsungs rdzogs so

Q60

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, nga, 82a8-93a7
Set: MW3CN1094

rgyud, nga, 82a8-93a7

Colophon:
མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕག་མོ་མདོན་པར་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་གསུངས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། (ང,་936-7)
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mdon par 'byung ba rtsa ba'i rgyud bcom ldan 'das 'jigs byed he ru kas gsungs pa rdzogs s+ho // (nga, 93a6-7)

R378

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་དྭ་ཡ་ཙིནྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་བྷི་བྷ་བ་ཏནྟར་རཱ་ཛ་ནཱ་མ
DA ki nI sarba tsit+ta a dva ya a tsin+ta dz+nyA na badzra bA rA hi a b+hi b+ha ba tan+tra rA dza nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ga, 60b1-71a3


U380

མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ga, 60b1-71a3BDRC bdr:WAORK0378
84000 Toh 378
BuddhaNexus K12D0378-0379_H0388