Catalog entry rKTs-K369 (Kanjur)

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ

mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba

abhidhāna-uttaratantra-nāma

Appendix to the Discourse Tantra


mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
nges par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba (F)
nges par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po (Ts)
nges par brjod pa'i brgyud bla ma'i bla ma zhes bya ba brgyud kyi rgyal po


A394

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

dang po/ dam tshis la 'jug pa'i gsang ba sbas pa bstan pa'i le'u (708)
gnyis pa / zhu ba'i le'u (710)
gsum pa// de kho na nyid kyi snying po'i don dam pa bstan pa'i le'u (717)
bzhi pa/ sku'i sdom pa 'i cho ga'i le'u (724)
lnga pa / gsung bi sdom pa'i le'u (738)
drug pa/ thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur gyi le'u (744)
bdun pa/ sdom pa/'i dam tshig bstan pa'i le'u (749)
brgyad pa/ gnas kyi rim pa'i le'u (755)
dgu pa/ gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa'i le'u (758)
bcu pa/ 'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa'i le'u (769)
bcu gcig pa/ dngos grub kyi gnas kyi rim pa'i le'u (778)
bcu gnyis pa// rnal 'byor ma'i gnas bsgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa'i le'u (786)
bcu gsum pa/ re'u mig dgod pa dang gnas bsdu ba bstan pa'i le'u (795)
bcu bzhi pa/ gnyis su med par sbyor ba'i gnas kyi le'u (804)
bco lnga pa/ dpal he ru ka dang mkha' 'gro ma dang dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams bsgoms pas bskyed pa'i le'u (818)
bcu drug pa/ las dang po pa'i sbyor ba'i bsgom pa bstan pa'i le'u (820)
bcu bdun pa/ dbang po bar ma'i bsgom pa bstan pa'i le'u (822)
bco brgyad pa/ dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa'i le'u (825)
bcu dgu pa/ mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ba'i le'u (831)
nyi shu pa/ rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ba'i le'u (834)
nyi shu rtsa gcig pa/ srung ba'i phyir zlog gi le'u (840)
nyi shu rtsa gnyis pa _'chi ba slong bar byed pa'i las thams cad byed pa sgom pa bstan pa'i le'u (843)
nyi shu rtsa gsum pa/ rnal 'byor ma'i gsang ba'i dam tshig bi de kho na nyid kyi sgom pa bstan pa'i le'u (844)
nyi shu rtsa bzhi pa/ rigs drug bi 'khor los sgyur ba'i bka'i le'u (848)
nyi shu rtsa lnga pa/ sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa'i le'u (855)
nyi shu rtsa drug pa/dam tshig las ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa'i le'u (863)
nyi shu rtsa bdun pa / rdo rje sems dpa' skyed pa'i le'u (867)
nyi shu rtsa brgyad nga / 'jam pa'i rdo rje sgrub pa'i le'u (869)
nyi shu rtsa dgu pa/ k+Sha'i mkha' 'gro sgrub pa'i le'u (870)
sum cu pa/ gsang ba chen po'i gsang ba A li'i mkha' 'gro sgrub pa'i le'u (873)
sum rtsa gcig pa/ gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa'i le'u (877)
sum rtsa gnyis pa/ dam tshig gi sdom pa 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po zhes bya ba'i le'u (880)
sum cu rtsa gsum pa/ sbyangs pa'i yon tan skyed pa'i le'u (888)
sum cu rtsa bzhi pa/ char dbab pa'i cho ga'i le'u (890)
sum cu rtsa lnga pa/ sna tshogs sgrub pa'i le'u (894)
sum cu rtsa drug pa/ gsang ba gsum gyi dam tshig gi mchog ces bya ba'i le'u (895)
sum cu rtsa bdun pa/ gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba skyed pa'i sgom pa'i le'u (897)
sum cu rtsa brgyad pa/ brda'i le'u (903)
sum cu rtsa dgu pa/ rnal 'byor ma'i mtshan ma'i le'u (904)
bzhi bcu pa/ mkha' 'gro ma'i mtshan nyid kyi le'u (907)
bzhi bcu rtsa gcig pa/ lA ma'i mtshan nyid kyi le'u (909)
bzhi bcu rtsa gnyis pa/ brda'i le'u (911)
bzhi bcu rtsa gsum pa/ yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid kyi le'u (912)
bzhi bcu rtsa bzhi pa/ mkha' 'gro ma'i yan lag gi phyag rgya'i le'u (913)
bzhi bcu rtsa lnga pa/mkha' 'gro ma'i brda'i cho ga'i le'u (914)
bzhi bcu rtsa drug pa/ pho nya'i grangs kyi le'u (916)
bzhi bcu rtsa bdun pa/ mkha' 'gro ma dang dpag po'i las kyi rim pa sgrub nga/ rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po'i le'u (921)
bzhi bcu rtsa brgyad pa/ ras ris ma sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga'i le'u (923)
bzhi bcu rtsa dgu pa/ dkyil 'khor gyi cho ga'i le'u (927)
lnga bcu pa/ dbyangs skyong gi mtshams kyi le'u (933)
lnga bcu rtsa gcig pa/ nye ba'i snying po bsgom pas skyed pa'i le'u (935)
lnga bcu rtsa gnyis pa/ yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas skyed pa'i le'u (937)
lnga bcu rtsa gsum pa/ dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa'i le'u (943)
lnga bcu rtsa bzhi pa/ chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa'i le'u (946)
lnga bcu rtsa lnga pa/ gsang ba sbyor ba'i sgom pa'i le'u (948)
lnga bcu rtsa drug pa/ gsang ba'i yi ge skyed cing sgrub pa'i le'u (950)
lnga bcu rtsa bdun pa/ rtsa ba'i sngags kyi yi be btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga'i le'u (958)
lnga bcu rtsa brgyad pa/ go cha'i snying po sgom pa'i le'u (963)
lnga bcu rtsa dgu pa/ go cha dang lha mo'i snying po sgom pa bstan pa'i le'u (970)
drug cu pa/ srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro bo bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje hUM mdzad skyed pa'i le'u (971)
drug cu rtsa gcis pa/ sde tshan gyi sbyor ba'i le'u (976)
drug cu rtsa gnyis pa/ ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub kyi rgyu sgrub pa'i le'u (978)
drug cu rtsa gsum pa/ gsang ba'i ye shes kyi le'u (980)
drug cu rtsa bzhi pa/ lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor gyi le'u (985)
drug cu rtsa lnga pa/ khro bo rdo rje 'jigs byed chen ngo 'i bdas po'i kha sbyar gnon pa'i le'u (987)
drug cu rtsa drug pa/ skye ba bdun pa'i phyugs chen sgrub pa'i le'u (990)
drug cu rtsa bdun pa/ bdag nyid bcos kyi yi be las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa'i le'u (995)
drug cu rtsa brgyad pa/ bdag 'dul ba'i mchod pa'i le'u (1001)
drug cu rtsa dgu pa/ gsang pa'i yang gsang ba bde mchog rgyud kyi rgyal po chen po the tshom med par de kho na sgom pa bstan pa'i le'u (1004)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ka, 708-1006


Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནྡ་དང་། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས། ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལས་ཟབ་པ་མདེ་དོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI paM ka ra shrI dz+nyA na dang / bod kyi lo tsA ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang / lo tsA ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nan+da dang / lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas/ zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa/ 'di las zab pa mde do

B386

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, kha, 121a3-282b4


C16

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་དྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a d+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

1. dam tshig la 'jug pa'i gsang ba sbas pa btsan pa ste le'u dang po ()
2. zhu ba'i le'u ste gnyis pa ()
3. de kho na nyid kyi snying po'i don dam pa bstan pa ste le'u gsum pa ()
4. sku'i sdom pa'i cho ga'i le'u ste bzhi pa ()
5. gsung gi sdom pa'i le'u ste lnga pa ()
6. thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur gyi le'u ste drug pa ()
7. sdom pa'i dam tshig bstan pa ste le'u bdun pa ()
8. gnas kyi rim pa ste le'u brgyad pa ()
9. gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa ste le'u dgu pa ()
10. 'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa ste le'u bcu pa ()
11. dngos grub kyi gnas kyi rim pa'i le'u ste bcu gcig pa ()
12. rnal 'byor ma'i gnas bsgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa'i le'u ste bcu gnyis pa ()
13. re'u mig dgod pa dang / gnas bsdu ba bstan pa ste le'u bcu gsum pa ()
14. gnyis su med par sbyor ba'i gnas kyi le'u ste bcu bzhi pa ()
15. dpal he ru ka dang / mkha' 'gro ma dang / dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams bsgoms pas bskyed pa ste le'u bcwa lnga pa ()
16. las dang po pa'i sbyor ba'i bsgom pa bstan pa ste le'u bcu drug pa ()
17. dbang po bar ma'i bsgom pa bstan pa ste le'u bcu bdun pa ()
18. dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa'i le'u ste bco brgyad pa ()
19. mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ga ste le'u bcu dgu pa ()
20. rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ga'i le'u ste nyi shu pa ()
21. srung ba'i phyir zlog gi le'u ste nyi shu rtsa gcig pa ()
22. 'chi ba slong bar byed pa'i lasta hams cad byed pa sgom pa bstan pa ste le'u nyi shu rtsa gnyis pa ()
23. rnal 'byor ma'i gsang ba'i dam tshig gi de kho na nyid kyi sgom pa bstan pa ste le'u nyi shu rtsa gsum pa ()
24. rigs drug gi 'khor los sgyur ba'i bka'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa ()
25. sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa ()
26. dam tshig las ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa ste le'u nyi shu rtsa drug pa ()
27. rdo rje sems dpa' skyed pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa ()
28. 'jam pa'i rdo rje sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa ()
29. k+Sha'i mkha' 'gro sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa dgu pa ()
30. gsang ba chen po'i gsang ba A li'i mkha' 'gro sgrub pa ste le'u sum cu pa ()
31. gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa ste le'u sum cu rtsa gcig pa ()
32. dam tshig gi sdom pa 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po zhes bya ba'i le'u ste sum cu rtsa gnyis pa ()
33. sbyangs pa'i yon tan skyed pa'i le'u ste sum cu rtsa gsum pa ()
34. char dbab pa'i cho ga'i le'u ste sum cu rtsa bzhi pa ()
41. lwa ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gcig pa ()
35. sna tshogs sgrub pa'i le'u ste sum cu rtsa lnga pa ()
36. gsang bag sum gyi dam tshig gi mchog ces bya ba'i le'u ste sum cu rtsa drug pa ()
37. gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba skyed pa'i sgom pa'i le'u ste sum cu rtsa bdun pa ()
38. brda'i le'u ste sum cu rtsa brgyad pa ()
39. rnal 'byor ma'i mtshan ma'i le'u ste sum cu rtsa dgu pa ()
40. mkha' 'gro ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu pa ()
41. lwa ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gcig pa ()
42. brda'i le'u le'u ste bzhi bcu rtsa gnyis pa ()
43. yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gsum pa ()
44. mkha' 'gro ma'i yan lag gi phyag rgya'i le'u ste bzhi bcu rtsa bzhi pa ()
45. mkha' 'gro ma'i brda'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa lnga pa ()
46. pho nya'i grangs kyi le'u ste bzhi bcu rtsa drug pa ()
47. mkha' 'gro ma dang dpa' bo'i las kyi rim pa sgrub pa rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po'i le'u ste bzhi bcu rtsa bdun pa ()
48. ras ris la sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa brgyad pa ()
49. dkyil 'khor gyi cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa dgu pa ()
50. dbyangs skyong gi mtshams kyi le'u ste lnga bcu pa ()
51. nye ba'i snying po bsgoms pas skyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gcig pa ()
52. yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas skyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gnyis pa ()
53. dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gsum pa ()
54. chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa bzhi pa ()
55. gsang ba sbyor ba'i sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa lnga pa ()
56. gsang ba'i yi ge skyed cing sgrub pa'i le'u ste lnga bcu rtsa drug pa ()
57. rtsa ba'i sngags kyi yi ge btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga'i le'u ste lnga bcu rtsa bdun pa ()
58. go cha'i snying po sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa brgyad pa ()
59. go cha dang lha mo'i snying po sgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa dgu pa ()
60. srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro bo bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje hUM mdzad skyed pa'i le'u ste drug cu pa ()
61. sde tshan gyi sbyor ba'i le'u ste drug cu rtsa gcig pa ()
62. ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub gyi rgyu sgrub pa'i le'u ste drug cu rtsa gnyis pa ()
63. gsang ba'i ye shes kyi le'u ste drug cu rtsa gsum pa ()
64. lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor gyi le'u ste drug cu rtsa bzhi pa ()
65. khro bo rdo rje 'jigs byed chen po'i bdag po'i kha sbyar gnon pa'i le'u ste drug cu rtsa lnga pa ()
66. skye ba bdun pa'i phyug sa chen sgrub pa'i le'u ste drug cu rtsa drug pa ()
67. bdag nyid chos kyi yi ge las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa'i le'u ste drug cu rtsa bdun pa ()
68. bdag 'dul ba'i mchod pa'i le'u ste drug cu rtsa brgyad ()
69. gsang ba'i yang gsang ba bde mchog rgyud kyi rgyal po chen po the tshom med par de kho na sgom pa bstan pa'i le'u ste/ drug cu rtsa dgu pa ()

Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, kha, 96a2-233a5

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱནནྟ་དང་ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI paM ka ra shrI dz+nyA na dang / bod kyi lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur zhing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang lo tsA ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis kyang zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta Anan+ta dang lo chung gis lhag rnams bsabs nas zhus dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa//

Cz052-002

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏཏ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na utta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ka, 61a6-219a5

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པནྡི་ཏ་ཆེན་པོ་པདམ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པནྡི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པནྡི་ཏ་ཱ་ནནྟ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po pan+di ta chen po padma ka ra sh+rI dz+nya na dang/ bod kyi lo tsa ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis pan+di ta chen po dz+nyA na sh+rI dang/ lo tsa ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis pan+di ta A nan+ta dang/ lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

D369

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
e-texts:


Textual Structure:

dam tshig la 'jug pa'i gsang ba sbas pa btsan pa ste le'u dang po (247b6)
zhu ba'i le'u ste gnyis pa (250a7)
de kho na nyid kyi snying po'i don dam pa bstan pa ste le'u gsum pa (253b1)
sku'i sdom pa'i cho ga'i le'u ste bzhi pa (259a3)
gsung gi sdom pa'i le'u ste lnga pa (261b2)
thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur gyi le'u ste drug pa (263b2)
sdom pa'i dam tshig bstan pa ste le'u bdun pa (265b7)
gnas kyi rim pa ste le'u brgyad pa (267a4)
gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa ste le'u dgu pa (272a3)
'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa ste le'u bcu pa (275b3)
dngos grub kyi gnas kyi rim pa'i le'u ste bcu gcig pa (279a3)
rnal 'byor ma'i gnas bsgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa'i le'u ste bcu gnyis pa (282b6)
re'u mig dgod pa dang / gnas bsdu ba bstan pa ste le'u bcu gsum pa (286a7)
gnyis su med par sbyor ba'i gnas kyi le'u ste bcu bzhi pa (292a3)
dpal he ru ka dang / mkha' 'gro ma dang / dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams bsgoms pas bskyed pa ste le'u bcwa lnga pa (292b5)
las dang po pa'i sbyor ba'i bsgom pa bstan pa ste le'u bcu drug pa (293b7)
dbang po bar ma'i bsgom pa bstan pa ste le'u bcu bdun pa (294b7)
dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa'i le'u ste bco brgyad pa (297a7)
mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ga ste le'u bcu dgu pa (298b1)
rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ga'i le'u ste nyi shu pa (301a1)
srung ba'i phyir zlog gi le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (302a4)
'chi ba slong bar byed pa'i lasta hams cad byed pa sgom pa bstan pa ste le'u nyi shu rtsa gnyis pa (303a2)
rnal 'byor ma'i gsang ba'i dam tshig gi de kho na nyid kyi sgom pa bstan pa ste le'u nyi shu rtsa gsum pa (304b4)
rigs drug gi 'khor los sgyur ba'i bka'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (307a5)
sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa (310b2)
dam tshig las ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa ste le'u nyi shu rtsa drug pa (312a5)
rdo rje sems dpa' skyed pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa (313a6)
'jam pa'i rdo rje sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa (313b4)
k+Sha'i mkha' 'gro sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa dgu pa (314b5)
gsang ba chen po'i gsang ba A li'i mkha' 'gro sgrub pa ste le'u sum cu pa (316a6)
gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa ste le'u sum cu rtsa gcig pa/ (317b6)
dam tshig gi sdom pa 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po zhes bya ba'i le'u ste sum cu rtsa gnyis pa (320b7)
sbyangs pa'i yon tan skyed pa'i le'u ste sum cu rtsa gsum pa (322a2)
char dbab pa'i cho ga'i le'u ste sum cu rtsa bzhi pa (323b1)
sna tshogs sgrub pa'i le'u ste sum cu rtsa lnga pa (324a1)
gsang bag sum gyi dam tshig gi mchog ces bya ba'i le'u ste sum cu rtsa drug pa/ (324b6)
gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba skyed pa'i sgom pa'i le'u ste sum cu rtsa bdun pa (327a3)
brda'i le'u ste sum cu rtsa brgyad pa (327b3)
rnal 'byor ma'i mtshan ma'i le'u ste sum cu rtsa dgu pa (328b4)
mkha' 'gro ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu pa (329b1)
lwa ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gcig pa (330a7)
brda'i le'u le'u ste bzhi bcu rtsa gnyis pa (330b7)
yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gsum pa (331a4)
mkha' 'gro ma'i yan lag gi phyag rgya'i le'u ste bzhi bcu rtsa bzhi pa (331b2)
mkha' 'gro ma'i brda'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa lnga pa (332a7)
pho nya'i grangs kyi le'u ste bzhi bcu rtsa drug pa (334b3)
mkha' 'gro ma dang dpa' bo'i las kyi rim pa sgrub pa rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po'i le'u ste bzhi bcu rtsa bdun pa (335a6)
ras ris la sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa brgyad pa (337a5)
dkyil 'khor gyi cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa dgu pa (339b4)
dbyangs skyong gi mtshams kyi le'u ste lnga bcu pa (340b5)
nye ba'i snying po bsgoms pas skyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gcig pa (341b2)
yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas skyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gnyis pa (344a1)
dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gsum pa (345a3)
chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa bzhi pa (346a1)
gsang ba sbyor ba'i sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa lnga pa (347a1)
gsang ba'i yi ge skyed cing sgrub pa'i le'u ste lnga bcu rtsa drug pa (350a3)
rtsa ba'i sngags kyi yi ge btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga'i le'u ste lnga bcu rtsa bdun pa (352a6)
go cha'i snying po sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa brgyad pa (355a2)
go cha dang lha mo'i snying po sgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa dgu pa/ (355b5)
srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro bo bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje hUM mdzad skyed pa'i le'u ste drug cu pa (357b4)
sde tshan gyi sbyor ba'i le'u ste drug cu rtsa gcig pa (358b3)
ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub gyi rgyu sgrub pa'i le'u ste drug cu rtsa gnyis pa (359a6)
gsang ba'i ye shes kyi le'u ste drug cu rtsa gsum pa (361b1)
lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor gyi le'u ste drug cu rtsa bzhi pa (362b2)
khro bo rdo rje 'jigs byed chen po'i bdag po'i kha sbyar gnon pa'i le'u ste drug cu rtsa lnga pa (363b7)
skye ba bdun pa'i phyug sa chen sgrub pa'i le'u ste drug cu rtsa drug pa (366a6)
bdag nyid chos kyi yi ge las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa'i le'u ste drug cu rtsa bdun pa (368b2)
bdag 'dul ba'i mchod pa'i le'u ste drug cu rtsa brgyad (369b6)
gsang ba'i yang gsang ba bde mchog rgyud kyi rgyal po chen po the tshom med par de kho na sgom pa bstan pa'i le'u ste/ drug cu rtsa dgu pa (370a5)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ka, 247a1-370a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ka, 247a1-370a7
Set: MW30532

rgyud, ka, 247a1-370a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ka, 247a1-370a7

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས་གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པངྐ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་། ལོཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནྡ་དང་། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས། ཞུས་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། །འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་དོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs s+ho/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI pang+ka ra shrI dz+nyA na dang / bod kyi lots+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang / lots+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis kyang zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nan+da dang / lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas/ zhus dag byas nas legs par bcos te gtan la phab/ /'di las zab pa med do

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI pang+ka ra shrI dz+nyA na (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang po (Tr.)
lots+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus (Rev.)
lo chung (Rev.)

Dd079-010

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ka, 315b4-495a6

Colophon:
རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པངྐ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང། བོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བཟུས་པའོ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏཱ་ནནྡ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས། ཞུས་དག་ཁྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་དོ
rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI pang+ka ra shrI dz+nyA na dang/ bos lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang/ lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis bzus pa'o/ phyis paN+Di taA nan+da dang/ lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas/ zhus dag khyas nas legs par bcos te gtan la phab/ 'di las zab pa med do

Dk089-007

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ka, 371b1-583a4

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནཏ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po pad+ma ka ra sh+rI dz+nya na dang/ bod kyi lo tsa ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na sh+rI dang/ lo tsa ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nanta dang/ lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

F446

ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
nges par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
བྷི་དྷ་ན་ུད་ཏ་ར་ཎྜ་ན་མ
ab+hi d+ha na ud ta ra N+Da na ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ca, 186b1-368a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ།། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།། རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཀ་ར་དང། །ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིག་པ་གཞོན་ནུས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། །སླད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་བྷ་ཀ་ར་དང། དགེ་སློང་ཤཱ་ཀྱཱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། དགེའོ།། འདི་ལ་འགྱུར་གཞན། །པཎྜི་དཱི་པྂ་ཀ་ར་དང། ལོཙྪ་བ་བདག་ཉིས་ཆེན་ོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་འགྱུར་དང།། པཎྜི་ཏ་ཀུ་མ་ར་དང། །ལོཙྪ་བ་བྱང་ཆུབ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བཅོས་པ་དང།། །།ཡང་ཛཱ་ན་ཤྲཱི་དང། །དགེ་སློང་བློ་གྲོས་སྙིང་པོ་དང། །དགེ་སློང་རབ་ཞིས་བཅོས་པ་དང། །ཡང་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་གྱི་འགྱུར་དང།། ཡང་པཎྜི་ཏ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བྷ་ཏྲ་དང། །ལོཙྪ་བ་རིག་པ་གཞོན་ནུའི་འགྱུར་སོགས་དུས་ཡོད་དོ
nges par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma zhes bya ba// rgyud kyi rgyal po chen po// rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na ka ra dang/ /lo ts+tsha ba dge slong rig pa gzhon nus bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ /slad kyis rgya gar gyi mkhan po pra b+ha ka ra dang/ dge slong shA kyA ye shes kyis bcos nas gtan la phab pa'o// dge'o// 'di la 'gyur gzhan/ /paN+Di dI paM ka ra dang/ lots+tsha ba bdag nyis chen o rin chen bzang po'i 'gyur dang// paN+Di ta ku ma ra dang/ /lots+tsha ba byang chub shes rab kyis bcos pa dang// //yang dzA na shrI dang/ /dge slong blo gros snying po dang/ /dge slong rab zhis bcos pa dang/ /yang chos kyi brtson 'grus gyi 'gyur dang// yang paN+Di ta d+harma shrI b+ha tra dang/ /lots+tsha ba rig pa gzhon nu'i 'gyur sogs dus yod do

Gt069-002

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏཏ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na utta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ka, 50a5-220b3

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདམ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནཏ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po padma ka ra sh+rI dz+nya na dang/ bod kyi lo tsa ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na sh+rI dang/ lo tsa ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nanta dang/ lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

H385

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, kha, 131b4-327b6


Hg56-023

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45315

, 139a1-139b8
Hg63-002

ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
nges par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུད་ཏ་ར་ཏན་ཏྲ་ན་མ
a b+hi d+ha na ud ta ra tan tra na ma
Location:
Set: MW4CZ45315

nga, 30a3-134a2

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙ་ན་ཀ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིག་པ་གཞོན་ནུས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ།། སླད་ཀྱིས་རྒ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་པ་ཀ་ར་དང། དགེ་སློང་ཤག་ཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། རྫོགས་སྷོ
rgya gar gyi mkhan po dz+nya na ka ra dang/ lo tsa ba dge slong rig pa gzhon nus sgyur cing zhus te/ gtan la phab pa// slad kyis rga gar gyi mkhan po pra pa ka ra dang/ dge slong shg kya ye shes kyis bcos nas gtan la phab pa// rdzogs s+ho

J362

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, kha, 91a1-221b8
Set: -

Set: MW4PD3142L254

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ka, 275a3-423a5


N376

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, kha, 53a7-245a7
Set: MW2KG5014

rgyud, kha, 53a7-245a7
Set: MW2KG210297Np038-007

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ka, 335b5-526a7

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནྟ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po pad+ma ka ra shrI dz+nya na dang/ bod kyi lo tsa ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang/ lo tsa ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nan+ta dang/ lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

Pj080-010

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ka, 281b2-425a7

Colophon:
རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པངཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང། བོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཅེཧན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བཟུས་པའོ། ཕྱིས་པཎཌི་ཏཱ་ནནྡ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས། ཞུས་དག་ཁྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་དོ
rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po paNDi ta chen po dI pangka ra shrI dz+nyA na dang/ bos lo ts+tsha ba cehn po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paNDi ta chen po dz+nyA na shrI dang/ lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis bzus pa'o/ phyis paNDi taA nan+da dang/ lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas/ zhus dag khyas nas legs par bcos te gtan la phab/ 'di las zab pa med do

Pz080-010

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ka, 246a3-373a7

Colophon:
རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པངཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང། བོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཅེཧན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བཟུས་པའོ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏཱ་ནནྡ་དང། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས། ཞུས་དག་ཁྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་དོ
rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI pangka ra sh+rI dz+nyA na dang/ bos lo ts+tsha ba cehn po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na sh+rI dang/ lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis bzus pa'o/ phyis paN+Di taA nan+da dang/ lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas/ zhus dag khyas nas legs par bcos te gtan la phab/ 'di las zab pa med do

Q17

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, kha, 96b3-227b7
Set: MW3CN1094

rgyud, kha, 96b3-227b7

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས་གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་དི་བང་ཀར་ཤྲཱི་ཛཉའ་ན་དང་།། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། ཕྱིས་བཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛཉའ་ན་ཤྲཱི་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་པའོ་།། ཕྱིས་བཎཌི་ཏ་ནན་ཏ་དང་།ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་བསབས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་དོ་།། (ཁ,་227བ5-7)
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po baNDi ta chen po di bang kar shrI dzny'a na dang // bod kyi lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur zhing zhus te gtan la phab pa // phyis baNDi ta chen po dzny'a na shrI dang /lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis kyang zhus pa'o // phyis baNDi ta a nan ta dang /lo chung gis chad lhag bsabs nas zhus dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o // 'di las zab pa med do // (kha, 227b5-7)

Translators and revisors:
dīpaṁkaraśrījñāna (Tr.)
rin chen bzang po/ (Tr.)
ānanta (Rev.)
jñānaśrī (Rev.)
chos kyi brtson 'grus/ (Rev.)
rngog legs pa'i shes rab/ (Rev.)

R369

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟར་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+tra nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ka, 247a1-370a7


S335

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

1. dam tshig la 'jug pa'i gsang ba sbas pa bstan pa (57a4)
2. zhu ba (61a5)
3. de kho na nyis kyi snying po'i don dam pa bstan pa (66a4)
4. sku'i sdom pa'i cho ga (75a5)
5. gsung gi sdom pa (79a4)
6. thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur (82b1)
7. sdo mpa'i dam tshig bstan pa (86a6)
8. gnas kyi rim pa (88a7)
9. gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa (96a3)
10. 'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa (101b4)
11. dngos grub kyi rim pa (106b7)
12. rnal 'byor ma'i gnas sgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa (112b1)
13. re'u mig dgod pa dang gnas bsdu ba bstan pa (118a2)
14. gnyis su med pa'i sbyor ba'i gnas (127a2)
15. dpal he ru ka dang mkha' 'khro ma dang dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams bsgoms pas bskyed pa (128a2)
16. las dang po pa'i sbyor ba'i sgom pa bstan pa (129b4)
17. dbang po bar ma'i sgom pa bstan pa (131a6)
18. dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa (135a3)
19. mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ga (136b5)
20. rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ga (140a6)
21. srung ba'i phyir bzlog (142a3)
22. 'chi ba slong bar byed pa'i las thams cad byed pa'i sgom pa bstan pa (143a6)
23. rnal 'byor ma'i gsang ba'i dam tshig gi de kho na nyid kyi sgom pa bstan pa (145b5)
24. rigs drug gi 'khor lo sgyur ba'i bka' (149a7)
25. sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa (154a6)
26. dam tshig las ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa (156b5)
27. rdo rje sems dpa' bskyed pa (158a7)
28. 'jam pa'i rdo rje sgrub pa (158b7)
29. k+Sha'i mkha' 'gro sgrub pa (160b1)
30. gsang ba chen po'i gsang ba ali'i mkha' 'gro sgrub pa (162b5)
31. gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa (164b6)
32. dam tshig gi sdom pa las 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po (169a6)
33. sbyangs pa'i yon tan bskyed pa (171a2)
34. char dbab pa'i cho ga (173a5)
35. las sna tshogs sgrub pa (173b7)
36. gsang ba gsum gyi dam tshig gi mchog (175a5)
37. gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba bskyed pa'i sgom pa (178a7)
38. brda (179a4)
39. rnal 'byor ma'i mtshan ma (180b5)
40. mkha' 'gro ma'i mtshan nyid (181b6)
41. lA ma'i mtshannyid (183a3)
42. brda (183b6)
43. yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid (184a5)
44. mkha' #gro ma'i yan lag gi phyag rgya (184b6)
45. mkha' 'gro ma'i brda'i cho ga (186a1)
46. pho nya'i grags (189a1)
47. mkha' 'gro ma dang dpa' bo'i las kyi rim pa sgrub pa rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po (189b7)
48. ras ris la sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga (192b1)
49. dkyil 'khor gyi cho ga (195b6)
50. dbyangs skyong gi mtshams (197a4)
51. nye ba'i snying po bsgoms pa bskyed pa (198a6)
52. yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas bskyed pa (201b2)
53. dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa (204a1)
54. chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa (205a3)
55. gsang ba sbyor ba'i sgom pa (206b2)
56. gsang ba'i yi ge bskyed cing sgrub (210b7)
57. rtsa ba'i sngags kyi yi ge btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga (214a2)
58. go cha'i snying po bsgom pa (217b5)
59. go cha dang lha mo'i snying po bsgom pa bstan pa (218b5)
60. srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro ba bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje huM mdzad bskyed pa (221a7)
61. sde tshan gyi sbyor ba (222b3)
62. ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub kyi rgyu sgrub pa (223b2)
63. gsang ba'i ye shes (226a6)
64. lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor (227b4)
65. khro bo rdo rje 'jigs byed chen po'i bdag po kha sbyar gnon pa (229a6)
66. skye ba bdun pa'i phyugs chen sgrub pa (232b3)
67. bdag nyid chos kyi yi ge las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa (235b6)
68. bdag 'dul ba'i mchod pa (236b3)
69. the tsom med par de kho na bsgom pa bstan pa (238a3)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ka, 55b5-238a3

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱནནྟ་དང་ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po pad+mA ka ra shrI dz+nyA na dang bod kyi lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta Anan+ta dang lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

Ts02.2

ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
nges par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po
་བི་ད་ནོད་ཏ་ར་ཏན་ཏྲ་ནཱ་མ་མཧཱ་ཏན་ཏྲ་ར་ཛ
a bi da nod ta ra tan t+ra nA ma mahA tan t+ra ra dza
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Kha, 40b4-187b4

Colophon:
ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སྷོ།། སྔོན་བྱུང་བརྙས་མིན་བླ་མའི་བཀའ་བསྐུལ་ཕྱིར། །མཁས་མཆོག་ཀུ་མ་ར་དང་ལོ་ཚ་བ། །དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བས། །བཅོས་སྒྱུར་གཏན་ལ་ཕབ་ལ་མཁས། །མཆོག་འདི་ལ་ནི་བཟོད་པ་མཛོད། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཛྙ་ནི་ཤྲི་དང། དགེ་སློང་བློ་གྲོས་སྙིང་པོ་དང། དགེ་སློང་རབ་བཞིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
nges par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po rdzogs s+ho// sngon byung brnyas min bla ma'i bka' bskul phyir/ /mkhas mchog ku ma ra dang lo tsha ba/ /dge slong byang chub shes rab ces bya bas/ /bcos sgyur gtan la phab la mkhas/ /mchog 'di la ni bzod pa mdzod/ /rgya gar gyi mkhan po chen po dpal dz+nya ni sh+ri dang/ dge slong blo gros snying po dang/ dge slong rab bzhis bcos nas gtan la phab pa'o//

Ty056-002

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ka, 51b1-232a3

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱནནྟ་དང་ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po pad+mA ka ra shrI dz+nyA na dang bod kyi lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta Anan+ta dang lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

U371

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ka, 247a1-370a7


V404

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བྷི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a b+hi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

1. dam tshig la 'jug pa'i gsang ba sbas pa bstan pa (288a1)
2. zhu ba (291b2)
3. de kho na nyis kyi snying po'i don dam pa bstan pa (295b4)
4. sku'i sdom pa'i cho ga (303a6)
5. gsung gi sdom pa (306b4)
6. thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur (309a8)
7. sdo mpa'i dam tshig bstan pa (312b4)
8. gnas kyi rim pa (314a8)
9. gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa (320b4)
10. 'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa (325a3)
11. dngos grub kyi rim pa (329b2)
12. rnal 'byor ma'i gnas sgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa (334a8)
13. re'u mig dgod pa dang gnas bsdu ba bstan pa (339a6)
14. gnyis su med pa'i sbyor ba'i gnas (347a8)
15. dpal he ru ka dang mkha' 'khro ma dang dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams bsgoms pas bskyed pa (348a5)
16. las dang po pa'i sbyor ba'i sgom pa bstan pa (349b4)
17. dbang po bar ma'i sgom pa bstan pa (351a2)
18. dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa (354a6)
19. mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ga (355b5)
20. rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ga (358b5)
21. srung ba'i phyir bzlog (360a8)
22. 'chi ba slong bar byed pa'i las thams cad byed pa'i sgom pa bstan pa (361a8)
23. rnal 'byor ma'i gsang ba'i dam tshig gi de kho na nyid kyi sgom pa bstan pa (363a8)
24. rigs drug gi 'khor lo sgyur ba'i bka' (366b2)
25. sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa (370b2)
26. dam tshig las ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa (372b2)
27. rdo rje sems dpa' bskyed pa (374a2)
28. 'jam pa'i rdo rje sgrub pa (374b1)
29. kSha'i mkha' 'gro sgrub pa (375b7)
30. gsang ba chen po'i gsang ba ali'i mkha' 'gro sgrub pa (377b7)
31. gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa (379b3)
32. dam tshig gi sdom pa las 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po (383a5)
33. sbyangs pa'i yon tan bskyed pa (384b4)
34. char dbab pa'i cho ga (386a8)
35. las sna tshogs sgrub pa (386b8)
36. gsang ba gsum gyi dam tshig gi mchog (388a1)
37. gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba bskyed pa'i sgom pa (390b2)
38. brda (391a4)
39. rnal 'byor ma'i mtshan ma (392a7)
40. mkha' 'gro ma'i mtshan nyid (393a5)
41. lA ma'i mtshannyid (394a5)
42. brda (394b7)
43. yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid (395a4)
44. mkha' #gro ma'i yan lag gi phyag rgya (395b3)
45. mkha' 'gro ma'i brda'i cho ga (396b2)
46. pho nya'i grags (399a2)
47. mkha' 'gro ma dang dpa' bo'i las kyi rim pa sgrub pa rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po (399b8)
48. ras ris la sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga (402a4)
49. dkyil 'khor gyi cho ga (404b8)
50. dbyangs skyong gi mtshams (406a2)
51. nye ba'i snying po bsgoms pa bskyed pa (406b8)
52. yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas bskyed pa (409b3)
53. dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa (410b7)
54. chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa (411b7)
55. gsang ba sbyor ba'i sgom pa (413a2)
56. gsang ba'i yi ge bskyed cing sgrub (416b2)
57. rtsa ba'i sngags kyi yi ge btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga (419a3)
58. go cha'i snying po bsgom pa (422a3)
59. go cha dang lha mo'i snying po bsgom pa bstan pa (422b8)
60. srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro ba bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje huM mdzad bskyed pa (425a5)
61. sde tshan gyi sbyor ba (426a6)
62. ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub kyi rgyu sgrub pa (427a4)
63. gsang ba'i ye shes (429b6)
64. lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor (431a1)
65. khro bo rdo rje 'jigs byed chen po'i bdag po kha sbyar gnon pa (432a7)
66. skye ba bdun pa'i phyugs chen sgrub pa (435a4)
67. bdag nyid chos kyi yi ge las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa (437b8)
68. bdag 'dul ba'i mchod pa (439b2)
69. the tsom med par de kho na bsgom pa bstan pa (440a3)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ka, 286b6-440a8

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས་གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱིརྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པནདི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པནདི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་པའོ། ཕྱིས་པནདི་ཏ་ཱ་ནནྡ་དང་། ལོ་ཆུང་གིས་ཆད་ལྷག་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyirgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pandi ta chen po pad+ma ka ra shrI dz+nyA na dang /bod kyi lo ts+tsha ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur zhing zhus te gtan la phab pa/ phyis pandi ta chen po dz+nyA na shrI dang / lo ts+tsha ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis kyang zhus pa'o/ phyis pandi ta A nan+da dang / lo chung gis chad lhag rnams bsabs nas zhus dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o

Z345

མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba
་བི་དྷ་ན་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
a bi d+ha na ut+ta ra tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

dam tshig la 'jug pa'i sangs sbas pa bstan pa ste le'u dang po'o (57b3)
zhu ba'i le'u ste gnyis pa'o (61a8)
de kho na nyid kyi snying po'i don dam pa bstan pa ste le'u gsum pa'o (66a3)
sku'i sdom pa'i cho ga'i le'u ste bzhi pa'o (74b3)
gsung gi sdom pa'i le'u ste lnga pa'o (78a7)
thugs kyi sdom pa dang bla ma'i bsnyen bkur gyi le'u ste drug pa'o (81a8)
sdom pa'i dam tshig bstan pa ste le'u bdun pa'o (85a4)
gnas kyi rim pa ste le'u brgyad pa'o (87a3)
gnyis su med pa'i 'khor lo'i rim par phye ba bstan pa ste le'u dgu pa'o (94b7)
'khor lo gsum gyi dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa ste le'u bcu pa'o (100b5)
dngos grub kyi rim pa'i le'u ste bcu gcig pa'o (106a5)
rnal 'byor ma'i gnas sgrub pa'i mtshan ma'i rim pa bstan pa'i le'u ste bcu gnyis pa'o (110'b7)
re'u mig dgod pa dang gnas bsdu ba bsdu ba bstan pa ste le'u bcu gsum pa'o (117b2)
gnyis su med pa'i sbyor ba'i gnas kyi le'u ste bcu bzhi pa'o (126b6)
dpal he ru ka dang / mkha' 'khro ma dang / dpa' bo dang / rnal 'byor ma rnams bsgoms pa+s bskyed pa ste le'u bco lnga pa'o (127b6)
las dang po pa'i sbyor ba'i sgom pa bstan pa ste le'u bcu drug pa'o (129b2)
dbang po bar ma'i sgom pa bstan pa ste le'u bcu bdun pa'o (131a7)
dbang po rnon po'i sgom pa rjes su bstan pa'i le'u ste bco brgyad pa'o (135a6)
mkha' 'gro ma bzhi'i sbyor ba'i sdom pa'i cho ga ste le'u ste bcu dgu pa'o (137a2)
rnal 'byor gyi sdom pa'i cho ga'i le'u ste nyi shu pa'o (140b5)
srung ba'i phyir bzlog gi le'u ste shu rtsa gcig pa (142b4)
'chi ba slong bar byed pa'i las thams cad byed pa'i sgom pa bstan pa ste le'u nyi shu rtsa gnyis pa'o (143b8)
(146b/147a?)
rigs drug gi 'khor lo sgyur ba'i bka'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa'o (150a8)
sku gsung thugs kyi gnas kyi rim pa'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa'o (155b2)
dam tshig la+s ldang ba sangs rgyas thod pa bskyed pa ste le'u nyi shu rtsa drug pa'o (158a3)
rdo rje sems dpa' bskyed pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa'o (159b6)
'jam pa'i rdo rje sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa'o (160a6)
k+Sha'i mkha' 'gro sgrub pa'i le'u ste nyi shu rtsa dgu pa'o (162a1)
gsang ba chen po'i gsang ba ali'i mkha' 'gro sgrub pa ste le'u sum cu tham pa'o (164b2)
gsal byed mkha' 'gro'i sgrub pa'i mtshan ma bstan pa ste le'u sum cu rtsa gcig pa'o (166b7)
dam tshig gi sdom pa las 'byung ba'i dkyil 'khor gyi rgyal po zhes bya ba'i le'u ste sum cu rtsa gnyis pa'o (171b6)
sbyangs pa'i yon tan bskyed pa'i le'u ste sum cu rtsa gsum pa'o (173b3)
char dbab pa'i le'u ste sum cu rtsa bzhi pa'o (175b8)
las sna tshogs sgrub pa'i le'u ste sum cu rtsa lnga pa'o (176b3)
gsang ba gsum gyi dam tshig gi mchog ces bya ba'i le'u ste sum cu rtsa drug pa'o (178a3)
gnyis su med pa'i go cha'i sbyor ba bskyed pa'i sgom pa'i le'u ste sum cu rtsa bdun pa'o (181b5)
rda'i le'u ste sum cu rtsa brgyad pa'o (182b2)
rnal 'byor ma'i mtshan ma'i le'u ste sum cu rtsa dgu pa'o (184a8)
mkha' 'gro ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu pa'o (185b4)
lA ma'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gcig pa'o (187a4)
brda'i le'u ste bzhi bcu rtsa gnyis pa'o (188a2)
yan lag gi phyag rgya'i mtshan nyid kyi le'u ste bzhi bcu rtsa gsum pa'o (188b2)
mkha' 'gro ma'i yan lag gi phyag rgya'i le'u ste bzhi bcu rtsa bzhi pa'o (189a4)
mkha' 'gro ma'i grda'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa lnga pa'o (190b1)
pho nya'i grags kyi le'u ste bzhi bcu rtsa drug pa'o (194a5)
mkha' 'gro ma dang dpa' bo'i las kyi rim pa sgrub pa rnal 'byor ma dang dpa' bo gnyis su med pa'i snying po'i le'u ste bzhi bcu rtsa bdun pa'o (195a6)
ras ris la sogs pa rab tu gnas pa'i cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa brgyad pa'o (198a6)
dkyil 'khor gyi cho ga'i le'u ste bzhi bcu rtsa dgu pa'o (202a8)
dbyangs skyong gi mtshams kyi le'u ste lnga bcu pa'o (204a4)
nye ba'i snying po bsgoms pas bskyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gcig pa'o (205b3)
yi ge nyi shu rtsa gnyis kyi snying po bsgoms pas bskyed pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gnyis pa'o (209b1)
dkyil 'khor gyi sgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa gsum pa'o (211a6)
chos kyi dbyings kyi grong khyer sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa bzhi pa'o (212b3)
gsang ba sbyor ba'i sgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsa lnga pa'o (214a5)
gsang ba'i yi ge bskyed cing sgrub pa'i le'u ste lnga bcu rtsa drug pa'o (219a3)
rtsa ba'i sngags kyi yi ge btu ba'i rdo rgyus kyi cho ga'i le'u ste lnga bcu rtsa bdun pa'o (223b6)
go cha'i snying po bsgom pa'i le'u ste lnga bcu rtsad pa'o (229a1)
go cha dang lha mo'i snying po bsgom pa bstan pa'i le'u ste lnga bcu rtsa dgu pa'o (230a4)
srung ba zhal bzhi par byin gyis brlabs pa khro bo bzhi'i dkyil 'khor rdo rgyus kyis bris pa rdo rje huM mdzad bskyed pa'i le'u ste drug cu pa'o (233a5)
sde tshan gyi sbyor ba'i le'u ste drug cu rtsa gcig pa'o (234b3)
ji ltar 'dod pa'i bong bu'i mdzad pa dngos grub kyi rgyu sgrub pa'i le'u ste drug cu gnyis pa'o (235b5)
gsang ba'i ye shes kyi le'u ste drug cu rtsa gsum pa'o (238b8)
lha mo bzhi'i gsang ba kha sbyor gyi le'u ste drug cu rtsa bzhi pa'o (240b2)
khro bo rdo rje 'jigs byed chen po'i bdag po kha sbyar gnon pa'i le'u ste drug cu rtsa lnga pa'o (242a8)
(246a4)
bdag nyid chos kyi yi ge las bskyed pa'i byin gyis brlabs pa'i sgom pa'i le'u ste drug cu rtsa bdun pa'o (249b4)
bdag 'dul ba'i mchod pa'i le'u ste drug cu rtsa brgyad pa'o (251b5)
the tsom med par de kho na bsgom pa bstan pa'i le'u ste drug cu rtsa dgu pa'o (252a8)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ka, 56a6-252b4

Colophon:
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་བླ་མ་ལས། གསང་བ་ལས་གསང་བའི་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང་། །ལོ་ཙ་བ་ཁྱུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། །ཕྱིས་པཎྜི་ཏ་ཱ་ནནྟ་དང་། ལོ་ཆུང་གིས་ལྷག་ཆད་རྣམས་བསབས་ནས་ཞུ་དག་བྱས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma las/ gsang ba las gsang ba'i bde mchog gi rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po pad+ma ka ra shrI dz+nya na dang / bod kyi lo tsa ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ phyis paN+Di ta chen po dz+nyA na shrI dang / /lo tsa ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis zhus pa'o/ /phyis paN+Di ta A nan+ta dang / lo chung gis lhag chad rnams bsabs nas zhu dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
padmākaraśrījñāna (Tr.)
rin chen bzang po (Tr.)
Notes:
- Missing folios: 146b and 147a.


BDRC bdr:WAORK0369
84000 Toh 369
BuddhaNexus K12D0369_H0385