Catalog entry rKTs-K365 (Kanjur)

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ

dbang gi rab tu byed pa

sekaprakṛyā

Performance of the Initiation


dbang gi rab tu byed pa (A C D Dd F H J N Pj Pz Q R Ts Ts U)
dbang gi rab byed


A390

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ka, 414-423


Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs su bcad pa sum cu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang rab tu byed pa rdzogs so/ rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen pa os man+ta shrI dang / lo tsA ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B376

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 212b3-218a7


C6

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
sha ka pra kri ya
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 167b1-171b8

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs su bcad pa sum cu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang gi rab tu byed pa rdzogs so// rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen po sa man+ta shrI dang / lo tsA ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

D365

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ka, 146a7-150a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ka, 146a7-150a7
Set: MW30532

rgyud, ka, 146a7-150a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ka, 146a7-150a7

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་དང་། ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs su bcad pa sum cu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang rab tu byed pa rdzogs so// //rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen po sa man+ta shrI dang / lots+tsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen po sa man+ta shrI (Tr.)
lots+tsha ba dge slong chos rab (Tr.)

Dd079-006

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ka, 182a3-187a6

Colophon:
དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོས་མནཏ་སྲཧཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dbang rab tu byed pa rdzogs so/ rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen pos manta srhI dang/ lo ts+tsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

F413

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཀྵེ་ཀ་པྲ་ཏི་ཡེ
k+She ka pra ti ye
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ka, 181b7-190a8
Set: MW2KG210295


Colophon:
དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་སོ་མ་ནཱ་ཐ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ།། །།འབྲོད་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dbang gi rab tu byed pa rdzogs s+ho// //kha che'i paN+Di ta so ma nA tha dang/ bod kyi lo ts+tsha ba// //'brod dge slong shes rab grags kyis bsgyur ba'oF486

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཀྵེ་ཀ་པྲ་ཏི་ཡ
k+She ka pra ti ya
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, da, 261a6-269b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེ་བ་རྫོགས་སྷོ
dbang gi rab tu bye ba rdzogs s+ho

H375

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 240a5-246a5


J353

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 164a1-168a5
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་སུམ་བཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་བརྫོགསྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཊི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོས་མན་ཏ་ཤྲÄ«་དང་། ལོ་ཚཚ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs su bcad sum bcu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang rab tu byed brdzogs+ho// //rgya gar gyi paN Ti ta mkhas pa chen pos man ta shrī dang / lo tshtsha ba dge slong chos rab gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

N366

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ka, 210a4-216b1
Set: MW2KG5014

rgyud, ka, 210a4-216b1
Set: MW2KG210297Pj080-006

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ka, 165a3-169b7

Colophon:
དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎཌི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོས་མནྟ་སྲཧཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dbang rab tu byed pa rdzogs so/ rgya gar gyi paNDi ta mkhas pa chen pos man+ta srhI dang/ lo ts+tsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz080-006

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ka, 144a5-148a7

Colophon:
དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོས་མནྟ་སྲཧཱི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dbang rab tu byed pa rdzogs so/ rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen pos man+ta srhI dang/ lo ts+tsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q7

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 160a1-164a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 160a1-164a5

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་བ་སུམ་བཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྟུས་པ་དབང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་བཎ་ཌི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ས་མན་ཏ་ཤྲཱི་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (ཀ,་1644-5)
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs su bcad ba sum bcu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bstus pa dbang rab tu byed pa rdzogs s+ho // rgya gar gyi baN Di ta mkhas pa chen po sa man ta shrI dang /lo ts+tsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // (ka, 164a4-5)

Translators and revisors:
samantaśrī (Tr.)
chos rab/ (Tr.)

R365

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ka, 146a7-150a7


Ts05.8

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ca, 266a7-270a8

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིག་སུ་བཅད་པ། སུམ་བཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ས་མན་ཏ་ཤྲི་དང། ལོ་ཙཚ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshig su bcad pa/ sum bcu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang du byed pa rdzogs so// //rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen po sa man ta shri dang/ lo tstsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//Ts10.5

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 171b5-176b2

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིག་སུ་བཅད་པ། སུམ་བཅུ་ལྷག་པའི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དབང་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ས་མན་ཏ་ཤྲི་དང། ལོ་ཙཚ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshig su bcad pa/ sum bcu lhag pa'i stong phrag gcig pa las mdor bsdus pa dbang du byed pa rdzogs so// //rgya gar gyi paN+Di ta mkhas pa chen po sa man ta shri dang/ lo tstsha ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

U367

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, ka, 146a7-151a1


W23.6

དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ
dbang gi rab tu byed pa
ཤེ་ཀ་པྲ་ཀྲི་ཡ
she ka pra kri ya
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 160a1-164a4BDRC bdr:WAORK0365
84000 Toh 365
BuddhaNexus K12D0365_H0375