Catalog entry rKTs-K364 (Kanjur)

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ

dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po

śrī-kālacakragarbha-nāma-tantra

The Essence of the Tantra of Kālacakra


dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po (A C D Dd J Pj Pz Q R U)
dpal dus kyi 'khor lo zhe bya ba'i rgyud kyi snying po (Ts Ts)
dus 'khor bsdus brgyud las phyung ba'i rgyud


A389

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
shrI kA la tsakra gar+b+ha nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ka, 407-411


Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo d+hi'i zhal snga nas dang / bod kyi lo tsA ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B375

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 209b8-212b3


C5

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏན་ཏྲ
shrI kA la tsakra gar+b+ha nA ma tan tra
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 165b1-167b2

Colophon:
དཔལ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀོལ་བའི་དུམ་བུའོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་ངྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡྷེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
dpal dam pa dang po'i sangs rgyas stong phrag bcu gnyis pa las gsungs pa dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba las/ thabs dang shes rab gnyis su med pa sbyor ba yan lag drug pa'i sgrub thabs bkol ba'i dum bu'o// rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo ng+hi'i zhal snga nas dang / bod kyi lo tsA ba gyi jo ban+d+he zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

D364

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མཏནྟྲ
shrI kA la tsakra gar+b+ha nA matan+t+ra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ka, 144b1-146a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ka, 144b1-146a7
Set: MW30532

rgyud, ka, 144b1-146a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ka, 144b1-146a7

Colophon:
དཔལ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པ། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀོལ་བའི་དུམ་བུའོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། །བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal dam pa dang po'i sangs rgyas stong phrag bcu gnyis pa las gsungs pa dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba las thabs dang shes rab gnyis su med pa/ sbyor ba yan lag drug pa'i sgrub thabs bkol ba'i dum bu'o/ /rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo d+hi'i zhal snga nas dang / /bod kyi lots+tsha ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo d+hi (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer (Tr.)

Dd079-005

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
shrI kA la tsa kra gar+b+ha nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ka, 179b3-182a3

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷིའི་ཞལ་སན་ནས་དང། བོ་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo d+hi'i zhal san nas dang/ bo kyi lo ts+tsha ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer gyis 'bo dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H374

No title at the beginning of the text
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 237b4-240a5


J352(b)

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 161b6-164a1
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲÄ«་བཧ་དྲ་བོ་དཧིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་གྱི་ཇོ་བ་ན་དེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
rgya gar gyi mkhan po shrī bha dra bo dhi'i zhal snga nas dang bod kyi lo tstsha ba gyi jo ba na de zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Pj080-005

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
shrI kA la tsa kra garb+ha nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ka, 163a2-165a3

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷིའི་ཞལ་སན་ནས་དང། བོ་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rgya gar gyi mkhan po shrI b+ha dra bo d+hi'i zhal san nas dang/ bo kyi lo ts+tsha ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer gyis 'bo dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz080-005

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ
sh+rI kA la tsa kra gar+b+ha nA ma tan+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ka, 142a6-144a5

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷིའི་ཞལ་སན་ནས་དང། བོ་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གྱི་ཇོ་བནྡེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rgya gar gyi mkhan po sh+rI b+ha dra bo d+hi'i zhal san nas dang/ bo kyi lo ts+tsha ba gyi jo ban+de zla ba'i 'od zer gyis 'bo dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q6

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 158a3-160a1
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 158a3-160a1

Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བྷདྲ་བོདྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་གྱི་ཇོ་བན་དཧེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (ཀ,་1601)
rgya gar gyi mkhan po shrI b+hadra bod+hi'i zhal snga nas dang /bod kyi lo ts+tsha ba gyi jo ban dhe zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // (ka, 160a1)

Translators and revisors:
zla ba'i 'od zer/ (Tr.)

R364

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏནྟར
shrI kA la tsa kra garb+ha nA ma tan+tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ka, 144b1-146a7


Ts05.10

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhe bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་ནཱ་མ་ཏན་ཏྲ
shrI kA la tsa kra nA ma tan tra
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ca, 288b7-291a1

Colophon:
དཔལ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས། །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་པ། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས། བཀོལ་པའི་དུམ་བུའོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲི་བྷ་དྲ་བྷོ་དྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་གྱི་ཇོ་བན་དེ་ཟླ་བའི་འོད་གསེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་རྣམས། །ཤམ་པ་ལའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། །སྦས་པའི་སྡུས་དོན་དུས་འཁོར་ལོ། །བྲམ་ཟེ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་བསྟན། །འཕགས་པའི་ཡུལ་པ་རྣམས་ལ་སྦས། །ཡི་གེ་བདུན་གསུམ་ཚིག་བཤད་ནི། །བདག་གི་བདེ་བླག་རྟོགས་བྱའི་ཕྱིར། །ཡི་གེ་བདུན་བདུན་ཚིགས་བཤད་སྡེབས། །ནོངས་ན་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་འབད་དེ་བསྒྱུར་བྱས་པས། །འགྲོ་རྣམས་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་ཤོག།།
dpal dam pa dang po'i sangs rgyas/ /stong phrag bcu gnyis pa las gsungs pa/ /dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba las/ thabs dang shes rab gnyis su med pa'i sbyor ba'i yan lag drug gi sgrub thabs/ bkol pa'i dum bu'o// //rgya gar gyi mkhan po shri b+ha dra b+ho d+hi'i zhal snga nas dang/ /bod kyi lo tstsha ba gyi jo ban de zla ba'i 'od gser gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //sangs rgyas mya ngan 'das 'og tu/ /byang chub sems dpa'i sprul pa rnams/ /sham pa la'i yul du 'khrungs/ /sbas pa'i sdus don dus 'khor lo/ /bram ze srog chags rnams la bstan/ /'phags pa'i yul pa rnams la sbas/ /yi ge bdun gsum tshig bshad ni/ /bdag gi bde blag rtogs bya'i phyir/ /yi ge bdun bdun tshigs bshad sdebs/ /nongs na mkhas rnams bzod par mdzod/ /de ltar 'bad de bsgyur byas pas/ /'gro rnams de nyid la 'jug shog//Ts10.7

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhe bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་ན་མ་ཏན་ཏྲ
shrI kA la tsa kra na ma tan tra
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 197a5-199b4

Colophon:
དཔལ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས། །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་པ། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས། བཀོལ་བའི་དུམ་བུའོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲི་བྷ་དྲ་བྷོ་དྷིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཚ་བ་གྱི་ཆོ་བན་དེ་ཟླ་བའི་འོད་གསེར་གྱིས་འབྲོ་དགེ་སློང་གྱི་ཕྱིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་རྣམས། །ཤམ་པའི་ལའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། །སྦས་པའི་སྡུས་དོན་དུས་འཁོར་ལོ། །བྲམ་ཟེ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་བསྟན། །འཕགས་པའི་ཡུལ་པ་རྣམས་ལ་སྦས། །ཡི་གེ་བདུན་གསུམ་ཚིག་བཤད་ནི། །བདག་གི་བདེ་བླག་རྟོགས་བྱའི་ཕྱིར། །ཡི་གེ་བདུན་བདུན་ཚིགས་བཤད་སྡེབས། །ནོངས་ན་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་འབད་དེ་སྒྱུར་བྱས་པས།། །།འགྲོ་རྣམས་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་ཤོག།།
dpal dam pa dang po'i sangs rgyas/ /stong phrag bcu gnyis pa las gsungs pa/ /dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba las/ thabs dang shes rab gnyis su med pa'i sbyor ba'i yan lag drug gi sgrub thabs/ bkol ba'i dum bu'o// //rgya gar gyi mkhan po shri b+ha dra b+ho d+hi'i zhal snga nas dang/ /bod kyi lo tstsha ba gyi cho ban de zla ba'i 'od gser gyis 'bro dge slong gyi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //sangs rgyas mya ngan 'das 'og tu/ /byang chub sems dpa'i sprul pa rnams/ /sham pa'i la'i yul du 'khrungs/ /sbas pa'i sdus don dus 'khor lo/ /bram ze srog chags rnams la bstan/ /'phags pa'i yul pa rnams la sbas/ /yi ge bdun gsum tshig bshad ni/ /bdag gi bde blag rtogs bya'i phyir/ /yi ge bdun bdun tshigs bshad sdebs/ /nongs na mkhas rnams bzod par mdzod/ /de ltar 'bad de sgyur byas pas// //'gro rnams de nyid la 'jug shog//

U366

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ka, 144b1-146a7


W23.5

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་གརྦྷ་ནཱ་མ་ཏན་ཏྲ
shrI kA la tsa kra gar+b+ha nA ma tan tra
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 158a3-160a1BDRC bdr:WAORK0364
84000 Toh 364
BuddhaNexus K12D0364_H0374