Catalog entry rKTs-K363 (Kanjur)

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ

dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba

śrī-kālacakratantrottaratantrahṛdaya-nāma

The Essence of the Higher Tantra of Kālacakra


dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po (A)
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J Np Pj Pz Q R S Ty U V)
dpal dus kyi ’khor lo’i rgyud kyi rgyal po'i phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba (L)
dus kyi 'khor lo'i snying po phyi ma (N)
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po'i phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba (Z)
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud snying po
dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
brgyud phyi ma


A388

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཏནཏྟྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA la tsakra tant+t+rot+ta ra tan+t+ra hr-i da ya nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ka, 361-396


Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ། །ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དྷརྨ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so/ /shAkya'i dge slong gnyan chung d+harma grags kyis bsgyur pa'o

B374

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud snying po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 188b5-209b8


C4

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཏནཏྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA la tsakra tant+rot+ta ra tan+t+ra hr-i da ya nA ma
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 147a4-165b1

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ། །ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དྷརྨ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so/ /shAkya'i dge slong d+harma grags kyis bsgyur ba'o//

Cz055-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙ་ཀྲ་ུཏཏ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧྲི་ད་ཡ་ནཱ་མ
sh+rI ka la tsa kra utta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra h+ri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud nga, 221b4-243a4

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so// lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D363

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཏནྟྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA la tsakra tan+t+rot+ta ra tan+t+ra hr-i da ya nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ka, 129a1-144a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ka, 129a1-144a7
Set: MW30532

rgyud, ka, 129a1-144a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ka, 129a1-144a7

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།། །།ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉེན་ཆུང་དྷརྨ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so// //shAkya'i dge slong gnyen chung d+harma grags kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
shAkya'i dge slong gnyen chung d+harma grags (Tr.)

Dd079-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ཀ་ཙ་ཀྲ་ཏནྟྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA ka tsa kra tan+t+rot+ta ra tan+t+ra hr-i da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ka, 159b4-179b3

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།། ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་གཉེན་ཆུད་དྷརྨ་གྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so// shA kya'i dge slong gnyen chud d+harma gras kyis bsgyur pa'o

Dk089-003

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙ་ཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧྲི་ད་ཡ་ནཱ་མ
sh+rI ka la tsa kra ut+ta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra h+ri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ka, 192b1-216b2

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so// lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F414

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ka, 191b1-217a7
Set: MW2KG210295Gt072-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙ་ཀ་ར་ུཏཏ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧྲི་ད་ཡ་ནཱ་མ
sh+rI ka la tsa k ra utta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra h+ri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud nga, 203a7-223b5

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so// lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H372

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 186b3-209a7


J352(a)

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 145a1-161b5
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།། །།ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དཧརྨ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so// //shAkya'i dge slong dharma grags kyis bsgyur ba'o//

L250

དཔལ་དུས་ཀྱི་’ཁོར་ལོ’ི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi ’khor lo’i rgyud kyi rgyal po'i phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ka, 143b7-162a5


N365

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཕྱི་མ
dus kyi 'khor lo'i snying po phyi ma
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ka, 186a6-210a4
Set: MW2KG5014

rgyud, ka, 186a6-210a4
Set: MW2KG210297Np038-003

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙ་ཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧརི་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI ka la tsa kra ut+ta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra hri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ka, 166a3-188b7

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so// lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj080-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ཀ་ཙ་ཀྲ་ཏནྟྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧརི་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA ka tsa kra tan+t+rot+ta ra tan+t+ra hri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ka, 145a3-163a2

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།། ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་གཉེན་ཆུད་དྷརྨ་གྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so// shA kya'i dge slong gnyen chud d+harma gras kyis bsgyur pa'o

Pz080-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ཀ་ཙ་ཀྲ་ཏནྟྲོཏྟ་ར་ཏནྟྲ་ཧྲི་ད་ཡ་ནཱ་མ
sh+rI kA ka tsa kra tan+t+rot+ta ra tan+t+ra h+ri da ya nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ka, 126b6-142a6

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།། ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་གཉེན་ཆུད་དྷརྨ་གྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs so// shA kya'i dge slong gnyen chud d+harma gras kyis bsgyur pa'o

Q5

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 142a1-158a3
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 142a1-158a3

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ་།ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དཧར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དཧར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། ཡེ་དྷརྨ་ཧེ་ཏུ་པྲབཧ་བཱ་ཧེ་ནཏ་Sཿའ་ནཏ་ཐཱག་ཏོ་ཧཡ་བདཏ་།ཏེ་Sཿའ་ཉཙ་ཡོ་ནི་ར་དཧ་ེ་བོྂ་བཱ་དའི་མ་ཧཱ་ཤྲམ་ཎ:སརྦ་བཱ་བ་སྱའ་ཀརཎྂ་།ཀུ་ཤལ་སྱོལ་ཡའ་དྂ་།སཝི་ཅ་ཏཏྂ་པ་རིདམནུ་།མར་ཏ་དྦུ་དདཧ་ནུ་ཤཱ་ས་ན་།། (ཀ,་1582-3)
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po rdzogs s+ho /shAkya'i dge slong dhar ma grags kyis bsgyur ba'o // shAkya'i dge slong dhar ma grags kyis bsgyur ba'o // ye d+harma he tu prabha bA he nta SH'a nta thAg to hya badt /te SH'a nytsa yo ni ra dha e boM bA d'i ma hA shram Na:srba bA ba sy'a karNM /ku shal syol y'a daM /swi ca ttaM pa ridmnu /mar ta d+bu ddha nu shA sa na // (ka, 158a2-3)

Translators and revisors:
darma grags/ (Tr.)

R363

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀཱ་ཀ་ཙ་ཀྲ་ཏནྟརོཏྟ་ར་ཏནྟར་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI kA ka tsa kra tan+trot+ta ra tan+tra hr-i da ya nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ka, 129a1-144a7


S394

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧརི་ད་ཡཡ་ནཱ་མ
shrI ka la tsakra ut+ta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra hri da yaya nA ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, nga, 220b4-240b7

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so/ /lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ts05.6

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ca, 243b5-259b5

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ།། །།ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma'i rgyud kyi snying po rdzogs s+ho// //shAkya'i dge slong dar ma grags kyis bsgyur ba'o//Ts10.3

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 145a7-163a8

Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།། །།རྫོགས་སྷོ།། །།ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma'i rgyud kyi snying po// //rdzogs s+ho// //shAkya'i dge slong dar ma grags kyis bsgyur ba'o//

Ty059-004

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧརི་ད་ཡཡ་ནཱ་མ
shrI ka la tsakra ut+ta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra hri da yaya nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud nga, 226a3-246b7

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so/ /lo tsa ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U365

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ka, 129a1-144b1


V400

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལཱ་ཙ་ཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛཱ་ཏནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI ka lA tsa kra ut+ta ra tan+t+ra rA dzA tan+t+ra hr-i da ya nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ka, 144b5-164a6

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། ལོ་ཙྪ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so/ lo ts+tsha ba shAkya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

W23.4

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 142a1-158a3


Z404

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po'i phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
ཤྲཱི་ཀ་ལ་ཙཀྲ་ུཏྟ་ར་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཧརི་ད་ཡ་ནཱ་མ
shrI ka la tsak+ra ut+ta ra tan+t+ra rA dza tan+t+ra hri da ya nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, nga, 235a6-257b7

Colophon:
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།ལོ་ཙ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཉན་ཆུང་དར་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dpal dang po'i sangs rgyas kyi rgyud las phyung ba'i dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba rdzogs so// //lo tsa ba shAk+ya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
dar ma grags (Tr.)
Notes:
- In D, the title at the beginning of the text is phrased slightly differently; S concurs with Z. Also the phrasing of the colophon in D is slightly different.


BDRC bdr:WAORK0363
84000 Toh 363
BuddhaNexus K12D0363_H0372