Catalog entry rKTs-K360 (Kanjur)

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ

'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa

mañjuśrījñānasattvasya paramārthanāmasaṃgīti

Reciting the Names of Mañjuśrī


'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa (A C Cz D Dd Dk Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa (Bd Eg F Ts Ts)
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa (N)
'jam dpal mtshan brjod
'phags pa 'jam dpal gyis mtshan yang dag par brjod pa


A385

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sat+wa sya pa ra mAr+tha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ka, 3-31


Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo tsA ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

B371

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ka, 1b1-20a8


Bd1.1

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱ་རྱ་མཉཛུ་ཤྲཱི་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
A rya manydzu shrI nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 1b1-18a5

Colophon:
མང་ག་ལྂ
mang ga laM
Notes:
- The text is incomplete: eg1 (1b1-13a7) corresponds to D360 (1b1-8b3) - eg1 (13a7-13b7) corresponds to D360 (13a6-13b5) eg1 (13b7-14a6) differs from the D360 (13b5-13b7)

C1

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་སྱ་བ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shri dz+nyA na sat+wa sya ba ra mAr+tha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ka, 1b1-16a3

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dapa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur/

Cz057-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu sh+rI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha na saM gI ti
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud cha, 1b1-19a4

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ།། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས།། རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད།། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o// sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis// rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod// 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

D360

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭསྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa twas+ya pa ra mAr+tha nA ma saM gI ti
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ka, 1b1-13b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ka, 1b1-13b7
Set: MW30532

rgyud, ka, 1b1-13b7
Set: MW3CN20612

rgyud, ka, 1b1-13b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཅིང་དག་པར་བྱས་པའོ
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// //thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor pa'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur gyi lo tsA ba dge slong blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gi dben gnas su legs par bsgyur cing dag par byas pa'o

Translators and revisors:
sgra bsgyur gyi lo tsA ba dge slong blo gros brtan pa (Tr.)

Dd079-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ka, 1b1-17a5

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། ངེས་དོན་ཡི་ཤེས་དོན་གཉེར་སྐྱེས་བུ་དག། ཆོས་དང་དོན་ལ་ལེགས་པར་མི་རྟོན་པར། གང་ཟག་ཚིག་འབྲུའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་ཞིག།།
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur// zab cing rgya che rdo rje theg pa yi/ nges don yi shes don gnyer skyes bu dag/ chos dang don la legs par mi rton par/ gang zag tshig 'bru'i rjes su ma 'brang zhig//

Dk094-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu sh+rI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha na saM gI ti
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud cha, 1b1-21a7

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ།། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས།། རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད།། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o// sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis// rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod// 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

Eg1

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱ་རྱ་མཉཛུ་ཤྲཱི་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
A rya manydzu shrI nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 1b1-14a6

Colophon:
མང་ག་ལྂ
mang ga laM
Notes:
- The text is incomplete: eg1 (1b1-13a7) corresponds to D360 (1b1-8b3) - eg1 (13a7-13b7) corresponds to D360 (13a6-13b5) eg1 (13b7-14a6) differs from the D360 (13b5-13b7)

F410

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱརྱ་མན་ཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གི་ཏི
Ar+ya man ny+dzu shrI na ma sang gi ti
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ka, 1b1-23a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྫོགས་སྷོ།། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཙ་རྱ་ཤྲ་ཏ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང། ཀ་མ་ལ་གུབྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ། སྒེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་འཕབ་པའོ
rdzogs s+ho// /rgya gar gyi mkhan po a tsa r+ya shra ta ka ra warma dang/ ka ma la gub+h dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba/ sge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te/ gtan la 'phab pa'o

Gt074-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གི་ཏི
many+dzu sh+rI dz+nyA na sa tva sya pa ra mAr+tha na saM gi ti
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud cha, 1b1-18a7

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ།། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས།། རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད།། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o// sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis// rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod// 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur/

H369

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ka, 1b1-19a3

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།།
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur//

J349

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ka, 1b1-14a4
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སྷོ།། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཅིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། ། དེས་དོན་ཡེ་ཤེས་དོན་གཉེར་སྐྱེས་བུ་དག། །ཆོས་དང་དོན་ལ་ལེགས་པར་མི་རྟོན་པར། ། གང་ཟག་ཚིག་བའི་རྗེས་སུ་...། ། མྂ་ག་ལྂ་བཧ་ཁ་ཧུ་ཤུ་བཧྂ།། ལན་གཅིག་ཞུས།།
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs s+ho// /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gi dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur cing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur/ zab cing rgya che rdo rje theg pa yi/ / des don ye shes don gnyer skyes bu dag/ /chos dang don la legs par mi rton par/ / gang zag tshig ba'i rjes su .../ / maM ga laM bha kha hu shu bhaM// lan gcig zhus//

L335

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, cha, 1b1-18a6


N362

འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ka, 1b1-18b6
Set: MW2KG5014

rgyud, ka, 1b1-18b6
Set: MW2KG210297


Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།།
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur//

Ng46.5

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
རྱ་མན་ཛུ་ཤྲི་ན་མ་སང་གི་ཏི
ar+ya man dzu shri na ma sang gi ti
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 15b8-27b3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི།།_དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།_བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ།།_རྫོགས་སྷོ།།
bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i//_don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/_bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAk+ya thub pas gsungs pa//_rdzogs s+ho//Ng52.1

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱརྱ་མཉྫཱུ་ཤྲཱི་ནཱ་མ་སྂ་གི་ཏི
Ar+ya many+dzU shrI nA ma saM gi ti
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-14b2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།_བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།།_རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲིདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང།_ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།_།།_ཞུ་དག_།།
bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/_bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAk+ya thub pas gsungs pa rdzogs so//_rgya gar gyi mkhan po shrid+d+hA ka ra war+ma dang ka ma la gup+ta dang/_zhu chen gyi lo ts+tsha ba rin chen bzang pos sgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//_//_zhu dag_//
Notes:
- See Everding 2015, no.220.

NLM51.001

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0057964-001 (1A-27A) [Manuscript 22x9cm]
NLM92.001

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058005-001 (1A-20A) [Xylograph 22x8.5cm]
NLM93.006

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058006-006 (1A-16B) [Xylograph 23x9cm]
NLM97.031

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058010-031 (1A-19A INC [*missing page from 19B]) [Xylograph 32x9cm]
NLM148.012

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058061-012 (1A-41A) [Xylograph 20.5x7.5cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །
/ /bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /NLM149.002

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058062-002 (1A-17A) [Xylograph 35x8.5cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲིདྡྷ་ཀ་ར་ཝ་རྨ་དང་ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྩྷ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ།། །།
/ /bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shrid+d+ha ka ra wa rma dang ka ma la gup+ta dang/ zhu chen gyi lots+ts+ha ba rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab po// //NLM149.003

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058062-003 (1A-20A) [Xylograph 30.5x8.5cm]

Colophon:
། །འཕགས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲིངྡྷ་ཀ་ར་ཝ་རྨ་དང་ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྩྷ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ།། །།དགེའོ། །།
/ /'phags pa sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa rnal 'byor chen po'i rgyud kyi bdag mo'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shring+d+ha ka ra wa rma dang ka ma la gup+ta dang/ zhu chen gyi lots+ts+ha ba rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab po// //dge'o/ //NLM160.005

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058073-005 (1A-2B) [Manuscript 22x8.5cm]
NLM160.017

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058073-017 (1A-15B) [Manuscript 22x9cm]
NLM296.002

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058209-002 (1A-13B) [Manuscript 35.5x9cm]
NLM345.003

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058258-003 (1A-15A) [Xylograph 35x8.5cm]

Colophon:
། །འཕགས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།
/ /'phags pa sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa rnal 'byor chen po'i rgyud kyi bdag mo'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa rdzogs so// //NLM391.003

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058304-003 (1A-25B) [Manuscript 20x7cm]
NLM399.004

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058312-004 (1A-27A) [Manuscript 18x7.5cm]
NLM447.010

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058360-010 (1A-24B) [Manuscript 22.5x9cm]
NLM585.011

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058498-011 (1A-31A) [Xylograph 26c8cm]

Colophon:
འཕགས་པ་སྐྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ། །འདི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྒྱུར་ལ། ཤོང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་བཅོས་པ་ལ་དོན་དང་མི་འགལ་ཞིང་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ལོ་ཆེན་འགྱུར་ཉིད་གཞིར་བཞག་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་ནི་བཅོས་སུ་@#། །མི་རུང་བ་རྣམས་དག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་དང། རྒྱ་འགྲེལ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཞ་ལུ་ལོ་ཙྩྷ་བ་དྷརྨྨ་པཱ་ལ་བྷ་དྲ་ཞེས་བགྱི་བས་ལྷུན་པོ་སྐད་དུ་འཇམ་སྡུད་བཟང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མདོ་ཕྲན་གྲགས་ཆེ་བ་ཁུངས་ན་རགས་རིམ་ཞིག་པར་དུ་སྒྲུབ་དུས་ཞུས་ཆེན་ལེགས་པར་བགྱིས་སོ། །
'phags pa skyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa rnal 'byor chen po'i rgyud kyi bdag po'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa rdzogs so/ /'di lo chen rin chen bzang po'i rgyur la/ shong blo gros brtan pas bcos pa la don dang mi 'gal zhing grags che ba rnams lo chen 'gyur nyid gzhir bzhag 'gyur gnyis ka la ni bcos su @#/ /mi rung ba rnams dag par rgya gar gyi dpe dang/ rgya 'grel chen po rnams dang mthun par zha lu lo ts+ts+ha ba d+har+m+ma pA la b+ha dra zhes bgyi bas lhun po skad du 'jam sdud bzang gsum gtso bor gyur ba'i mdo phran grags che ba khungs na rags rim zhig par du sgrub dus zhus chen legs par bgyis so/ /NLM628.010

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058541-010 (1A-15B) [Xylograph 35x8.5cm]

Colophon:
། །འཕགས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།འདི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་འགྱུར་ལ། ཤོང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་བཅོས་པ་ལ་དོན་དང་མི་འགལ་ཞིང་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ལོ་ཆེན་འགྱུར་ཉིད་གཞིར་བཞག་།འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་མི་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་དང། རྒྱུ་འགྲེལ་ཆེན་མོ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཞ་ལུ་ལོ་ཙྩྷ་པ་དྷརྨྨ་པཱ་ལ་ཞེས་བྱ་བས་ལྷུན་པོ་སྒང་དུ་འཇམ་སྡུད་བཟང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མདོ་ཕྲན་གྲགས་ཆེ་བ་ཁུངས་མ་རགས་=་རིམ་ཞིག་པར་དུ་སྒྲུབ་དུས་ཞུས་ཆེན་ལེགས་པར་བགྱིས་སོ།། །། གསུང་བའི་དཔེ་དེ་ཉིད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཕྱི་མོར་བྱས་ནས་བྲིས་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སོ།། །།
/ /'phags pa sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa rnal 'byor chen po'i rgyud kyi bdag po'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa rdzogs so// //'di lo chen rin chen bzang po'i 'gyur la/ shong blo gros brtan pas bcos pa la don dang mi 'gal zhing grags che ba rnams lo chen 'gyur nyid gzhir bzhag /'gyur gnyis ka la mi bcos su mi rung ba rnams dag par rgya gar gyi dpe dang/ rgyu 'grel chen mo rnams dang mthun par zha lu lo ts+ts+ha pa d+har+m+ma pA la zhes bya bas lhun po sgang du 'jam sdud bzang gsum gtso bor gyur ba'i mdo phran grags che ba khungs ma rags = rim zhig par du sgrub dus zhus chen legs par bgyis so// // gsung ba'i dpe de nyid yid ches kyi phyi mor byas nas bris pas yid ches pa'i gnas so// //

Np043-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha na saM gI ti
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud cha, 1b1-19a7

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ།། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས།། རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད།། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so// thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o// sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis// rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod// 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

Pj080-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ka, 1b1-15b3

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། ངེས་དོན་ཡི་ཤེས་དོན་གཉེར་སྐྱེས་བུ་དག། ཆོས་དང་དོན་ལ་ལེགས་པར་མི་རྟོན་པར། གང་ཟག་ཚིག་འབྲུའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་ཞིག།།
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur// zab cing rgya che rdo rje theg pa yi/ nges don yi shes don gnyer skyes bu dag/ chos dang don la legs par mi rton par/ gang zag tshig 'bru'i rjes su ma 'brang zhig//

Pz080-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu sh+rI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ka, 1b1-13b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། ངེས་དོན་ཡི་ཤེས་དོན་གཉེར་སྐྱེས་བུ་དག། ཆོས་དང་དོན་ལ་ལེགས་པར་མི་རྟོན་པར། གང་ཟག་ཚིག་འབྲུའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་ཞིག།།
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur// zab cing rgya che rdo rje theg pa yi/ nges don yi shes don gnyer skyes bu dag/ chos dang don la legs par mi rton par/ gang zag tshig 'bru'i rjes su ma 'brang zhig//

Q2

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་སྱ་པ་ར་མ་རྠཱ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sat+wa s+ya pa ra ma ar+thA nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ka, 1b1-15b7
Set: MW3CN1094

rgyud, ka, 1b1-15b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཔྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་།ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་།བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་།བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ་།ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་། སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་།བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཅིང་དག་པར་བྱས་པའོ་།། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དོག་གིས་རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཅིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད།། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་།། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི་།། ངེས་དོན་ཡེ་ཤེས་དོན་གཉེར་སྐྱེས་བུ་དག་།། ཆོས་དང་དོན་ལ་ལེགས་པར་མི་རྟོན་པར་།། གང་ཟག་ཚིག་འབྲུའི་རྗེས་སུམ་འབྲང་ཞིག་།། །དགེའོ་ལེགས་སོ་།།
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'prul dra ba stong phrag bcu drug pa /ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba /bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor pa'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa / sgra sgyur gyi lo ts+tsha ba dge slong blo gros brtan pas /bsam gtan gling gi dben gnas su legs par bsgyur cing dag par byas pa'o // sngon gyi sgra bsgyur chen po de dog gis rgyud 'di bsgyur cing kun la grags lags mod// 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du// rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur // zab cing rgya che rdo rje theg pa yi // nges don ye shes don gnyer skyes bu dag // chos dang don la legs par mi rton par // gang zag tshig 'bru'i rjes sum 'brang zhig // /dge'o legs so //

Translators and revisors:
blo gros brtan pa/ (Tr.)

R360

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa tva sya pa ra mArtha nA ma saM gI ti
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ka, 1b1-13b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙྩ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
'phags pa rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las phyung ba/ bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa/ sgra bsgyur kyi lo ts+tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

S427

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa twa s+ya pa ra mArtha na saM gI ti
Location:
Set: MW22083

rgyud, cha, 1b1-17a4

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

Ts05.4

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ནཱ་མ་སང་གི་ཏི
Arya many+dzu shrI nA ma sang gi ti
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ca, 112a1-124a7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགསྷོ།།
bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs+ho//
Notes:
- apparently the same text as D 360, but a different translation - s. Eimer 1999: n.75Ts10.1

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ནཱ་མ་སང་གི་ཏི
Ar+ya many+dzu shrI nA ma sang gi ti
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 1b1-17a2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ། རྫོགསྷོ།།
bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa/ rdzogs+ho//

Ty061-001

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa twa s+ya pa ra mArtha na saM gI ti
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud cha, 1b1-19a6

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ།།རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ /thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur kyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du//rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

U362

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, ka, 1b1-14a1


V492

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa twa s+ya pa ra mAr+tha saM gI ti
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud cha, 1b1-17a4

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ།འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། ཐུན་མོངས་དང་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོདུ། འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ། རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAkya thub pas gsungs pa rdzogs so/ thun mongs dang thun mongs ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur gyi lo ts+tsha ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gi dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags modu/ 'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du/ rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur

W13.1

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 1a1-34b1
W13.2

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 34b1-52b6
W13.3

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 53a1-71b6
W13.4

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 72a1-90b6
W13.5

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 91a1-114a2
W13.6

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 114a3-136b6
W13.7

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 137a1-157b6
W13.8

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 158a1-179b6
W13.9

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 180a1-198b6
W13.10

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 199a1-240b6
W13.13

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 261a1-278b6
W13.14

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa
་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ན་མ་སང་གཱི་ཏི
a r+ya many+dzu shrI na ma sang gI ti
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon13, 279a1-302a6
W23.1

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་སྱ་བ་ར་མ་རྠཱ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏཱི
many+dzu shrI dz+nyA na satwa s+ya ba ra ma ar+thA nA ma saM gI tI
Location:
Set: MWSBB_WKG

Pantheon23, 1b1-15b7


Z437

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་སྱ་པ་ར་མཱརྠ་ན་སྂ་གཱི་ཏི
many+dzu shrI dz+nyA na sa t+wa s+ya pa ra mAr+tha na saM gI ti
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, cha, 1b1-20a1

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས། བསམ་གཏན་གླིང་གིས་དབེན་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའོ། །སྔོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས། །རྒྱུད་འདི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་གྲགས་ལགས་མོད། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་དོན་གཙུག་ལག་ཇི་བཞིན་དུ། །རྒྱུད་འདི་བློ་བརྟན་གཉིས་པས་ལེགས་པར་བསྒྱུར།།
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul dra ba stong phrag bcu drug pa'i ting nge 'dzin dra ba'i le'u las byung ba/ /'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa shAk+ya thub pas gsungs pa rdzogs so// //thun mong dang thun mong ma yin pa'i gsung rab thams cad la dbang 'byor ba'i bdag nyid chen po bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis nye bar bskyangs pa sgra bsgyur gyi lo tsa ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gis dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa'o/ /sngon gyi sgra bsgyur chen po de dag gis/ /rgyud 'di bsgyur zhing kun la grags lags mod/ /'on kyang sgra don gtsug lag ji bzhin du/ /rgyud 'di blo brtan gnyis pas legs par bsgyur//

Translators and revisors:
blo gros brtan pa (Tr.)
Notes:
- The colophon in D is more extensive and has a different phrasing; S and V concur with Z.


BDRC bdr:WAORK0360
84000 Toh 360
BuddhaNexus K12D0360_H0369