Catalog entry rKTs-T36 (Tanjur)

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ

dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa

triratnastotra-vṛtti

Commentary on “The Praise of the Three Jewels”


dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa


AT0037

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
ཏྲི་རཏྣ་སྟོ་ཏྲ་བྲྀཏྟི
tri rat+na sto tra br-it+ti
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 328-343


Colophon:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤནྟི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའོ་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon rgyal ba'i sras kyis mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na shan+ti dang / bod kyi lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun po'o sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1145

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
ཏྲི་རཏྣ་སྟོ་ཏྲ་བྲྀཏྟཱི
tri rat+na sto tra br-it+tI
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 105a1-109b7
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 105a1-109b7
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 105a1-109b7

Colophon:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱན་ཤཱནཏི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa slob dpon rgyal ba'i sras kyis mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyAna shAnti dang/ bod kyi lo tshA ba bande dpal gyi lhun po'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na shAn+ti (Tr.)
bod kyi lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun po'i sde (Tr.)

GT36

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
ཏྲི་རཏྣ་སྟོ་སྟྲ་བྷི་ཏི
tri rat+na sto stra b+hi ti
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 151a6-158a3

Colophon:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤནྟི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའོ་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon rgyal ba'i sras kyis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na shan+ti dang / bod kyi lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun po'o sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N825

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
ཏྲི་རཏྣ་སྟོ་སྟྲ་བྷི་ཏི
tri rat+na sto stra b+hi ti
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 116b1-121b6
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 116b1-121b6
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤནྟི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའོ་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa/ slob dpon rgyal ba'i sras kyis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na shan+ti dang / bod kyi lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun po'o sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2036

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
ཏྲི་རཏྣ་སྟོ་ཏྲ་བྷི་ཏི
tri rat+na sto tra b+hi ti
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 123a1-128b8

Colophon:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤནྟི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa/_slob dpon rgyal ba'i sras kyis mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na shan+ti dang /_bod kyi lo tsA ba ban+de dpal gyi lhun po'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
dpal gyi lhun po'i sde/(merusena) (Tr.)