Catalog entry rKTs-T33 (Tanjur)

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ

bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa

sugatapañcatriṃśadratnanāmamālāstotra

Praise of the Thirty-Five Sugatas, A Precious Garland Adorning Their Names


bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba
bde bar gshegs pa sum cu so lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa


AT0034

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ
bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
སུ་ག་ཏ་པཉྩ་ཏྲིྂ་ཤ་ཏ་རཏྣ་ནཱ་མ་མཱ་ལ་སྟོ་ཏྲྂ
su ga ta pany+tsa triM sha ta rat+na nA ma mA la sto traM
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 317-322


Colophon:
བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་ཙ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
bde bar gshegs pa sum cu tsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba/ slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so

D1142

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ
bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
སུ་ག་ཏ་པཉྩ་ཏྲཻ་ཤ་ཏ་རཏྣ་ནཱ་མ་མཱ་ལ་སྟོ་ཏྲྂ
su ga ta pany+tsa trai sha ta rat+na nA ma mA la sto traM
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 102b3-104a4
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 102b3-104a4
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 102b3-104a4

Colophon:
བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རཚ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཚི་ཏས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
bde bar gshegs pa sum cu rtsha lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba slob dpon ma ti tshi tas mdzad pa rdzogs so//

GT33

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ
bde bar gshegs pa sum cu so lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
སུ་ག་ཏ་པཉྩ་ཏྲི་རཏྣ་ནཱ་མ་མ་ལ་སྟོ་ཏྲྂ
su ga ta pany+tsa tri rat+na nA ma ma la sto traM
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 147b1-149a6

Colophon:
བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་ཙ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གརགྱི་མཁན་པོ་སུ་མ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bde bar gshegs pa sum cu tsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba/ slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so/ /rgya garagyi mkhan po su ma ka ra warma dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N822

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ
bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba
སུ་ག་ཏ་པཉྩ་ཏྲི་རཏྣ་ནཱ་མ་མ་ལ་སྟོ་ཏྲྂ
su ga ta pany+tsa tri rat+na nA ma ma la sto traM
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 113b6-115b3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 113b6-115b3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་ཙ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གརགྱི་མཁན་པོ་སུ་མ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bde bar gshegs pa sum cu tsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba/ slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so/ /rgya garagyi mkhan po su ma ka ra warma dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2033

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ
bde bar gshegs pa sum cu so lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
སུ་ག་ཏ་པཉྩ་ཏྲི་རཏྣ་ནཱ་མ་མ་ལ་སྟོ་ཏྂ
su ga ta pany+tsa tri rat+na nA ma ma la sto taM
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 120a4-122a3

Colophon:
བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་ཙ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ།_སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།_།རྒྱ་གརགྱི་མཁན་པོ་སུ་མ་ཀ་ར་ཝརྨྨ་དང་།_ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
bde bar gshegs pa sum cu tsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa zhes bya ba/_slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so/_/rgya garagyi mkhan po su ma ka ra war+m+ma dang /_lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)